Inspirationskatalog og 5 tips til den digitale undervisning

Mange af de spilleregler, som underviserne normalt handler efter, virker ikke altid efter hensigten digitalt. Derfor har vi samlet en række artikler og på den baggrund formuleret 5 tips til, hvad du skal være særligt opmærksom på i arbejdet med digital undervisning.

På undervisningsinstitutionerne landet over har underviserne kastet sig over de mange redskaber til at gøre undervisningen digital. Der arbejdes på at gøre undervisningen mulig på trods af det manglende fysiske møde mellem undervisere og deltagere.

Som regel er det den enkelte underviser der vurderer, hvornår og i hvilke situationer, det er relevant at digitalisere dele af undervisningen. Nu står vi i en helt særlig situation, hvor al undervisning kun kan foregå digitalt. Så hvad er det vigtigt at være opmærksom på for at skabe en inspirerende, spændende og lærerig undervisning, når det fysiske møde ikke er muligt?

Der eksisterer mange gode råd og viden om arbejdet med digital undervisning. Samtidig bliver der gjort mange erfaringer på de enkelte skoler og institutioner. Vi har samlet en række artikler om emnet i et inspirationskatalog, som statens undervisere kan orientere sig i og bruge i arbejdet med at undervise digitalt - både i denne særlige lock-down situation, men også i det fremtidige arbejde med digital undervisning.

Læring og effekt af undervisning

I Kompetencesekretariatet ved vi af erfaring fra kompetenceudvikling på statens arbejdspladser, at effekten af læringsaktiviteter øges ved at have fokus på aktiviteter både før, under og efter en given læringssituation eller aktivitet. Forstærker man fokus på, hvad man vil lære, inden man deltager i kompetenceudvikling, og hvad man efterfølgende har lært, så viser undersøgelser, at man kan øge effekten af læring markant (Apking og Brinkerhoff 2001).

Med det in mente har vi i Kompetencesekretariatet samlet 5 tips til den digitale undervisning. Vi håber, at statens undervisere her kan hente inspiration så undervisningskvaliteten bevarer samme høje niveau på trods af situationen.

Elever, studerende, kursister mv. henvises i rådene til som ”deltagere”.

Kompetencesekretariatets 5 tips til digital undervisning:

 1. Formål for undervisningen: Teknologi eller ej – der vil altid være et grundlæggende behov for at få klargjort formålet med læringsaktiviteten, og hvem den er rettet mod. Start din undervisningsplanlægning som du plejer med at klargøre, hvad det er for en gruppe deltagere, der skal undervises, og hvad du ønsker at opnå hos dem. Målret undervisningsplanlægningen efter det.
   
 2. Teknik og de praktiske forhold: Tjek i god tid inden undervisningen afvikles, at teknikken virker, og vejled deltagerne i brugen af det. Der skal også være styr på, hvordan I ud over undervisningssituationen udveksler information, materialer, opgaver og lignende. Deltagerne skal desuden have klare rammer for, hvornår og hvordan undervisningen foregår, og hvornår underviseren kan kontaktes.
   
 3. Gør læringen aktiv: Fokusér på at opdele læringsaktiviteterne i før, under og efter det online møde. Minimer tavleundervisningen – den fungerer ikke nær så godt online som offline. Lad deltagerne forberede sig grundigt inden det online møde og gennemgå derefter det forberedte i det online møde. Inddrag deltagerne i undervisningen ved at skabe refleksion gennem interaktion. Veksl imellem fx faglige diskussioner, selv-tests, quizzer, online gruppearbejde og oplæg. Lad eleverne/de studerende give hinanden feedback på hjemmeopgaver og lignende uden for selve undervisningssituationen. Følg op på undervisningen og de aktiviteter, der er planlagt for deltagerne.
   
 4. Husk den sociale dimension af læring:  Læring fremmes i interaktionen med andre. Interaktion og samarbejde mellem deltagerne er derfor et vigtigt pædagogisk redskab også i den digitale undervisning. Skab balance mellem individuelle og sociale læringsaktiviteter i kombinationen med den digitale undervisning. Opdel fx holdet i mindre grupper, hvis der er behov for at gennemgå noget fagligt, hvor der også skal være rum for spørgsmål og dialog. I kan også bruge chatfunktionen til at stille spørgsmål undervejs.    
   
 5. Inspirer hinanden: Har du gode tips, ideer og links til tilgængeligt undervisningsmateriale, så del det med dine kollegaer. I disse tider bliver en masse e-læringsmateriale gjort gratis tilgængeligt, og hvis du har fundet et godt forløb, kan det sagtens tænkes at komme andre til gavn (dog uden at krænke ophavsrettighederne). I kan også deltage i hinandens undervisning og komme med konstruktiv feedback bagefter. Vi opfordrer i det hele taget til gensidig inspiration og videndeling på din arbejdsplads om erfaringer med digital undervisning. Sammen kommer I forhåbentligt ud på den anden side med styrkede kompetencer i digital undervisning.  

 

Inspirationskatalog: