Den dialogbaserede kompetencegabsanalyse

Den dialogbaserede kompetencegabsanalyse er baseret på en dialog mellem medarbejdere og ledere, og/eller i organisationens samarbejdsudvalg. Der er tale om en blødere form for kompetencegabsanalyse, som kan være nyttig på mange statslige arbejdspladser.

I den dialogbaserede kompetencegabsanalyse er det selve dialogen, der er kompetencegabsanalysen. Formålet med dialogen er at finde frem til, hvordan kompetenceniveauet er lige nu, og hvordan kompetenceniveauet skal være i fremtiden. Kompetencegabet udgøres af forskellen på det nuværende og det fremtidige kompetenceniveau. Det er det ’gab’, der kan laves en handlingsplan for at få lukket.

To kompetenceniveauer: Det generelle eller specifikke

Dialogen kan enten omhandle det generelle eller et specifikt kompetenceniveau.

Omhandler dialogen det generelle kompetenceniveau, så drøftes alle organisationens kompetencer. Det forekommer fx, hvis organisationen har brug for at få et samlet overblik over dets kompetenceniveau på grund af større ændringer i organisationens rammer eller opgaver. Udfordringen i det generelle kompetenceniveau er at bevare overblikket over alle organisationens kompetencer. Det kan imødegås, hvis organisationen anvender kompetenceprofiler eller opgavebeskrivelser for alle opgaver.

Tager dialogen derimod udgangspunkt i et specifikt kompetenceniveau, kan det fx handle om, at organisationen har behov for at bemande konkrete opgaver, som organisationen måske ikke tidligere har løst.

Der findes forskellige varianter af dialogbaserede kompetencegabsanalyser på både individ-, gruppe- eller organisationsniveau:

Dialog på individniveau

På individniveau kan ledere og medarbejdere, fx i forbindelse med MUS, drøfte det ønskede niveau af kompetencerne. Det kan evt. gøres ud fra kompetenceprofiler, opgavebeskrivelser eller andre modeller, der viser noget om organisationens ønskede kompetencer.

Dialog på gruppe-  og organisationsniveau

På gruppe- og organisationsniveau kan Kompetencedialogen anvendes. Kompetencedialogen er Kompetencesekretariatets dialogværktøj, som organisationen kan bruge til at lave en kompetencegabsanalyse.

Læs mere om Kompetencedialogen.

Gruppeniveau: På gruppeniveau drøfter en gruppe eller et kontor i organisationen de kompetenceudviklingsbehov, som gruppens strategiske mål, vilkår og udfordringer fordrer. Gruppen drøfter ikke nødvendigvis det nuværende kompetenceniveau, men derimod hvilke kompetencer som gruppen har behov for set i forhold til opgaver, mål og rammer. Gruppen drøfter også hvilke konkrete kompetenceudviklingsinitiativer, der skal sættes i værk. Her tales både om de organisatoriske, de faglige og de personlige kompetencer.

Det samlede resultat af drøftelserne er en kompetenceudviklingsplan for gruppen.

Organisationsniveau: På organisationsniveau kan Kompetencedialogen bidrage med en drøftelse i organisationens samarbejdsudvalg om kompetenceudviklingsbehovet for fremtiden. Samarbejdsudvalget drøfter institutionens kompetencebehov for fremtiden. Heri tages der højde for institutionens opgaver, strategiske mål, vilkår og udfordringer.

Samarbejdsudvalget kan vælge enten at drøfte kompetenceudviklingsbehovet generelt. Udvalget kan også vælge et fokusområde som fx digitaliseringen og hvilke konsekvenser det får for kompetenceudviklingsbehovet.

Samarbejdsudvalget drøfter ligeledes, hvilke indsatser der bør sættes i gang i institutionen – det kan både være for hele institutionen eller for dele af organisationen – fx ud fra opgaver eller faggrupper.

Opmærksomhedspunkter

En dialogbaseret kompetencegabsanalyse er i sagens natur mindre ressourcekrævende end en registreringsbaseret analyse. Ikke desto mindre kan resultaterne af den dialogbaserede indsats ofte stå mål med effekten i form af en fælles udviklingsplan og igangsættelse af kompetenceudvikling, der hænger sammen med organisationens strategiske mål.

Når der er tale om en dialogbaseret kompetencegabsanalyse, kan det være svært at følge udviklingen på et område. Hvis man ønsker dette, kan man med fordel vælge en registreringsbaseret model.

Læs mere om den registreringsbaserede model.