Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Brug det offentlige uddannelsessystem

Det offentlige uddannelsessystem for voksne – også kaldet VEU – gør det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Der er mange, der ikke kender til mulighederne og den store variation i uddannelsessystemet.

Her på siden får du forslag til, hvordan du kan navigere i systemet og finde svar på dine spørgsmål om støtte og typer af uddannelse.

Læs mere

Hvorfor videreuddanne sig?

Hvis du vil holde dig opdateret gennem hele livet og videreuddanne dig, kan du benytte det offentlige uddannelsessystem.

Et kursus eller en videre- eller efteruddannelse i det offentlige uddannelsessystem kan være med til at styrke både opgaveløsningen og den enkeltes egen værdi på arbejdsmarkedet. Det har også betydning, om fundamentet i form af læse-, skrive-, it- og sprogfærdigheder er opdaterede.

Kompetencegivende uddannelse – hvad er det?

Det offentlige uddannelsessystem består af kompetencegivende uddannelser, der bl.a. er kendetegnet ved, at der er lovgivning på området, og at uddannelserne er beskrevet i bekendtgørelser, vejledninger mv. Der kan også være fælles studieordninger og/eller uddannelsesordninger udarbejdet af de godkendte uddannelsessteder.

Få anerkendt dine kompetencer

Med et uddannelsesbevis eller et eksamensbevis har du papir på, hvad du kan. Beviserne giver landsdækkende merit, og du kan altid bygge videre på en uddannelse.

Godkendt uddannelsesudbyder

For at udbyde uddannelser i det offentlige uddannelsessystem, skal uddannelsesstedet godkendes af det relevante ministerium (Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt nogle ressortministerier).

De respektive ministerier fører tilsyn med uddannelserne og skal sikre kvaliteten i uddannelserne.

Offentligt tilskud

Der er offentligt tilskud til uddannelserne i VEU-systemet. For de fleste uddannelser er der desuden deltagerbetaling (undtaget FVU, OBU, FVU og enkelte AMU-uddannelser).

Offentlige uddannelsesinstitutioner udbyder også kurser og uddannelser på markedsvilkår (indtægtsdækket virksomhed, IV). Disse aktiviteter er ikke omfattet af VEU-systemet, men dette vil fremgå på den enkelte uddannelse.

Find rundt med eVejledning

 • eVejledning er Undervisningsministeriets tilbud til uddannelsessøgende unge og voksne. Vejledningen omfatter alle niveauer i VEU-systemet.
 • eVejledning giver gratis, uvildig hjælp og vejledning om voksen- og efteruddannelse.
 • Der er mulighed for 1:1-vejledning på mail, chat og telefon.
 • Hvis du er i tvivl om, hvilke typer uddannelser kan være relevante for dig, kan guiden på eVejledningens side hjælpe dig med at finde frem til det.
 • Der er desuden en række digitale værktøjer, som kan hjælpe til at indkredse den rette uddannelse
 • Der er åbent dag, aften og weekend. Så der er gode muligheder for at få hjælp, når du har tid og brug for det.
 • Vejlederen tager udgangspunkt i den enkeltes situation og kan hjælpe med at tage det næste skridt på vejen mod det relevante valg af uddannelse.

Den Statslige Kompetencefond og AMU kurser

yder økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling, bl.a. via kurser og uddannelser i det offentlige uddannelsessystem. Derudover udvikler og tilretter Kompetencesekretariatet arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til særlige statslige brancher: Folkekirken, Kriminalforsorgen og andre myndighedsområder samt Forsvaret.

Uddannelsessystemet

Dine muligheder for uddannelse

Her kan du læse om de enkelte typer af uddannelser i VEU-systemet.

Masteruddannelser

er forskningsbaserede videregående uddannelser på niveau med en kandidatuddannelse (niveau 7 i den danske kvalifikationsramme).

Masteruddannelser er forsknings- og/eller kunstnerisk baserede videregående uddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne.

Masteruddannelserne er målrettet personer med praktisk erhvervserfaring og en relevant forudgående uddannelsesbaggrund, der ønsker at videreuddanne sig på et højere niveau.

Masteruddannelserne udbydes på universiteterne inden for de samme fagområder, som universiteterne udbyder bachelor- og kandidatuddannelser. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Et mindre antal masteruddannelser udbydes af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på ug.dk

Diplomuddannelser

henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over 2-3 år og svarer til et fuldtidsstudium på et år eller 60 ECTS-point. Uddannelserne er på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (niveau 6 i den danske kvalifikationsramme).

Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder, fx ledelse, pædagogik, sundhedsfag, økonomi, administration mv.

Nogle af uddannelserne henvender sig bredt til flere grupper, fx ledelse, økonomi og administration, mens andre har en snæver målgruppe, fx teknikere, sundhedspersonale og undervisere.

Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt.

Læs mere på ug.dk

Akademiuddannelser

er videregående uddannelser for voksne på niveau med en erhvervsakademiuddannelse (niveau 5 i den danske kvalifikationsramme).

En akademiuddannelse består af 2-4 obligatoriske moduler, 1-3 valgfri moduler samt et afgangsprojekt. Modulerne er på henholdsvis 5, 10 ellert 15 ECTS-point.

Uddannelsen udbydes indenfor flere forskellige emneområder, fx. administration, pædagogik, økonomi, ledelse, kommunikation, teknik, produktion og service.

Læs mere på ug.dk

AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser

AMU er korterevarende kurser, som kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov. På den måde kan uddannelsesplanlægningen tilpasses arbejdspladsens og deltagerens behov.

Inden for nogle brancher fungerer AMU som grunduddannelse – også kaldet kontraktuddannelse.

Nogle AMU-uddannelser har status som certifikatuddannelser, dvs. at man skal have gennemført og bestået, før man må udføre funktionen (fx truckcertifikat)

AMU er primært rettet mod ufaglærte, faglærte og etatsuddannede med en uddannelse på højst faglært niveau (AMU-målgruppen), men øvrige medarbejdergrupper kan også deltage. Etatsuddannede er fx konstabler, sergenter, fængselsfunktionærer, medarbejdere inden for kontrol og tilsyn (inkl. Skat).

Undervisningen er både praktisk og teoretisk.

EUV – Erhvervsuddannelse for voksne

er vejen til at blive faglært, hvis man er fyldt 25 år. En EUV er typisk kortere end den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge – men den giver samme kompetencer.

Der findes mere end 100 erhvervsuddannelser med mere end 300 trin og specialer. Hver erhvervsuddannelse har sin egen Uddannelsesbekendtgørelse.

Arbejdsmarkedets parter har afgørende indflydelse via faglige udvalg. EUV bygger videre på den uddannelse og arbejdserfaring, man har – og det er den, der afgør, hvordan uddannelsen præcis sammensættes.

Det er skolen, der vurderer, hvor meget merit man kan få – der skelnes mellem standardmerit (defineret i den specifikke Uddannelsesbekendtgørelse) og individuel merit (afdækkes via en RKV fra en halv til fem dages varighed).

Læs mere på ug.dk

HF – Højere forberedelseseksamen

Den to-årige uddannelse til HF-eksamen er en almen gymnasial uddannelse, der retter sig mod voksne og unge, der ikke kommer direkte fra 9. klasse.

Undervisningen har både et studieforberedende, et almendannende og anvendelsesorienteret formål. Uddannelsen foregår typisk på almene gymnasieskoler eller voksenuddannelsescentre (VUC).

HF-uddannelsen lægger vægt på undervisning i både teori og mere professions- og praksisrettet stof. Det professions- og praksisrettede kommer især til udtryk i fagpakker og projekt- og praktikforløb, og det alment gymnasiale realiseres gennem en bred, almen fagrække.

Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at vælge nogle fag frem for andre. HF-eksamen er målrettet optagelse på en videregående uddannelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Fagene på HF følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

AVU – Almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene færdigheder. Formålet er bl.a. at styrke muligheder for videreuddannelse.

Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen.

Fag og niveauer
AVU indeholder flere fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under grundskolens 9. klasse, samt fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse.

Fagene er placeret på niveau 1, 2 og 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsesinstitutionerne udbyder hvert skoleår kernefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, tysk, historie, matematik, naturvidenskab og samfundsfag.

Derudover kan institutionerne udbyde tilbudsfagene billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation.

Læs mere på ug.dk

FVU – Forberedende voksenundervisning

er et fleksibelt tilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til at stave, skrive eller regne.

Emnerne i undervisningen tager udgangspunkt i hverdagen og eget arbejdsliv. Undervisningen gennemføres fleksibelt ift. niveau, placering, undervisningens længde mv.

De øverste trin svarer i niveau til grundskolens 9. klasse.

Bestået FVU læsning (trin 4) og FVU matematik (trin 2) giver adgang til Erhvervsuddannelse for voksne, også kaldet EUV.

Faget er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Adgangskrav
I forbindelse med tilmeldingen til FVU gennemføres en kort test på ca. 30 min. Testen vil vise om man er i målgruppen for FVU og til at finde det rette trin for undervisningen.

Man kan kun deltage i undervisningen, hvis man er i målgruppen for FVU.

Læs mere på ug.dk

Vi hjælper dig videre

Har jeres arbejdsplads ønsker om at gøre brug af VEU-systemet? Så kan Kompetencesekretariatet hjælpe med følgende:

Rådgivning

 • Dialog om kompetencebehov og hvordan I kan bruge det offentlige uddannelsessystem.
 • Rådgivning om forskellige støttemuligheder til deltagelse i efter- og videreuddannelse, herunder Den Statslige Kompetencefond, Omstillingsfonden og muligheder for lønrefusion ved deltagelse på offentlige uddannelser – VEU-godtgørelse, SVU mv.
 • Dialog om udvikling af målrettede AMU-kurser til særlige statslige brancher: Folkekirken, Forsvaret samt Kriminalforsorgen og andre myndighedsområder
 • Rådgivning i forhold til planlægning og gennemførelse af et uddannelsesforløb på arbejdspladsen ved brug af det offentlige uddannelsessystem
 • Rådgivning om kompetenceafklaring og realkompetencevurdering
 • Rådgivning om effekt og værdi af at deltage i efter- og videreuddannelse, herunder transfer
 • Rådgivning om almenkvalificering og hvordan arbejdspladsen kan understøtte en proces med at styrke de almene skolekundskaber

Kontakt os

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

René Hansen

Fondsrådgiver

Kirsten Lotze

Chefkonsulent

Obs
Skjul nyheder