Retningslinjer for Akademikernes fondspulje

Se hvilke retningslinjer, der omfatter Akademikernes fondspulje.

Akademikerne (AC) er en centralorganisation, der repræsenterer disse medlemsorganisationer.

Inden du ansøger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, skal du være opmærksom på de overordnede krav:

 • Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
 • Din ansøgning skal godkendes af både dig og din leder.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne har besluttet, at fonden ikke dækker udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter, som arbejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde medarbejderen, er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse, eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne samt øvrige særskilte statslige overenskomster på akademikerområdet.
 • Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.
 • Du kan ikke søge om fondsmidler, hvis du er ansat på en individuel kontrakt.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om støtte til (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Retningslinjer for støtte

Akademiker-fondspuljen giver tilskud til ansøgninger til kompetenceudvikling, når det ansøgte støttebeløb pr. ansøgning ikke overstiger:

 • 50.000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
 • 30.000 kr. til en diplom-/akademi-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
 • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. for kurset i alt.

Ansøgninger til uddannelser, der overstiger ovenstående beløbsgrænser, og som er opbygget af moduler (typisk master- og diplomuddannelser) skal søges modulvist.

Der gives kun støtte til kurser eller sammenhængende kursusforløb af mere end tre dages varighed.

Der kan også gives støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det.

Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT software/hardware.

Der gives ikke støtte til deltagelse i netværk, Ph.D. uddannelser, forskningsophold og skræddersyede kurser, som består af enetimer.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Den enkelte ansøger kan få op til 100.000 kr. pr. år og maksimalt 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 4. september 2019 til 31. marts 2021).

Tilskud til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter:

 • Til transport og ophold til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, der vedrører erfaringsudveksling, sidemandsoplæring, praktik og lignende bevilger fonden maksimalt 8.500 kr:
 • Fonden bevilger ingen støtte til studieture/-rejser og lignende arrangeret af private udbydere.
 • Der kan maksimalt bevilges 25.000 kr. til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, dvs. samlet til aktivitet, materialer og transport.