Positivlisten for OAO's fondspulje

Se de forhåndsgodkendte aktiviteter, der omfatter Offentligt Ansattes Organisationers fondspulje.

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er en centralorganisation, der repræsenterer disse medlemsorganisationer.

Inden du ansøger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, skal du være opmærksom på de overordnede krav:

 • Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
 • Din ansøgning skal godkendes af både dig og din leder.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne har besluttet, at fonden ikke dækker udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter, som arbejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde medarbejderen, er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse, eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
 • Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.
 • Du kan ikke søge om fondsmidler, hvis du er ansat på en individuel kontrakt.

Hvad kan der søges til?

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for OAO-fondspuljen er opdelt i hhv. OAO HK Stat og OAO Øvrige (3F, HKKF, Metal, Fængselsforbundet m.fl.). De to positivlister er:

OAO HK Stat

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser

Der ydes ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende.

Der ydes ikke støtte til individuelle coachingforløb.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler ledelse, projektledelse, procesledelse og coachuddannelser.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler mindfulness, meditation og lignende.

Der ydes ikke støtte til leverandørkurser.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet. Der i øvrigt gælder samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

OAO Øvrige (3F, HKKF, Metal, Fængselsforbundet m.fl.)

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • For 3F: ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Kurset udbydes af LEVA+ og er for ansatte i folkekirken
 • For Fængselsforbundet: Kursusaktiviteter udbudt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende.

Der ydes ikke støtte til leverandørkurser.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet.

Der gælder i øvrigt samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.