Introduktionsstillinger til akademikere i staten

Søg om tilskud til uddannelse, når I ansætter akademikere, der har været ledige i et år.

Som en del af OK13 har overenskomstparterne på statens område (Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg) indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere. Aftalen er målrettet ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Aftalen er videreført i OK15.
   
Uddannelse undervejs - hvad indebærer det?
Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring af den ansattes efterfølgende mulighed for at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Med aftalen får arbejdspladserne en ny og meget enkel måde at ansætte nye akademiske medarbejdere.
 
Der er mellem parterne på det statslige område aftalt mulighed for at søge om op til 20.000 kr. til uddannelsesformål for ansatte i introduktionsstillinger. Der er foreløbigt afsat 1 mio. kr. til denne kompetenceudviklingsindsats, svarende til 50 introduktionsstillinger, der modtager 20.000 kr. Støtten søges via Kompetencesekretariatet.
   
Få hjælp og sparring: Ring på 33 18 69 69
Ring til os, hvis I har brug for sparring om, hvad introduktionsstillingens uddannelseselement kunne være hos jer. Der findes en bred palette af muligheder og det er enkelt at søge om tilskud til uddannelsen på op til 20.000 kr. pr. ansættelse.
    
Sådan søger I tilskud til uddannelsesaktiviteten
Gå til ansøgningsskemaet.
   
Hvem er omfattet af ordningen?
Ordningen gælder for akademikere, der er omfattet af dækningsområdet for overenskomst for akademikere i staten, som forud for ansættelsestidspunktet har været ledige i en sammenhængende periode på minimum 1 år. Akademikere, der er omfattet af overenskomst med IDA og Den Danske Landinspektørforening, har mulighed for at blive ansat i en introduktionsstilling i henhold til særlig aftale herom. Der kan i disse tilfælde ikke ydes tilskud til arbejdspladsen til uddannelsesaktiviteterne.
 
Hvor meget og hvad kan der søges støtte til?
Som arbejdsplads kan I søge om tilskud på optil 20.000 kr. til uddannelsesformål for ansatte i akademiske introduktionsstillinger. Tilskuddet kan anvendes til dækning af udgifter, der er direkte forbundet med uddannelsesaktiviteter, herunder f.eks. kursusgebyr, kursusmateriale og transport.
 
Kan der søges flere gange?
Der kan søges flere gange pr. medarbejder. Det samlede støttebeløb pr. medarbejder kan dog ikke overstige 20.000 kr. Som arbejdsplads kan I søge tilskud for hver medarbejder, der er ansat i en akademisk introduktionsstilling. Det vil lette administrationen, hvis I i tilfælde af flere kurser/uddannelser sender én samlet ansøgning pr. medarbejder.
    
Hvornår kan der søges støtte?
Der er ingen faste ansøgningsfrister, og I kan derfor løbende søge støtte. Ved flere ansøgninger vedrørende samme medarbejder, skal sidste ansøgning som hovedregel indsendes inden ansættelsesperiodens ophør.
 
Hvordan søger man støtte?
I søger tilskud til uddannelsesaktiviteter for akademiske medarbejdere ansat i en introduktionsstilling ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema.
 
Gå til ansøgningsskemaet.
 
Hvornår udbetales støtten?
Umiddelbart efter at ansøgningen er behandlet, modtager I et tilsagn om støtte. Pengene, der givet tilsagn om, udbetales først, når den pågældende kompetenceaktivitet er gennemført og Kompetencesekretariatet har modtaget og godkendt en underskrevet regnskabserklæring fra tilskudsmodtageren.
 
Søges der flere gange pr. medarbejder eller for flere medarbejdere i introduktionsstillinger, skal der indsendes en regnskabserklæring pr. bevilling, dvs. for hver gang, der er blevet søgt og bevilget støtte.
    
Hvilke ansættelsesvilkår gælder for akademiske introduktionsstillinger?

  • Ansættelsesperioden er 1 år og man ansættes på særlige AC-vilkår.
  • Lønnen er 80 pct. af startlønnen for akademikere i staten, mod at en del af arbejdstiden på 37 timer afsættes til kompetenceudvikling. Lønnen er pensionsgivende og der optjenes lønanciennitet og dagpengeret. Der udbetales ikke de centralt aftalte tillæg, fx rådighedstillæg, men der kan lokalt aftales tillæg, fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg.
  • Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere.
  • Uddannelses- og oplæringsaktiviteten skal stå i rimeligt forhold til den reducerede løn.
  • Inden ansættelsen skal kompetenceudviklingen og de øvrige ansættelsesvilkår i hovedtræk afklares på arbejdspladsen mellem ledelsen, tillidsrepræsentanten og den kommende ansatte medarbejder. 
  • En introduktionsstilling skal altid slås op og annonceres som en introduktionsstilling. En introduktionsstilling kan indgå i et samlet opslag med andre stillinger, fx ved at det fremgår, at en eller flere af stillingerne kan besættes på vilkår som introduktionsstilling. Vikariater, fx et barselsvikariat kan slås op som en introduktionsstilling. Ansættelsen skal dog være for et år.

 
Læs mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside om aftalen og ansættelsesvilkårene.