Menu
Søg

Få gang i medarbejder- og gruppeudvikling

Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler (MUS/GRUS) er værdifulde redskaber, som bidrager til at sikre den bedste opgaveløsning. Her får du inspiration og introduktion til værktøjer, som kan hjælpe jer med at forbedre jeres udviklingssamtaler

I får mest ud af jeres kompetenceudvikling ved at skabe en tydelig sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og strategi og de udviklingssamtaler, I afholder mellem leder og medarbejder eller en gruppe af medarbejdere.

Ved at bygge bro mellem arbejdspladsens mål og de konkrete udviklingsaktiviteter, der bliver igangsat, bidrager samtalerne til et helhedsblik. Et blik, der kan skabe en attraktiv arbejdsplads for alle, der lærer nye ting og bliver inddraget i deres egen og arbejdspladsens udvikling. Et løbende fokus på at udvikle gruppens samarbejde styrker også både opgaveløsning og trivsel. I kan styrke udbyttet af udviklingssamtalerne ved at arbejde målrettet med at tilrettelægge, afholde og følge op på udviklingssamtalerne.

Læs mere

MUS

En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er meget mere end en isoleret samtale. Har I øje for at indtænke samtalen i en proces med forskellige overvejelser både før, under og efter samtalen, kan MUS blive et værdifuldt redskab.

MUS er en anledning for den enkelte medarbejder til at få sparring og indflydelse på egne udviklingsmuligheder. For lederen giver samtalen mulighed for at skabe sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og opgaveløsning og skabe sig et overblik over de kompetencer, den enkelte medarbejder har eller mangler. På den måde får lederen mulighed for at sætte retning for opgaveudviklingen både for den enkelte og for hele gruppen. Lederens og medarbejdernes løbende drøftelser af opgaveløsningen bør ikke træde i stedet for MUS.

I MUS-hjulet får I inspiration til, hvordan I får mest ud af MUS-forløbets forskellige faser – fra planlægning og koncept, til selve samtalerne, til udformning af udviklingsplaner og evaluering. Ved at fokusere på MUS forløbets faser, kan I øge potentialet i MUS markant. Under værktøjer finder I inspiration til, hvordan I får mest ud af MUS-forløbets faser.

I finder også en kortfattet samtalekoncept, og I får mulighed for at lave dit helt eget samtaleform.

GRUS

I gruppeudviklingssamtaler (GRUS) sætter I fokus på de kompetencer, gruppen som helhed, har brug for til at løse deres opgaver. Med GRUS bliver hele gruppen opmærksom på, hvordan de i fællesskab kan udvikle sig. Sådan bliver GRUS et godt redskab til at skabe en fælles tilgang til både opgaveløsning og kompetenceudvikling.

For at styrke dialogen kan I benytte værktøjet Kompetencedialogens workshop 2. Værktøjet faciliterer en drøftelse om, hvilke ønsker gruppen som helhed har til kompetenceudvikling, og gruppen konkretiserer, hvordan ønskerne kan imødekommes. Gruppen laver en udviklingsplan, som de kan følge op på. Du kan læse mere om og downloade Kompetencedialogen her.

Sørg også for at inddrage gruppeudviklingsplanen fra GRUS i den enkelte medarbejders MUS. På den måde skaber I de bedste rammer for kompetenceudvikling og sammenhæng mellem de forskellige udviklingsindsatser. Vi anbefaler i øvrigt, at relevante resultater bliver drøftet i samarbejdsudvalget (SU).

Udvikling af samarbejdet i teams

På statslige arbejdspladser er samarbejde i teams eller grupper udbredt. Det er vigtigt at sørge for at holde samarbejdet ved lige – og udvikle det. Sådan får I bedre opgaveløsning og skaber øget trivsel. Vigtige elementer i det gode samarbejde er en løbende forventningsafstemning om opgavevaretagelse, rammer for opgaveløsningen og former for samarbejde. Hos Kompetencesekretariatet har vi udviklet et værktøj teamunivers.dk, der hjælper jer til at styrke samarbejdet.

Med Teamunivers kan I udvikle jeres samarbejdskompetencer som team eller gruppe. Der finder I Temperaturmålingen, som understøtter dialogen om jeres samarbejde i teamet. Temperaturmålingen viser jer bl.a. hvilke styrker og opmærksomhedspunkter, I har som gruppe, og kommer med konkrete anbefalinger til jeres udvikling. Temperaturmålingen kan anvendes som en del af en udbygget gruppeudviklingssamtale, der både fokuserer på samarbejde, rammer, roller og kompetencebehov.

Tre personer taler om kompetenceudvikling.

Prøv vores værktøjer

Kompetencesekretariatet medvirker gerne til at give viden om og inspiration til, hvordan I konkret planlægger jeres kompetenceudviklingsindsats, så den bliver mere strategisk.

MUS-testen

MUS-testen kan bidrage til at sætte spot på de områder, hvor jeres arbejdsplads med fordel kan styrke MUS.

MUS-hjulet

MUS-hjulet er designet til at hjælpe jer i gang med at optimere jeres proces med at afholde medarbejderudviklingssamtaler. Uanset om I skal til at lægge en ny strategi for dem eller blot vil justere på detaljerne, kan I finde inspiration og rådgivning i MUS-hjulet.

MUS-designer

MUS-designer er den hurtigste vej til at få en god spørgeramme til MUS-samtalen. Vælg de spørgsmål, der passer bedst til jer, gem dem og send eller print dem.

GRUS-O – Gruppens orienteringsløb

Download og print GRUS-O. Et dialogværktøj, der har fokus på gruppens samarbejde og trivsel samt forståelsen af de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

Kompetencefokus

Et online dialogværktøj, som guider jer til en styrket dialog i mellem ledere og medarbejdere om jeres kompetenceudvikling i afdelingen, gruppen eller på hele arbejdspladsen

Kompetencedialogen

Kompetencedialogens del 2 hjælper jer i gang med at udforme en gruppeudviklingsplan. Planen kan hjælpe med at sikre den vigtige sammenhæng mellem gruppens mål, opgaver og kompetencer. Planen vil derudover give jer større udbytte af jeres medarbejderudviklingssamtaler.

Teamunivers

I vores værktøj Teamunivers har vi samlet en guldgrube af konkrete anbefalinger, viden, tests og cases, som kan hjælpe jer med at udvikle teamsamarbejdet.

En person taler med en anden.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Har I besluttet jer for at gå i gang med at styrke jeres medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler? Så kan I få hjælp og sparring hos Kompetencesekretariatets konsulenter.

Vi tilbyder også direkte rådgivning, som er skræddersyet jeres organisation og udfordringer. Vi tilbyder sparring og rådgivning, både fysisk, telefonisk og online. Vi holder også gerne oplæg og faciliterer drøftelser hos jer eller hos os. Ingen arbejdspladser er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i den situation, I står i lige nu. På den måde hjælper vi jer videre med jeres kompetenceudvikling.

 Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

"

Vi kunne bruge rådgivningen og ser frem til yderligere sparring, når vi er tættere på et nyt MUS-koncept.

– Sophie Træde Andersen, HR-konsulent, Erhvervsministeriet.

Mere viden

Vil du vide mere? Gå et spadestik dybere, og læs om den viden, vi står på.

MUS som værdifuldt redskab til strategisk og systematisk kompetenceudvikling

MUS kan i nogle sammenhænge være en udskældt disciplin med et blakket ry. Men tages MUS seriøst, og anskues den som mere end blot en samtale, kan den udgøre et meget vigtigt redskab for både medarbejdere og arbejdsplads. Et redskab, der kan sikre den vigtige dialog om medarbejdernes udvikling med afsæt i den overordnede strategi og den enkeltes employability. Vigtigst er det at forstå, at MUS bør være meget mere end en halv eller en hel times snak mellem leder og medarbejder en gang om året.

GRUS som en måde at skabe sammenhæng mellem strategi og handling

Når en gruppe har et godt samarbejde, ser vi både højere trivsel og bedre opgaveløsning. Definerende for grupper med et velfungerende samarbejde er, at gruppen arbejder tæt sammen om opgaverne, har en stærk fællesskabsfølelse og et fælles “vi”. Netop forbindelserne mellem gruppens medlemmer gør gruppen i stand til at løse opgaverne bedre sammen, end de ville kunne på egen hånd.

Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) kan bidrage til at få jeres team til at komme hertil. GRUS er en samtale mellem en leder og en gruppe af medarbejdere, hvis formål er at drøfte og aftale gruppens samarbejde og samlede kompetenceudvikling. Hvor medarbejderudviklingssamtalen (MUS) alene fokuserer på udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer, er fokus i GRUS på gruppens samlede kompetencer og behov for udvikling. GRUS anvendes typisk som et supplement til MUS.

Det gode samarbejde i gruppen

Opgaveløsningen på statslige arbejdspladser løses oftest i gruppe, da opgaveløsningen typisk bliver bedre, når forskellige kompetencer og perspektiver mødes. Men det kræver, at gruppen har et godt samarbejde, hvilket ikke nødvendigvis opstår af sig selv. Det gode samarbejde handler om en løbende dialog om relationer, kommunikation i gruppen og fælles forståelse af mål og opgaver. Samarbejdet i gruppen skal hele tiden holdes ved lige. 

Her i artiklen får du inspiration til, hvordan I kan gribe det an.

Styrket effektfokus i udviklingssamtaler

Effekten af kompetenceudvikling kan øges markant, hvis fokus ikke alene er på selve kompetenceudviklingsaktiviteten, men også på aktiviteter, overvejelser og drøftelser før og efter. Det er en tilgang, der er værd at tage med, hvis du vil styrke effekten af jeres udviklingssamtaler.

Obs