Uddannelsesdating for Politiet

Skriv dig op til en uddannelse og få besked, når der er kursister nok til at oprette et hold.

Med uddannelsesdating kan du sætte dig selv i spil som mulig deltager til det AMU-uddannelse, du gerne vil på. Du får direkte besked, når vi har samlet nok til at oprette et hold.

De udvalgte uddannelser på denne side er målrettet ansatte i Politiet. 

Uddannelserne finder enten sted på AMU FynUC Holstebro eller Niels Brock

Forhåndstilkendegivelsen er gældende inden for et år, hvor vi forsøger at sætte dig op med et undervisningshold. Der er ikke tale om en bindende tilmeldning.  

Pris

Den daglige deltagerpris for AMU-uddannelserne er som følger:

 • For AMU-målgruppen: mellem ca. 110 og 190 kr. pr uddannelsesdag.
 • Udenfor AMU-målgruppen: mellem ca. 700 og 1.200 kr. pr uddannelsesdag. 

Kontakt

Har du spørgsmål omhandlende kurserne, så henviser vi til skolernes kontaktpersoner:

 • AMU Fyn: Elsebeth Høyer på e-mail: eh@amu-fyn.dk eller tlf.: 6313 5382
 • UC Holstebro: Sarah Winther Degn på mail: swd@ucholstebro.dk eller tlf.: 99 122 222 
 • Niels Brock: Anders Fodgaard på e-mail: afo@brock.dk eller tlf.: 33419144 

 

 • Vælg en uddannelse:

  Afhøringsteknik og principper i efterforskning

  Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt forberede og gennemføre et afhøringsforløb, gøre det med det rette valg af metode, kommunikationsform og teknikker. Deltageren kan gennemføre en faglig, juridisk og etisk korrekt afhøring ud fra en viden om vigtigheden af objektivitet.
    
  Mål
  Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt forberede og gennemføre et afhøringsforløb ved anvendelse af den kronologiske metode, tematiserede metode eller anden velegnet metode under hensynstagen til den aktuelle situation og mål, herunder vurdering af taktik, location, tidspunkt mv.Deltageren kan gennemføre en faglig og juridisk korrekt afhøring ud fra en viden om vigtigheden af objektivitet samt i forhold til situationen anvende den rette kommunikationsform og interviewteknik.Deltageren er i stand til at tilrettelægge og gennemføre en afhøring på en etisk korrekt måde.

  • Varighed: 2 dage
  • Uddannelsessted: UC Holstebro eller Niels Brock. 
  • Nummer: 45871

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Pædagogisk formidling i operative funktioner

  Deltageren kan gennem anvendelse af pædagogiske metoder, teknikker og redskaber planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet borgervendt formidlings- og oplysningsindsats under hensyntagen til den pågældende myndighedsfunktion, målgruppe og aktuelle situation.
    
  Mål
  Deltageren kan gennem anvendelse af pædagogiske metoder, teknikker og redskaber planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet borgervendt formidlings- og oplysningsindsats under hensyntagen til den pågældende myndighedsfunktion, målgruppe og aktuelle situation.Deltageren kan anvende metoder til vidensdeling blandt kollegaer og relevante interessenter i forhold til indsats og opgave.

  • Varighed: 4 dage 
  • Uddannelsessted: UC Holstebro eller Niels Brock. 
  • Nummer: 40603

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Dialogbaseret Indsats – Fodbold

  Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til situationen og borgernes forskelligheder, herunder en øget evne til at vurdere konflikt og konfliktsituationer og forebygge og undgå en eventuel eskalering under hensyntagen til faglig etik, magtanvendelse og egen sikkerhed.

  Kurset henvender sig til personer i AMU-målgruppen i politiet, der i forbindelse med myndighedsudøvelse arbejder med konflikthåndtering i forhold til politiarbejde i almindelighed, men i særlig grad i forhold til større forsamlinger, eksempelvis demonstrationer, opløb og fodboldkampe.

  Kursets fokus er konflikthåndtering gennem dialog (Dialogbaseret Indsatskoncept - DIP), men kurset fokuserer også på samspillet mellem den dialogbaserede konflikthåndtering og den konfronterende og magtbaserede konflikthåndtering (Mobiltaktisk Indsatskoncept - MIK).

  Derfor henvender kurset sig til såvel medarbejder i politiets mobiltaktiske indsatsenheder (MIK) som de dialogbaserede indsatsenheder (DIP)

  Kurset henvender sig også til forsvaret i forhold til konflikthåndtering i forbindelse med opløb og demonstrationer i områder, hvor egentlige krigshandlinger er ophørt.

  • Varighed: 3 dage
  • Skoler: UC Holstebro eller Niels Brock
  • Nummer: 45168 (Officiel titel: Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse)

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Vilkår og principper for myndighedsudøvelse

  Deltageren kan udøve myndighed, der tilgodeser borgernes krav og forventninger, herunder analysere, vurdere og anvende metoder, der er juridisk og etisk korrekte i forhold til en given situation.
    
  Mål
  Deltageren kan udøve myndighed i henhold til gældende love og regler og samtidig tilgodese borgernes krav og forventninger. Deltageren kan analysere og agere i forhold til en given situation og agere i forhold til udviklingstendenser i samfundet. Deltagerne kan i den forbindelse løbende evaluere, justere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra erfaringer fra praksis samt ændringer i regler, retspraksis og normer. I jobfunktionen indgår: Analyse og vurdering af adfærds- og reaktionsmønstre hos borgerne, der kræver nye/andre og fleksible former for udøvelse af myndighed, herunder baggrunden for borgere og borgergruppers forskellige reaktioner på udøvelsen.

  • Kursusvarighed: 3 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 43762

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Observation og dokumentation til myndighedsbrug

  Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af myndighedsudøvelse anvende forskellige teknikker til observation og beskrivelse af en given hændelse.
   
  Mål
  Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af myndighedsudøvelse anvende forskellige teknikker til observation og beskrivelse af en given hændelse, herunder observation og beskrivelse af individuel adfærd i grupper. Deltageren kan desuden selvstændigt indsamle oplysninger til yderligere dokumentation af den konkrete hændelse. På baggrund heraf kan deltageren udarbejde en uvildig skriftlig afrapportering i overensstemmelse med Lov om offentlig forvaltning og i forhold til gældende regler og praksis inden for området. I jobfunktionen indgår: Regelsæt om samtykkeerklæring i forbindelse med videregivelse af persondata. Behandling af klassificerede oplysninger.

  • Kursusvarighed: 3 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 43783

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse

  Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til situationen og borgernes forskelligheder, herunder en øget evne til at vurdere konflikt og konfliktsituationer.
     
  Mål
  Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til situationen og borgernes forskelligheder, herunder en øget evne til at vurdere konflikt og konfliktsituationer og forebygge og undgå en eventuel eskalering under hensyntagen til faglig etik, magtanvendelse og egen sikkerhed. I jobfunktionen indgår: Vurdering og håndtering af potentielle konfliktsituationer i jobudøvelsen i relation til den lovhjemlede handlepligt i forhold til sikring og opretholdelse af fred, ro og orden bl.a. gennem anvendelse af konfrontationsteknik. Håndtering af rollen som mediator, herunder konsekvenser af egen adfærd i forhold til borgeren.

  • Kursusvarighed: 3 dag 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 45168

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Metoder til kollegafeedback i operative funktioner

  Efter kurset kan deltageren ved afslutning af operative og retshåndhævende opgaver bidrage til at skabe en virksomhedskultur, hvor det er naturligt at give og modtage kollegial feedback i forhold til opgavens løsning og udvist adfærd, herunder yde støtte i vanskelige situationer.
    
  Mål
  Deltageren kan ved afslutning af operative og retshåndhævende opgaver bidrage til at skabe en virksomhedskultur, hvor det er naturligt at give og modtage kollegial feedback i forhold til opgavens løsning og udvist adfærd, herunder yde støtte i vanskelige situationer. Deltageren kan ud fra en viden om forskellige feedback metoder anvende disse til at fremme læring om jobbets udførelse i overensstemmelse med relevant lovgivning, procedurer og faglig etik inden for området.

  • Kursusvarighed: 2 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 45872

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Operativ borgerservice

  På kurset lærer deltageren bl.a. at indfri borgernes forventninger til god service i forbindelse med efterforskning og patruljering samt ved telefonisk og skriftlig henvendelse til anmeldelses- og visitationssektionen (AV sektionen) i forbindelse med anmeldelser, forespørgsler og råd og vejledning.

  • Kursusvarighed: 2 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 40622

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Myndighedsudøvelse - psykisk syge og misbrugere

  På kurset lærer deltageren at udøve myndighed over for psykisk syge og misbrugere på en effektiv, korrekt og lovmedholdelig måde ud fra en tilegnet viden om de forskellige adfærds- og reaktionsmønstre, som knytter sig til forskellige former for psykiske lidelser og misbrug. Endvidere lærer deltageren at agere i forhold til en samlet indsats med andre interessenter på baggrund af viden om interessenternes faglige kompetencer, involveringsmuligheder og lovgivningsmæssige beføjelser.

  • Kursusvarighed: 3 dage  
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 43761

  Interesseret? Så tryk på hjertet.