De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet understøtter kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Gennem rådgivning og viden om kompetenceudvikling og økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling.

Opgavesammensætningen i det partsfælles Kompetencesekretariat blev med overenskomsten for 2018-2021 omlagt. Det besluttede de statslige overenskomstparter i overenskomstforliget OK18.

Kompetencesekretariatet vil i fremtiden varetage administrationen af Den Statslige Kompetencefond, og vi vil bistå statens arbejdspladser med rådgivning inden for kompetenceudvikling. Du kan læse mere om den nye fond her.

Kompetencesekretariatets opgaver

I den statslige overenskomst for 2018-2021 vil Kompetencesekretariatet varetage følgende opgaver:

  1. Sekretariatsbetjening af en nyetableret styregruppe og fondsgrupper.
  2. Administration og udmøntning af midler samt rådgivning om mulighed for at opnå støtte fra Den Statslige Kompetencefond.
  3. Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
  4. Rådgivning om effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling på arbejdspladserne.
  5. Understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser og udbrede viden om effektfuld kompetenceudvikling. Herunder også opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
  6. Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmidlerne.
  7. Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis HAKL.
  8. Sekretariatsbistand ved særlige indsatser aftalt inden for eller på tværs af fondsområderne. Fx udvikling af uddannelsesforløb.
        

FUSA og Kompetencefonden udfases men fondsprojekter fortsætter

Der bliver ikke udmeldt flere fondsmidler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden. Det har dog ikke nogen indvirkning på tidligere udmeldte midler og fondsstøttede projekter.

Alle igangværende fondsprojekter fortsætter med rådgivning og opfølgning fra Kompetencesekretariatet.

Læs mere om de statslige overenskomstparters fælles kompetenceindsat i bilag B til det statslige overenskomstforlig fra april 2018.

Fondsstøtte og viden om kompetenceudvikling

Er du ansat i staten, så kan du fra d. 4. september ansøge om fondsstøtte til din kompetenceudvikling. Fra denne dato finder du her på hjemmesiden Den Statslige Kompetencefonds digitale ansøgningsskema. Læs mere den nye kompetencefond.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i rådgivning eller inspiration til kompetenceudvikling på din arbejdsplads, så kontakt os gerne.

Vi tilbyder rådgivning inden for alle former for kompetenceudvikling. Fx teamudvikling, læring med effekt, MUS, læring på arbejdspladsen, kompetencestrategi, efter- og videreuddannelse og meget mere.

Kontakt os på telefon: 33 18 69 69 eller e-mail: info@kompetenceudvikling.dk

De statslige overenskomstparters fælles sekretariatet

Kompetencesekretariatet er etableret af overenskomstparterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). På vegne af overenskomstparterne understøtter vi det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.