FUSA: fonden afvikles men projekter fortsætter

Der er ikke flere midler at søge fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Men det har ikke indvirkning på igangværende fondsprojekter. Alle fastlagte krav og muligheder for rådgivning er stadig gældende.

Det er ikke længere muligt at ansøge om midler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Midlerne fra FUSA bliver flyttet over i de statslige overenskomstparters nye fond - Den Statslige Kompetencefond.

FUSA-projekter fortsætter

Afviklingen af FUSA har ikke indvirkning på kompetenceprojekter, der har fået støtte.

Kompetencesekretariatet tilbyder fortsat rådgivning og sparring på jeres kompetenceprojekt. Vi kommer gerne ud til et rådgivningsmøde på din arbejdsplads.  Hvad end det omhandler et fondsstøttet kompetenceprojekt eller en egenfinansieret kompetenceindsats, så står vi til rådighed for alle statens arbejdspladser.

Arbejdspladser med ikke afsluttede, fondsstøttede projekter er fortsat forpligtede til at overholde de gældende krav og vilkår for fondsstøtte. Det samme gælder for eventulle forpligtelser aftalt i forbindelse med fondsbevillingen.

I fondsstøttede projekter vil der fortsat være fokus på den lokale forankring hos ledelse og medarbejdere og på at styrke effekten af kompetenceudvikling - såvel for arbejdspladsen som for den enkelte medarbejder.

FUSA: Generelle kriterier til fondsprojekter

Den økonomiske støtte fra FUSA blev bevilliget af Kompetenceudvalget, som var et partssammensat udvalg med repræsentanter for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen.

Nedenfor fremgår Kompetenceudvalgets generelle kriterier, der blev lagt vægt på, når der skulle tages stilling til en ansøgning om støtte. Det er forsat disse rammer, der er gældende for igangværende fondsprojekter.

 • projektet/indsatsen skal være drøftet og godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelsen og tillidsrepræsentanten for den personalegruppe, som indsatsen vedrører. Projektet/indsatsen forankres i et samarbejde mellem ledelsen og relevante repræsentanter for medarbejdere. 
 • projektet/indsatsen skal være strategisk vigtig og knyttet til arbejdspladsens mål og udfordringer
 • projektet/indsatsen skal medvirke til en ændring af praksis - også efter at projektet er afsluttet
 • det vægtes positivt, at projektet/indsatsen har effekt på kerneopgaven ved at understøtte fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen
 • det vægtes positivt, at projektet/indsatsen medvirker til at sikre og udvikle den enkelte medarbejders employability 
 • erfaringer og resultater fra projektet/indsatsen skal formidles til andre statslige arbejdspladser
 • projektet/indsatsen skal som hovedregel have en vis medfinansiering fra arbejdspladsen selv
 • bevilgede midler kan som hovedregel ikke anvendes til løn. Det gælder både løn til medarbejdere, der er omfattet af indsatsen eller varetager projektledelse mm., og som udgangspunkt også for vikarudgifter
 • som hovedregel gives der ikke støtte til noget, som enhver organisation alligevel skal gøre
 • det vægtes positivt, hvis projekterne er nyskabende i den forstand, at der anvendes nye fremgangsmåder eller adresseres nye udfordringer
 • det vægtes positivt, hvis projekterne genererer viden og erfaringer, som andre statslige arbejdspladser og personalegrupper kan få gavn af

Se den fuldstændige beskrivelse af de gældende vilkår for FUSA-projekter i notat fra Kompetenceudvalget.

Skabeloner til ændringer, status og projektafslutning

Når fondsprojektet afslutter, skal der indsendes en afrapportering til Kompetencesekretariatet. Skabelonen til den afsluttende afrapportering findes på denne side. Her kan der også hentes skabeloner til ændring, status, regnskab og andre relevante skabeloner til det igangværende fondsprojekt.

Udfyldte skabeloner sendes til udvalg@kompetenceudvikling.dk

Fakta om FUSA

I den tidligere overenskomstperiode fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

I overenskomstperioden fra 2015-2018 afsatte overenskomstparterne 24,6 mio. kr. årligt i til FUSA. Med tilbageførsler fra ikke anvendte fondsmidler har FUSA i den treårige periode ydet mere end 113 mio. kr. til 317 støttede kompetenceprojekter. Du kan se eksempler på disse projekter her.

I det nuværende overenskomstforlig for perioden 2018-2021 har overenskomstparterne besluttet at afvikle FUSA og flytte fondsmidlerne over i Den Statslige Kompetencefond.