Praktiske oplysninger om AMU

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korte kompetencegivende uddannelser, som er praktisk anlagt og målrettet, så de tilgodeser aktuelle udviklingsbehov på arbejdsmarkedet.

Alle personalegrupper kan deltage på AMU-uddannelser, som dog er udviklet med særligt henblik på at opfylde behovet for efteruddannelse hos faglærte, ufaglærte og etatsuddannede på niveau hermed. De økonomiske vilkår ved deltagelse afhænger af deltagerens uddannelsesbaggrund.

Klik på det emne, du gerne vil vide mere om. 

 

 • 1. Kom godt i gang med AMU

  Rådgivning

  Kompetencesekretariatet rådgiver statens arbejdspladser om strategisk brug af AMU-uddannelser. Det vil blandt andet sige, hvordan AMU kan anvendes til at understøtte arbejdspladsernes udviklingstiltag, og hvordan det kan tænkes ind i forhold til udarbejdelse af en kompetencestrategi. Sekretariatet sparrer også gerne med arbejdspladsen om tilrettelæggelsen af den praktiske proces.

  Vejledning af enkeltpersoner i forhold til deltagelse på AMU-uddannelser foretages af den enkelte skole, som udbyder AMU.

  Det er skolerne, der oplyser om regler for tilskud samt hjælper med at udfylde skemaer og andre praktiske forhold.

  Holdstørrelse og »tompladsordning«

  Undervisningen gennemføres normalt for hold på mellem 16 og 20 deltagere af hensyn til skolernes rentabilitet. Kan denne holdstørrelse ikke opnås, er der mulighed for, at der kan betales for de tomme pladser. Består et hold fx kun af 10 personer, kan der betales for de resterende 6-8 pladser. Af pædagogiske grunde bør holdstørrelsen ikke være større end 22-25 personer.

  Tilkøbsydelser – Indtægtsdækket virksomhed (IDV/IV)

  Det er vigtigt i dialogen med den enkelte skole, at der er enighed om, hvilke krav og forventninger, der kan stilles til en AMU-uddannelse. Det er muligt at indgå aftale med skolen om levering af forskellige konsulent- og serviceydelser mod fuld betaling. Det kan fx være et ønske om bestilling af forplejning til kurserne, konsulentbistand i forbindelse med afholdelse af en temadag, konference etc. Køb af nævnte ydelser må ikke være en betingelse for AMU-uddannelsernes gennemførelse og succes.

  Hvordan gennemføres AMU Mere information

  AMU-uddannelserne kan tilrettelægges fleksibelt, så de opfylder behovene på arbejdspladsen bedst muligt. De kan gennemføres som sammenhængende undervisning eller som opdelt undervisning på hele eller halve dage. Undervisningen foregår normalt i dagtimerne, men kan efter aftale foregå uden for normal arbejdstid. Desuden kan undervisningen gennemføres på arbejdspladsen, hvis der er deltagere til et hold.

  Mere information

  Kontakt den lokale skole i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.

 • 2. Hvem kan deltage?

  Alle personalegrupper kan deltage på AMU-uddannelser. Uddannelserne er dog udviklet med særligt henblik på at opfylde behovet for efteruddannelse hos faglærte, ufaglærte og etatsuddannede på faglært niveau. Uddannelser, der sigter mod udvikling af sociale og personlige kompetencer, kan tilrettelægges, så de med fordel kan gennemføres for en hel afdeling eller arbejdsplads uanset uddannelsesmæssig baggrund.

 • 3. Deltagerbetaling og godtgørelse

  De enkelte uddannelsesudbydere (skoler) kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en arbejdsmarkedsuddannelse.

  Deltagerbetaling

  Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse, dog ikke for uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Deltagerbetalingens størrelse fastsættes fra år til år. For AMU udgør deltagerbetalingen i 2018 mellem 590 kr. og 950 kr. pr. uge/ 118 kr. og 190 kr. pr. dag.

  Personer med videregående en uddannelse skal dog betale fuld deltagerbetaling på almen erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU). Kontakt skolerne for nærmere oplysning om deltagerbetaling.
   

  VEU-godtgørelse

  Det er muligt at få lønrefusion, VEU-godtgørelse, svarende til 100% af højeste dagpengesats pr. dag til deltagere, der tilhører AMU-målgruppen, dvs. ufaglærte, faglærte og etatsuddannede på faglært niveau. Hvis der udbetales sædvanlig løn under deltagelse i uddannelsen, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren som lønrefusion. Pr. 1. januar 2017 er beløbet 679,20 pr. dag pr. deltager. Se mere på www.efteruddannelse.dk

  Se mere om VEU-godtgørelse på www.veug.dk

  Forplejning på kurserne

  AMU-uddannelserne inkluderer ikke forplejning, men der vil være mulighed for at købe mad i skolernes kantine eller at medbringe sin egen mad. Øvrige ønsker kan aftales med den enkelte skole.

  Befordringstilskud

  Man har ret til befordringstilskud, hvis man bor mere end 12 km fra uddannelsesstedet. Personer uden for AMU-målgruppen kan ikke opnå tilskud
  Satsen for befordringstilskud er 0,99 kroner pr. kilometer i 2019. Man kan ikke få dækket sine udgifter fuldt ud. Der er tale om et tilskud.
  Tilskuddet er skattefrit. Man får udbetalt befordringstilskuddet af A-kassen eller Jobcentret.

  Man kan ikke få tilskud, hvis uddannelsen holdes på ens arbejdsplads. Det gælder også, hvis arbejdspladsen har flere afdelinger, og hvor man skal møde på en anden afdeling end den sædvanlige, og hvor du af den grund har mere end 24 km transport dagligt. Kontakt skolerne for at få mere at vide.

  Læs mere om befordringstilskud.

  Tilskud til kost og logi

  Man kan få tilskud til kost og logi, hvis man tilhører AMU-målgruppen og har mere end 60 km. mellem bopæl og uddannelsessted. Der er en fast takst på 500 kr. som tilskud pr. overnatning i tilfælde af indkvartering på uddannelsesstedets foranledning, mens deltageren som alternativ kan vælge selv at sørge for kost og logi og mod dokumentation få dækket udgifter hertil indtil et maksimum på 500 kr. Tilskud til kost og logi er ikke skattepligtigt. Kontakt skolerne for at få mere at vide.

 • 4. Uddannelsesbevis

  Deltageren får et uddannelsesbevis udstedt af skolen, efter at uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat. Fra 2019 er der indført prøver på de fleste AMU-uddannelser.

  Certifikat

  Efter visse uddannelser udstedes der efter tilfredsstillende afsluttende prøve et certifikat. Det gælder f.eks. truckførere og kranførere.

  Merit

  Merit for hele eller dele af en AMU-uddannelse tildeles af skolen efter konkret ansøgning og vurdering.

 • 5. Tilmelding

  Tilmelding foretages direkte på www.efteruddannelse.dk eller www.amukurs.dk. Hvis man er beskæftiget skal tilmeldingen ske via arbejdspladsen og arbejdspladsens NEM-id skal benyttes.

  Framelding

  Det er vigtigt at melde afbud, hvis man bliver forhindret i at deltage. Framelding skal ske telefonisk eller skriftligt og bør ske så tidligt som muligt, så pladsen kan tilbydes en anden. Den enkelte skole har mulighed for at tage et mindre afmeldingsgebyr, hvis afmeldingen sker mindre end en uge før kursusstart.

 • 6. Hvor gennemføres uddannelserne?

  Uddannelserne gennemføres på en lang række AMU-centre, erhvervsskoler, handelsskoler, tekniske skoler og social- og sundhedsskoler i hele landet.
  Adresserne kan findes i Undervisningsministeriets database Uddannelsesguiden, AMU-centre, erhvervsskoler, handelsskoler og tekniske skoler.