Menu
Søg

Øremærkede midler til statsansatte på Akademiker-overenskomst på 50 år eller derover

Den Statslige Kompetencefond skal bidrage til kompetenceudvikling for de statsligt ansatte. Erfaringerne fra søgningen til Den Statslige Kompetencefond viser en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte i Akademiker-fondspuljen på 50 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe.

Fire personer om et bord. Mand med rykken mod beskuren har en gul t-shirt på. De andre smiler og kigger på ham. Der er en bærbar pc på bordet.

Derfor iværksættes en særlig indsats, der øremærker midler fra Akademiker-fondspuljen til kompetenceudviklende aktiviteter for netop denne målgruppe. Kriterierne for indsatsen giver mulighed for at søge til kompetenceudviklingsaktiviteter uanset varighed.

Med indsatsen ønsker parterne at bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet.

VIGTIGT

Der har siden efteråret 2020 været øremærket midler til statsansatte på Akademiker-overenskomst på 55 år eller derover. Frem til den 23. august 2021 kl. 10.00 er det fortsat kun statsansatte på Akademiker-overenskomst på 55 år eller derover, der kan søge denne pulje.

Fra den 23. august 2021 kl. 10.00 nedsættes aldersgrænsen, så statsansatte på Akademiker-overenskomst på 50 år eller derover også kan søge puljen.

Bemærk venligst, at ansøgninger indsendt af ansøgere under 55 år inden den 23. august 2021 kl. 10.00 vil blive afvist. Indsendelsen af ansøgninger til fonden sker på det tidspunkt, hvor lederen godkender ansøgningen.  

Sådan ansøger du

1

Sørg for, at du har læst retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler igennem

2

Find et kursus eller en aktivitet og drøft med din leder, om du skal søge

3

Opret din ansøgning i skemaet. Husk at vælge puljen ”Særlig indsats: Ansatte på Akademiker-overenskomst på 50 år eller derover ”

(frem til den 23. august 2021 vil puljen hedde ”Særlig indsats: Ansatte på Akademiker-overenskomst på 55 år eller derover

4

Hvis du er under 55 år må din leder godkende din ansøgning fra den 23. august 2021 kl. 10.00. Indsendes din ansøgning før dette tidspunkt, vil den blive afvist, og der skal startes forfra. Hvis du er 55 år eller derover, må din leder gerne godkende din ansøgning med det samme

Vi bestræber os på at give dig svar i løbet af en måned.

Du kan også finde en guide til ansøgningsskemaet her. Vær blot opmærksom på, at du under spørgsmålet om pulje skal vælge ”Særlig indsats: Akademikere 50 år eller derover”, mens resten af felterne skal udfyldes, som det ellers fremgår i videoguiden.

Retningslinjer

Der findes en række generelle regler for Den Statslige Kompetencefond, blandt andet i forhold til udlæg, medfinansiering, tidsfrister mv., som også gælder for denne indsats. Dem kan du finde her.

Derudover gælder følgende for denne indsats:

  • Der kan gives støtte, hvis ansøger er fyldt 50 år. Der kan også søges om støtte, hvis ansøger er 49 år på ansøgningstidspunktet, men fylder 50 år senest på dagen for aktivitetens igangsættelse.
  • Der er i denne indsats ikke krav til varigheden af kompetenceudviklingsaktiviteten. (Til forskel fra den ordinære ansøgningsrunde til Akademiker-fondspuljen er der i denne indsats således ikke krav om, at aktiviteten skal have en varighed på mere end tre dage.)

FOR INDSATSEN GÆLDER I ØVRIGT FØLGENDE RETNINGSLINJER, DER OGSÅ GÆLDER FOR DEN ORDINÆRE AKADEMIKER-FONDSPULJE:

Akademiker-fondspuljen kan give tilskud til ansøgninger inden for følgende beløbsgrænser pr. ansøgning:

  • 50.000 kr. til master-/kandidatmodul(er).
  • 30.000 kr. til diplom-/akademi-/bachelormodul(er).
  • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. i alt.

Der ydes ikke støtte over de angivne beløbsgrænser. Hvis det ansøgte beløb overskrider beløbsgrænserne, forudsættes det, at arbejdspladsen (ikke ansøger) finansierer de resterende udgifter.

Et kursus uden ECTS-kreditering, der er udbudt som et hold med én tilmelding, ses som ét samlet forløb inden for beløbsgrænsen, selvom betalingen eventuelt falder i rater.

Der kan ydes støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det.

Der ydes ikke støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT-software/hardware.

Der ydes ikke støtte til deltagelse i netværk, ph.d.-uddannelser, forskningsophold og kurser, som består af enetimer.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Den enkelte ansøger kan modtage støtte op til 100.000 kr. pr. kalenderår og maksimalt 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 1. april 2021 til 31. marts 2024).

TILSKUD TIL IKKE-FORMELLE KOMPETENCEUDVIKLINGSAKTIVITETER:

Til transport og ophold til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, der vedrører erfaringsudveksling, sidemandsoplæring, praktik og lignende bevilger fonden maksimalt 8.500 kr.

Fonden bevilger ingen støtte til studieture/-rejser og lignende arrangeret af private udbydere.

Der kan maksimalt bevilges 25.000 kr. til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, dvs. samlet til aktivitet, materialer og transport.

Kontakt

Margit Vesterholm-Lavesen
Fondsrådgiver

Obs