Positivlisten for LC's fondspulje

Se de forhåndsgodkendte aktiviteter, der omfatter Lærernes Centralorganisations fondspulje.

Lærernes Centralorganisation (LC) er en centralorganisation der, repræsenterer disse medlemsorganisationer.

Inden du ansøger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, skal du være opmærksom på de overordnede krav:

 • Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
 • Din ansøgning skal godkendes af både dig og din leder.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne har besluttet, at fonden ikke dækker udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter, som arbejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde medarbejderen, er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse, eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
 • Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.
 • Du kan ikke søge om fondsmidler, hvis du er ansat på en individuel kontrakt.

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 25.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Beløbsgrænsen for ansøgninger inden for positivlisten er 25.000 kr., en ansøgning om et højere beløb vil altid blive betragtet som værende uden for positivlisten.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten, og en ansøgning på mere end 25.000 kr. vil blive imødekommet med delvis støtte.  

Positivlisten for LC-fondspuljen er:

 • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
 • Akademimodul(er)
 • Diplommodul(er) (modulet må ikke være lovpligtig i ansættelsen)
 • Mastermodul(er)
 • Fagmodul på en kandidatuddannelse

Ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der overstiger 25.000 kr., og som er opbygget af moduler, skal søge modulvist.

Der kan ikke søges om støtte til transportudgifter til udlandet.

Der kan ikke søges om støtte til uddannelse, som afholdes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre uddannelsen alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.