Hvordan fordeles midlerne?

Kompetencefonden består af overenskomstmidler. De generelle retningslinjer for fondens midler fastlægges af Kompetenceudvalget, der består af repræsentanter udpeget af hhv. Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Kompetencefonden består af overenskomstmidler. De generelle retningslinjer for fondens midler fastlægges af Kompetenceudvalget, der består af repræsentanter udpeget af hhv. Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). 

Kompetencesekretariatet varetager den overordnede administration af midlerne og fordeler midlerne en gang årligt forholdsmæssigt efter lønsum til de enkelte ministerområder. Midlerne tildeles ministeriets Departement. I overenskomstårene 2015 og 2018 fordeles midlerne ad to omgange, idet der i 2015 tilføres midler fra både OK13 og OK15 og i 2018 tilføres midler fra både OK15 og OK18. 

Departementerne har ansvaret for at fordele midlerne videre til institutionerne på deres ministerområde. På baggrund af de genelle forudsætninger for brugen af Kompetencefondens midler fastlægger departementet selv kriterier for fordeling og anvendelse af midlerne. Det er således forskelligt, hvordan ministerierne kanaliserer midlerne ud til de underliggende institutioner. 

Det er departementernes opgave at sikre, at ministerområdets institutioner opfylder de generelle forudsætninger for anvendelsen af midlerne. Rigsrevisionen kan kontrollere, om midlerne er anvendt efter de gældende retningslinjer.

Uforbrugte midler
Midlerne er forbrugt, når de er blevet anvendt til betaling af en udviklingsaktivitet.
Se skema nedenfor.

Midler tildeles ministeriernes i OK15 Midler skal være forbrugt senest
Oktober 2015 31. december 2017
Maj 2016 30. juni 2018
Maj 2017 (Estimeret) 30. juni 2019
Januar 2018 31. december 2019

 

Bemærk, at datoerne for tildeling kan blive udsat - eksempelvis ved ressortomlægning. 

Hvis midlerne ikke er forbrugt på de angivne tidspunkter, skal midlerne betales tilbage til Kompetencefonden. De enkelte arbejdspladser skal være opmærksomme på, at ministerområdets departement, som fordeler midlerne til arbejdspladserne, kan vælge at fastsætte andre deadlines for forbrug af midler.

Efter udløbet af hver forbrugsfrist følger Kompetencesekretariatet op på ministeriernes forbrug via det elektroniske opfølgningssystem. Hvis der i systemet er indberettet forbrug svarende til/eller større end det udmeldte for den givne periode, vil ministeriet blot modtage en kvitteringsmail, og indberetningen er dermed gennemført.

Hvis der ikke er indberettet forbrug svarende til det udmeldte for perioden, vil Kompetencesekretariatet kontakte ministeriet for yderligere afklaring. Såfremt der er tale om et mindreforbrug, skal det resterende tilbagebetales til fonden.