Positivlisten for CO10's fondspulje

Se de forhåndsgodkendte aktiviteter, der omfatter Centralorganisationen af 2010's fondspulje.

Centralorganisationen af 2010 (CO10) er en centralorganisation, der repræsenterer disse medlemsorganisationer.

Inden du ansøger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, skal du være opmærksom på de overordnede krav:

 • Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
 • Din ansøgning skal godkendes af både dig og din leder.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne har besluttet, at fonden ikke dækker udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter, som arbejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde medarbejderen, er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse, eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
 • Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.
 • Du kan ikke søge om fondsmidler, hvis du er ansat på en individuel kontrakt.

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 30.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms). Beløbsgrænsen vurderes i forhold til tidspunktet for tilsagn, ikke tidspunktet for afholdelse af aktiviteten. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

 • Akademimodul(er) 
 • Diplommodul(er) 
 • Mastermodul(er) 
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.

Der kan ikke søges om støtte til studieture.

Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som udbydes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre kompetenceudviklingsaktiviteten alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.