Almenkvalificering i dansk, matematik, it og sprog

VUC udbyder både uddannelser der skal styrke voksnes almene kompetencer i fx dansk og matematik.

Med den Forberedende Voksenundervisning (FVU) kan man styrke sine kompetencer i at læse, skrive og regne. Hvis man vil niveauet videre, kan det ske med Almen Voksenuddannelse (AVU) som er målrettet alle, der mangler at afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Med AVU kan man få adgang til HF og de forskellige erhvervsuddannelser.

VUC udbyder HF både som et fast 2-årigt forløb og det mere fleksible HF-enkeltfag, der gør det muligt selv at tilrettelægge uddannelsen – eller bare supplere med nogle enkelte fag.

Ordblinde kan bruge VUC til at få styr på læsningen og få de nødvendige værktøjer, der kan hjælpe dig videre. Læs mere på vuc.dk


Eksempler på arbejdspladsindsatser

     
Dansk, matematik og it for hjemvendte soldater

I Forsvaret har man sat fokus på almen kvalificering og har startet et projekt op med test i dansk, it og matematik for hjemvendte soldater.

Formålet var at afklare og opkvalificere kompetencerne hos veteraner, som har været i international tjeneste som led i en reintegration. Planen var at udvikle, afprøve og markedsføre en model for almen kvalificering med henblik på at skabe fundament for videre uddannelse og job.

Hovedaktiviteter i projektet

  • Møde med relevante VUC' er, netværkslokomotivet og styregruppe.
  • Opstartsseminar med styregruppe og relevante interessenter fra regimenterne og Netværkslokomotivet for at drøfte model for den praktiske gennemførelse, motivation af personel mv.
  • Uddannelse af nøglepersoner på tjenestestederne (3 timers forløb som gennemføres af Netværkslokomotivet).
  • Motivationsdag samt gennemførelse af afklaringstest i dansk og matematik (FVU) samt DO-IT test på tjenestestederne. Gennemføres for alt personel.
  • Gennemførelse af den efterfølgende undervisning og indsamling af erfaringer.
  • Afrapportering og beskrivelse af model for spredning.
  • Afholdelse af afslutningsseminar.
  • Markedsføring: Model for almenkvalificering i hele forsvaret.

Målgruppe

Konstabler, korporaler og sergenter, som har været i international tjeneste.

   

Statsfængslet Midtjylland - skarp skriftlig faglighed

I Statsfængslet Midtjylland i Nørre Snede oplever flere af medarbejderne, at de skal præstere skriftligt arbejde, de ikke er uddannet til.

Derfor arbejder statsfængslet med et uddannelsesforløb for ansatte på fængslet. Uddannelsesindsatsen indeholder både Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning samt et AMU-kursus.

Baggrund
Baggrunden for indsatsen er, at der er langt mere fokus på skriftlighed i jobbet som fængselsfunktionær, end der har været tidligere. For nogle år siden blev kravene til optagelse og indholdet på uddannelsen til fængselsbetjent skærpet. Der er langt mere fokus på skriftlighed i forbindelse med observation, handleplaner, dokumentation og brug af IT-systemer.

Statsfængslet har "Faglighed" som indsatsområde i 2013. Med afsæt i dette vil arbejdspladsen gerne sikre, at medarbejderne får så meget som muligt ud af deltagelse i faglige kurser. Forudsætningen for dette er, at fundamentet er i orden, dvs. de basale færdigheder.

Med projekt "Skarp skriftlig faglighed" vil fængslet motivere de 225 ansatte til at gennemgå de vejledende læsetest for voksne. Der bliver arbejdet med uddannelse af nøglepersoner (uddannelsesambassadører), deltagelse i dansk-test, danskundervisning (FVU) og AMU-undervisning - i kurset "Observation og dokumentation til myndighedsbrug".

Nørre Snede Statsfængsel samarbejder med Netværkslokomotivet om projektet og arbejder med en model der kan bruges på andre statslige arbejdspladser og generelt i Kriminalforsorgen. Indsatsen blev støttet økonomisk af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser, der var de statslige overenskomstparters tidligere kompetencefond.