FAQ om Den Statslige Kompetencefond

Her på siden finder du en oversigt med information i forbindelse med din ansøgning til Den Statslige Kompetencefond.

For at kunne få støtte  fra Den Statslige Kompetencefond til din kompetenceudvikling, er det afgørende, at:

 • Du er omfattet af en statslig overenskomst.
 • Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
 • Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.

Klik på fanerne nedenfor, og læs mere om reglerne for Den Statslige Kompetencefond.

 • 1. Hvordan ansøger jeg?

  Du indsender en ansøgning via ansøgningsskemaet.

  Ønsker du at læse eller se film om ansøgningsprocessen, så se mere i ansøgningsguiden.

  Medarbejder og leder har ansvar for, at en fondsansøgning er godkendt af begge i tilstrækkelig tid og senest dagen før, kompetenceudviklingsaktiviteten begynder.

  Hvis medarbejder og leder i forbindelse med ansøgningsprocessen har behov for hjælp fra Kompetencesekretariatet, er det muligt at kontakte sekretariatet på 3318 6969. Telefonerne er åbne fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 10.00 til kl. 15.00.

 • 2. Hvem kan ansøge Den Statslige Kompetencefond?

  Du kan søge Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

  Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

  Du kan ikke søge, hvis du på ansøgningstidspunktet er i en opsagt stilling.

  Se overenskomstdækning i ansættelseskontrakt

  Tjek din ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, om du er omfattet af ovennævnte overenskomster eller aftaler.

  Ansat på individuel kontrakt

  Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, så er du ikke omfattet af fonden.

  De statslige overenskomstparters fond

  Den Statslige Kompetencefond er etableret som led i overenskomstaftalen fra 2018. Derfor dækker fonden de omkring 187.000 statsansatte, der er omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor.

 • 3. Hvad kan du ansøge om støtte til?

  Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

  Der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv. som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

  Al støtte er eksklusiv moms. Se retningslinjer for moms under afsnit 11 nedenfor.

 • 4. Hvilke aktiviteter støtter fonden?

  Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker dine kompetencer i dit arbejde og din værdi på arbejdsmarkedet.

  Hvis din arbejdsgiver vil medfinansiere kompetenceudviklingsaktiviteten, og din leder kan godkende din ansøgning, så kan du søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond.  

  Forhåndsgodkendte kompetenceudviklingsaktiviteter

  En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget.

  Se positivlister og retningslinjer for de fire fondspuljer.

 • 5. Hvem står bag Den Statslige Kompetencefond?

  Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Den Statslige Kompetencefond er derfor de statslige overenskomstparters fond. Se cirkulære om aftale om Den Statslige Kompetencefond. 

  Aftalen om Den Statslige Kompetencefond indgår i overenskomsterne og aftalerne:

  • Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
   CFU er en samarbejdsorganisation, der forhandler overenskomster og tjenestemandsaftaler for: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademikerne (AC).
  • Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne.
    

  De faglige organisationer er samlet i 4 centralorganisationer:

  Yderligere kollektive aftaler

  Den kollektive aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg samt Finansministeriet og Akademikerne kan også forekomme som en aftale mellem en instans med bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side en forhandlingsberettiget organisation tilknyttet en af centralorganisationerne. Ansatte dækket af en sådan kollektiv aftale har også mulighed for at modtage støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

  Kompetencesekretariatet administrerer fonden

  Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. På vegne af de statslige overenskomstparter administrerer Kompetencesekretariatet Den Statslige Kompetencefond. 

 • 6. Ansøgningsfrister

  Der er ingen faste ansøgningsrunder. Man kan løbende søge fonden.

  Du skal dog være opmærksom på:

  • Du kan søge indtil dagen før, din kompetenceudvikling begynder.
  • Din leder skal godkende din ansøgning i systemet senest en dag før, kompetenceudviklingen begynder.
  • Du kan tidligst ansøge om støtte ni måneder før, aktiviteten begynder.

  Hvis du ikke kender den præcise startdato, når du ansøger, kan du blot angive den første dag i startmåneden.

  Startdatoen er defineret som første undervisningsdag.

  Ansøgningen modtages, når din leder har godkendt

  Du har først ansøgt Den Statslige Kompetencefond, når ansøgningen er godkendt af din leder. Når du har udfyldt og indsendt din ansøgning, så videresendes den automatisk til den mailadresse, som du i din ansøgning har anført til at tilhøre din leder.

  Aftalen om Den Statslige Kompetencefond udløber i marts 2021

  Den Statslige Kompetencefond er etableret i overenskomstaftalen fra 2018, der udløber den 31. marts 2021. Frem til da kan der løbende indsendes ansøgninger til fonden. 

 • 7. Ansøgning inden optagelse på uddannelse, kursus mm.

  Du kan ansøge Den Statslige Kompetencefond, inden du er optaget på eller har søgt om optagelse på fx en uddannelse.

  Skulle du ikke blive optaget på uddannelsen, så får du heller ikke midler fra fonden. Din leder skal i så fald logge ind i fondssystemet og indrapportere, at din uddannelse er aflyst. 

 • 8. Tilbagebetaling af fondsmidler

  Fondsstøtten udbetales først, når den støttede aktivitet er gennemført, og din leder har indrapporteret det anvendte beløb. Der vil derfor som udgangspunkt ikke opstå situationer, hvor der skal tilbagebetales midler.

  I de få tilfælde det forekommer, vil en tilbagebetaling foregå ved, at Den Statslige Kompetencefond fremsender en faktura til det EAN-nummer, som din leder oplyser.

 • 9. Hvor meget kan du ansøge om?

  De fire fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget en statslig medarbejder kan ansøge fonden om pr. kalenderår. Se de enkelte fondspuljers positivlister, hvor beløbsgrænser også fremgår.

 • 10. Krav om medfinansiering

  Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til. Det kan fx være i form af:

  • Betalt arbejdstid
  • Betaling af udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteten såsom kursusgebyr, deltagerbetaling og lignende
  • Udgifter til transport
  • Udgifter til ophold
  • Udgifter til materialer mm.

  Der er ikke fastsat beløbsmæssigt krav til arbejdsgivers medfinansiering, men overenskomstparterne vil følge udviklingen.

 • 11. Skal ansøgningsbeløbet være med eller uden moms?

  Den Statslige Kompetencefond dækker ikke udgifter til moms. Alle beløb i ansøgningen skal derfor være uden moms. Hvis din arbejdsplads ikke kan afløfte fuld moms, skal I selv afholde den udgift.

 • 12. Find din fondspulje

  Den Statslige Kompetencefonds midler er opdelt i fire fondspuljer. En pulje for hver af de fire centralorganisationer: 1) Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), 2) Centralorganisationen af 2010 (CO10), 3) Lærernes Centralorganisation (LC) og 4) Akademikerne (AC).

  OAO’s fondsområde er underinddelt i to puljer, hhv. OAO - HK Stat og OAO - Øvrige (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl.)

  Når du ansøger Den Statslige Kompetencefond, skal du angive, hvilken af nedenstående puljer du tilhører.

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL m.fl. – se den fulde liste her
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd m.fl. – se den fulde liste her
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se den fulde liste her
  • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
  • OAO - Øvrige (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl.): herunder fx Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal – se den fulde liste her (undtagen HK Stat)

  Se evt. i din ansættelseskontrakt, hvor det ofte fremgår, hvilken centralorganisation der har indgået din overenskomst.

 • 13. Fonden støtter ikke

  Den Statslige Kompetencefond udbetaler ikke fondsstøtte til:

  • Vikarudgifter: Der kan ikke søges om midler til dækning af udgifter til den eventuelle vikar, der varetager dine arbejdsopgaver, når du gennemfører din kompetenceudvikling.
    
  • Aktiviteter, der i forvejen gives fondsstøtte til: Modtager du støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og/eller ophold andetsteds fra, skal dette modregnes i støtten fra fonden. Det kan fx være støtte fra VEU-omstillingsfonden eller støtte til befordring efter reglerne for VEU. Hvis du har modtaget støtte til din kompetenceudvikling fra andre fonde mv., skal din leder modregne dette ved indrapportering til fonden, når din kompetenceudvikling er afsluttet.
    
   Evt. støtte til lønkompensation i form af fx SVU- og VEU-godtgørelse modregnes ikke, da udgifter til løn ikke dækkes af Den Statslige Kompetencefond.
  • Outplacement: Der kan ikke søges om midler til dækning af udgifter i forbindelse med outplacement.

  Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling.

  Overenskomstparterne har besluttet, at fonden ikke dækker udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter, som

  • arbejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde medarbejderen,
  • er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse, eller
  • rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.

  Fonden støtter ikke ansøgninger, hvor ansøger økonomisk medfinansierer kompetenceudviklingsaktiviteten.

  Fondsstøtten udbetales, efter kompetenceudviklingsaktiviteten er gennemført. Udgifter, der ikke gives støtte til, fratrækkes udbetalingen.

 • 14. Fondsstøtten skal være et supplement

  Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling.

 • 15. Positivlister - forhåndsgodkendte kompetenceudviklingsaktiviteter

  En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

  Det betyder dog ikke, at ansøgere, der søger midler til en aktivitet omfattet af positivlisterne, har krav på støtte eller fortrinsret i forhold til andre ansøgere. Det er aktiviteten, der er støtteberettiget – ikke ansøgningen. 

  Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

  Den Statslige Kompetencefond er inddelt i fire fondspuljer. Hver fondspuljer bestyres af en fondsgruppe, der består af overenskomstparternes repræsentanter for fire faglige grupperinger af statsligt ansatte.

  Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af fondsmidlerne skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.

  Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

  De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

  Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justering i positivlister/retningslinjer. Det er derfor en god idé at læse om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer eller her i FAQ’en.

  Du finder alle fondsgruppernes positivlister og retningslinjer på denne side.

 • 16. Særlige indsatser

  Særlige indsatser dækker over indsatsområder for særlige målgrupper af ansatte i staten. Der er på nuværende tidspunkt ingen særlige indsatser. Når der iværksættes særlige indsatser, vil det fremgå her på hjemmesiden.

 • 17. Støtte til modulopdelte uddannelser

  Der kan søges om støtte til uddannelser, som er opdelt i moduler. Der kan både søges om støtte til enkelte moduler eller flere moduler, der fx udgør en hel uddannelse. Du kan dog tidligst søge om støtte til en aktivitet ni måneder før startdatoen. Vær opmærksom på, at midlerne fra fonden først udbetales til din arbejdsgiver, når det eller de moduler, du har ansøgt om, er gennemført. Midlerne fra fonden udbetales, kun hvis du har gennemført samtlige af de aktiviteter, du har ansøgt om.

 • 18. Udbetalingen af tilskud eller bortfald af støtte

  Midler fra Den Statslige Kompetencefond udbetales til medarbejderens arbejdsplads på baggrund af den indrapportering, som lederen skal indtaste, når kompetenceudviklingsaktiviteten er gennemført.

  Lederen får en mail med et link til indrapporteringen. Derudover kan lederen tilgå indrapporteringen, når vedkommende er logget ind i fondssystemet.

  Herefter overføres midlerne til arbejdspladsens NemKonto via det P-nummer, der er angivet i indrapporteringen.

  Udbetalingen vil derfor altid ske efter, at kompetenceudviklingsaktiviteten er afholdt. De udgifter, som arbejdspladsen har indtil da, skal arbejdspladsen selv lægge ud for.

  Bortfald af støtte

  Tilsagn om støtte bortfalder, hvis den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet ikke påbegyndes.

  Fondsstøtten udbetales nemlig først efter, at kompetenceudviklingen er gennemført. Gennemføres den ikke, så støtter Den Statslige Kompetencefond ikke kompetenceudviklingen. Midlerne fra fonden udbetales, kun hvis du har gennemført samtlige af de aktiviteter, du har ansøgt om.

  På samme måde dækker Den Statslige Kompetencefond heller ikke for arbejdsgiverens udgifter til fx kursusgebyr eller andre udgifter, hvis kompetenceudviklingen ikke gennemføres.

 • 19. Hvis du stopper i din nuværende ansættelse?

  Ophører dit ansættelsesforhold, inden kompetenceudviklingsaktiviteten påbegyndes, bortfalder støtten.

  Ophører ansættelsesforholdet, efter kompetenceudviklingsaktiviteten er påbegyndt, kan du med din nye leders accept fortsætte aktiviteten. Støtten vil dog altid blive udbetalt til den statslige arbejdsplads, du var ansat på ved ansøgningstidspunktet.

  Når den statslige arbejdsplads, du var ansat på ved ansøgningstidspunktet har afholdt alle sine udgifter i relation til din aktivitet, skal lederen indrapportere dette i it-systemet for at få udbetalt de afholde udgifter.

 • 20. Udskydelse af aktivitet

  Det er muligt at få udsat slutdatoen med op til 1 år for den aktivitet, man har fået tilsagn om støtte til, hvis der er en god begrundelse. Det kan fx forekomme, hvis udbyderen har udsat kurset eller uddannelsen, eller ansøger går på barsel eller bliver syg. Ansøger eller leder skal skrive en besked i fondssystemet eller til fond@kompetenceudvikling.dk og oplyse ny slutdato samt begrundelse.

  Grundet den igangværende COVID-19-situation er det frem til og med den 31. marts 2021 muligt at udskyde sin slutdato i op til 2 år fra den oprindelige slutdato.

 • 21. Sagsbehandlingstid - hvornår får du svar på din ansøgning?

  Den Statslige Kompetencefond bestræber sig på at have en behandlingstid på cirka 14 dage. I opstartsfasen kan der dog forventes lidt længere sagsbehandlingstid.

  Hvis der er behov for afklaring, fx vedrørende den konkrete kompetenceudviklingsaktivitet, kan der gå længere tid. Bemærk, hvis I bliver kontaktet i forbindelse med sagsbehandlingen, skal I svare inden for 14 arbejdsdage, ellers vil ansøgningen bortfalde.

  Bemærk, at ansøgningen først sendes til behandling af fonden, når din leder har godkendt ansøgningen.

  Ansøgninger til aktiviteter, der ikke er på positivlisten, kan kræve en længere sagsbehandlingstid, da de statslige overenskomstparter skal vurdere hver ansøgning individuelt.

  Vi bestræber os på at behandle alle ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond så hurtigt som muligt.

 • 22. Din leder skal godkende ansøgningen

  Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond skal godkendes af din leder. Når du har udfyldt og indsendt din ansøgning, så videresendes den automatisk til din leders mailadresse, som du angiver i forbindelse med ansøgningen.

  Bemærk venligst, at din leder skal anføre sin arbejdsmail og den officielle arbejdsmail på jeres institution. Undlad venligst at bruge private e-mailadresser. Årsagen er, at vigtig kommunikation ellers kan gå tabt, fx om udbetaling af støtten, hvis din leder skifter job eller lignende.

  Hvilken leder skal godkende en ansøgning?

  Det er din nærmeste leder, der skal godkende din ansøgning. Lederen skal have beføjelse til at stå inde for udlæg til kompetenceudviklingsaktiviteten, indtil den er gennemført. Lederen skal også have mulighed for at afgøre, om kompetenceudviklingen er relevant, gerne med udgangspunkt i din udviklingsplan.

  Brug evt. udviklingssamtalen til aftale indhold i ansøgning

  Du kan med fordel fx bruge din medarbejderudviklingssamtale (MUS) til at aftale, hvilken kompetenceudviklingsaktivitet du vil søge om støtte til.

  MUS et naturligt udgangspunkt for din ansøgning om støtte til kompetenceudvikling. For det er i udviklingssamtalen, at du med din leder laver en udviklingsplan og aftaler, om der er aktiviteter, som er relevante at søge støtte til.

  Se også Kompetencesekretariatets temaside om MUS. Her finder du værktøjer, cases og gode råd til MUS.

 • 23. Flere kollegaer på samme kursus?

  Der er mulighed for, at to eller flere medarbejdere, der søger midler til den samme kompetenceudviklingsaktivitet, kan udarbejde en fælles skabelon. Der er tre krav, man skal leve op til for at gøre brug af denne skabelon:

  • Medarbejderne skal have samme leder
  • Medarbejderne skal tilhøre samme fondspulje
  • Medarbejderne skal deltage i samme aktivitet

  Læs nærmere om fondspuljerne i afsnittet om ”12. Hvad er en fondspulje?” højere oppe på siden.

  Den fælles skabelon kan oprettes af hvem som helst, inde fra it-systemet.

  Herefter deles ansøgningen med de medarbejdere/kollegaer, der skal deltage på kompetenceudviklingsaktiviteten, som hver især skal logge ind og udfylde deres stamoplysninger og godkende ansøgningen. Til sidst skal lederen godkende de enkelte ansøgninger.

  Formålet med funktionaliteten er at gøre det administrativt nemmere at indsende ansøgninger for flere personer, der ønsker at deltage i samme kompetenceudviklingsaktivitet fra samme arbejdsplads.

 • 24. Kan jeg klage over en afgørelse?

  Som ansøger har du mulighed for at klage. Klager indsendes til fond@kompetenceudvikling.dk inden fire uger efter, du har modtaget din afgørelse fra Den Statslige Kompetencefond. Læs mere i klagevejledningen.

 • 25. Ingen øvre tidsgrænse for kompetenceudviklingens varighed

  Der er ingen øvre tidsgrænse for, hvor lang tid kompetenceudviklingen kan vare. Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsplads først får pengene udbetalt, når kompetenceudviklingsaktiviteten er afsluttet.

 • 26. Fondens 172 mio. kr. er fordelt i fire puljer

  Der er afsat 172,3 mio. kr. i Den Statslige Kompetencefond for OK18, der udløber den 31. marts 2021.

  Fondsmidlerne er fordelt til de fire målgrupper efter målgruppernes andel i staten:

  • Akademikerne: 84,3 mio. kr.
  • CO10: 27,8 mio. kr.
  • LC: 22,7 mio. kr.
  • OAO: 37,5 mio. kr.

  Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.