Kompetencefonden: Spørgsmål og svar

Få svar på ofte stillede spørgsmål til reglerne om Kompetencefonden. Bemærk, denne side omhandler den tidligere fond og ikke Den Statslige Kompetencefond.

Klik på et spørgsmål, og se svaret 

 

 • 1. Giver Kompetencefonden støtte til alle typer af uddannelse?

  Ja, hvis forløbet er i overensstemmelse med retningslinjerne for Kompetencefonden og samarbejdsudvalgets principper for anvendelse af midler fra Kompetencefonden.

 • 2. Kan Kompetencefondens midler anvendes til individuelle udviklingsforløb, som ikke umiddelbart kan henføres til institutionsspecifikke behov?

  Ja, det er dog et krav, at retningslinjerne for anvendelsen af fondens midler skal fastlægges i samarbejdsudvalget og indgå i institutionens samlede strategi for kompetenceudvikling.

  Strategien skal beskrive arbejdspladsens generelle indsatsområder i relation til kompetenceudvikling. Indsatsområderne kan udspringe af arbejdspladsens behov, men kan fx også udspringe af generelle behov for at øge medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet.

 • 3. Må midler fra Kompetencefonden anvendes til medarbejdere, der skal afskediges som led i generelle besparelser?

  Ja, midlerne er møntet på udviklingen af medarbejdernes brede kompetencer – herunder deres værdi på arbejdsmarkedet. Udviklingsforløbet skal være afviklet, inden medarbejderen fratræder sin stilling.

 • 4. Kan Kompetencefondens midler bruges til intern læring/interne kurser i virksomheden?

  Ja, fx til omkostninger til udvikling og gennemførelse af et internt undervisningsprogram. Midlerne kan dog ikke anvendes til dækning af interne omkostninger, som fx løn og honorarer til interne undervisere eller leje af interne lokaler i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb.

 • 5. Kan en institutions midler anvendes til honorering af en underviser, der er ansat inden for samme ministerområde, men i en anden institution?

  Ja.

 • 6. Kan midlerne fra Kompetencefonden anvendes til aflønning af en medarbejder, der superviserer en anden medarbejder, som led i dennes udviklingsforløb?

  Nej, midlerne kan ikke anvendes til intern aflønning.

 • 7. Kan Kompetencefondens midler anvendes til medarbejderes praktikophold i virksomheder?

  Ja, hvis virksomheden tager betaling for praktikopholdet, og praktikopholdet er en del af den individuelle kompetenceudviklingsplan.

 • 8. Kan Kompetencefondens midler anvendes til dækning af løn for den medarbejder, som deltager i kompetenceudvikling?

  Nej, midlerne kan kun bruges til omkostninger direkte forbundet med kompetenceudviklingen, fx kursusafgifter og kursusmaterialer. Derudover kan fondens midler anvendes til dækning af lønomkostninger til vikarer/erstatningsarbejdskraft. Se også svaret på spørgsmålet om, hvorvidt fondens midler kan anvendes til vikarer.

 • 9. Kan midlerne anvendes til transport i forbindelse med eksempelvis et kursus?

  Ja, hvis de øvrige formelle krav er opfyldt.

 • 10. Kan midlerne fra fonden anvendes til kompetenceudvikling af ledere?

  Ja.

  Det gælder også, selvom aftalen om strategisk og systematisk kompetenceudvikling ikke finder anvendelse på:

  1. ansatte i stillinger i lønramme 37-niveau og derover,
  2. ansatte i lønramme 35- og 36-niveau, der i deres stilling formelt er pålagt et personalelederansvar, og
  3. chefer, der ikke har en overordnet ansat på egen institution.

        
  Konkret betyder dette, at disse tre grupper af ansatte ikke er omfattet af reglerne om udviklingsmål, og at samarbejdsudvalget ikke skal fastlægge retningslinjer for kompetenceudvikling af disse ansatte.

  Der kan anvendes midler fra fonden til kompetenceudvikling af ledere, hvis samarbejdsudvalget har fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen, og hvis kompetenceudviklingsforløbet indgår som en del af en individuel udviklingsplan.

 • 11. Hvor får jeg som medarbejder svar på, om min uddannelse kan opnå støtte?

  Du skal kontakte din TR, HR- eller personaleafdeling, som vil kunne rådgive dig.

  Kompetencefondens midler er rettet mod individuelle udviklingsforløb og er et supplement til arbejdspladsens øvrige midler til kompetenceudvikling.

  Derfor bør midlerne kunne anvendes, hvis en medarbejder har særlige ønsker til kompetenceudvikling, som vil øge den pågældende medarbejders værdi på arbejdsmarkedet - også selv om det ikke direkte er en del af arbejdspladsens behov. Kompetenceudviklingsforløbet skal indgå i medarbejderens udviklingsplan.

 • 12. Er der krav til varigheden af kompetenceudviklingsforløb støttet af fonden?

  Nej, der er ingen krav til længden af det støttede kompetenceudviklingsforløb. Der er derimod krav om, hvornår tildelte midler fra fonden skal være anvendt. I overenskomstperioden 2015-2018 er forbrugsfristen to år.

 • 13. Hvilke retningslinjer gælder for anvendelse af Kompetencefondens midler til vikarer / erstatningsarbejdskraft?

  Fondens midler kan anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af en vikar/erstatningsarbejdskraft for den eller de medarbejdere, der deltager i en kompetenceudviklingsaktivitet. Det forudsættes, at medarbejderen/medarbejderne oppebærer deres normale løn ved deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteten.

  Kompetencefondens midler kan anvendes til at dække arbejdsgiverens udgift til vikaraflønning, når SVU, AMU-godtgørelse eller lignende godtgørelse er fraregnet.

  Herudover kan fondens midler anvendes til dækning af hele eller dele af udgiften til en vikar/erstatningsarbejdskraft, hvis en medarbejder deltager i en udviklingsaktivitet, som ikke berettiger til SVU, AMU- eller lignende godtgørelse. Som ved anden anvendelse af midlerne fra Kompetencefonden skal samarbejdsudvalget tage stilling til anvendelsen af midlerne til dækning af udgifter til vikarer/erstatningsarbejdskraft.

 • 14. Udsender Kompetencefonden et skema til brug for ansøgninger til Kompetencefonden?

  Nej, det er op til det enkelte ministerium, hvordan midlerne uddeles og administreres.

 • 15. Skal en arbejdsplads, der modtager midler fra Kompetencefonden, som minimum have tildelt 20.000 kr.?

  Nej, der er ikke en nedre grænse for det beløb, en arbejdsplads skal have tildelt.

 • 16. Kan en medarbejder, der eksempelvis har modtaget 80.000 kr. fra fonden i et overenskomstår, få midler fra fonden i de følgende år?

  Ja, der er ikke længere noget maksimum for, hvor meget en enkelt medarbejders udviklingsforløb kan støttes med.

 • 17. I hvilket omfang skal samarbejdsudvalget inddrages i forbindelse med fordelingen af midler fra Kompetencefonden?

  Samarbejdsudvalget skal drøfte og fastsætte retningslinjer for arbejdspladsens samlede kompetenceudvikling.

  Det skal gøres med udgangspunkt i organisationens mål og det aktuelle behov for kompetenceudvikling. Man kan evt. nedsætte et udvalg under samarbejdsudvalget, der udformer kompetencestrategien. Få rådgivning og inspiration til jeres arbejde med strategisk kompetenceudvikling.

  Samarbejdsudvalget skal lave den overordnede prioritering af, hvordan arbejdspladsen vil bruge Kompetencefondsmidlerne. Prioriteringen vil afhænge af situationen på den enkelte arbejdsplads. Det er (normalt) ikke samarbejdsudvalgets opgave at tage stilling til den konkrete fordeling af midler til enkeltpersoner på arbejdspladsen. En sådan prioritering kan ud fra de overordnede retningslinjer foretages på forskellige måder, fx af personalefunktionen eller af et underudvalg med repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

 • 18. Skal udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, altid foregå i arbejdstiden?

  Udviklingsaktiviteter, som støttes af Kompetencefonden, skal ligesom øvrige udviklings- og efteruddannelsesaktiviteter på arbejdspladsen normalt gennemføres i arbejdstiden.

  Hvis arbejdsgiver og arbejdstager er enige om det, kan udviklingsaktiviteter, som er støttet af fondens midler, dog i konkrete tilfælde foregå helt eller delvist uden for normal arbejdstid. Det forudsætter imidlertid, at medarbejderen – hvis det er påkrævet – aflastes opgavemæssigt i den periode, udviklingsforløbet varer, således at medarbejderen eksempelvis har mulighed for fri til eksamenslæsning.