Vejen til succesfuld digitalisering kan brolægges med kompetenceudvikling

Er din arbejdsplads i gang med en digital omstilling, eller er den udfordret af digitaliseringens indtog i analoge arbejdsgange? Læs her hvordan fokus på kompetenceudvikling kan bidrage til, at digitaliseringsprojekter lykkes.

På tværs af statens arbejdspladser er digitalisering og ny teknologi i stigende omfang med til at omdefinere vores opgaver og arbejdsgange. Lærere i undervisningssektoren anvender fx i stigende grad digitale hjælpemidler og sociale medier i undervisningen, rollen for medarbejdere i kundecentre ændres fra sagsbehandler til vejleder med kunden i fokus, og arbejdsfunktioner i laboratorier, værksteder mv. automatiseres helt eller delvist ved hjælp af ny teknologi, så medarbejderne helt skifter funktion og rolle på arbejdspladsen.

Men hvordan sikrer arbejdspladsen, at alle medarbejdere er klar til den teknologiske udvikling og har kompetencerne til at løse opgaver i en digital tidsalder?

Hidtil har meget fokus været på kompetenceopbygning i forhold til de berørte medarbejderes konkrete brug af ny teknologi, men de øvrige kompetencer, som kan opbygge digitale organisationer og medarbejdere, fylder mere og mere.

Den oversete kompetenceudvikling

Indførelse af ny teknologi på arbejdspladsen påvirker ofte langt flere end de primære medarbejdere, der skal anvende den. Ligeledes handler digitalisering ikke blot om at kunne håndtere den nye teknologi. Det handler i lige så høj grad om, hvordan medarbejdere og ledere tænker og agerer i den nye opgaveløsning, som kommer med den nye teknologi.

Oversete udviklingsbehov er i bedste fald uudnyttede potentialer, og netop derfor er det vigtigt at overveje mere bredt, hvordan ny teknologi og digitalisering påvirker arbejdspladsens samlede opgaveløsning og hvilke kompetencer, der bør udvikles.

Tænk hele arbejdspladsen ind i kompetenceudviklingen

Succesfuld digitalisering kan kræve udvikling af mange forskellige kompetencer på arbejdspladsen, fx:

 • Styrkelse af forandringsparatheden og det digitale mindset hos medarbejdere eller hele organisationen. Succesfuld digitalisering handler i lige så høj grad om ageren og omstilling til digital tænkning som at lære at anvende ny teknologi. Der er derfor stigende fokus på udvikling af forandringsparathed og digitalt mindset for hele organisationen. Digitalisering er ikke længere forbeholdt en IT-afdeling, men tænkes ind i alle dele og på tværs af organisationen.
    
 • Udvikling af specifikke IT-kompetencer hos medarbejdere bredt. Nyudvikling og videreudvikling af IT-systemer vedrører mange steder ikke kun IT-uddannede, men bliver i langt højere grad noget, som ”almindelige” ansatte også skal bidrage til, hvilket kræver øget forståelse for, hvorledes IT-systemer er opbygget og fungerer samt en vis grad af ’teknologisk fantasi’. Det er relevant både for at kunne bidrage til udvikling og kvalificering af nye systemer, men også for at styrke en efterfølgende gevinstrealisering. Det medvirker også til at styrke den enkelte medarbejders muligheder for at håndtere kravsspecifikationer i forhold til IT-projekter mv.
     
 • Kommunikation. Digitalisering er i høj grad også forbundet med kommunikation både internt og eksternt. Det kan fx kræve nye kompetencer at kommunikere til brugere eller borgere gennem eller om brugen af IT-systemer.
    
 • Almene kompetencer i dansk, IT mv. De almene kompetencer omhandler den type kompetencer, der er nødvendige for at kunne betjene de mest almindelige IT-værktøjer som Word, Excel, e-mail, brug af iPad mv.  Det kan fx være rengøringsassistenten på et museum eller en skole, som fremover skal bruge i-pad eller e-mail i arbejdet.
    
 • Viden om informationssikkerhed. I regeringens ny digitaliseringsstrategi fremgår det bl.a., at der fremover skal være et større flow af data mellem forskellige offentlige instanser, og offentligt ansatte skal have og kende til klare retningslinjer for, hvordan man indsamler, opbevarer og bruger data - ikke mindst følsomme persondata og fortrolige data. Det stiller nye krav til en gruppe af de statslige ansatte omkring datahåndering, datasikkerhed, personfølsomme oplysninger mv.
     
 • Digital ledelse: En forudsætning for at realisere det digitale potentiale er, at ledere på såvel øverste niveau som mellemleder- og projektlederniveau har de rette forudsætninger og tilgang. Flere arbejdspladser sætter derfor fokus på at udvikle lederne i forhold til digitalisering.

Rådgivning og økonomisk støtte til jeres projekt

Som statslig arbejdsplads kan I få målrettet rådgivning om hvilken kompetenceudvikling, der kan være relevant for at sikre succesfuld digitalisering på jeres arbejdsplads. Via Kompetencesekretariatet har I også mulighed for at søge om støtte til kompetenceudvikling i forbindelse med digitalisering. Vi rådgiver jer gerne i udformningen af et projekt og ansøgning om fondsstøtte til projektet.

Læs mere om statslige arbejdspladsers muligheder for fondsmidler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA).

Kontakt os og få telefonisk rådgivning fra en af vores specialiserede konsulenter, eller book os til et rådgivningsmøde på jeres arbejdsplads. Ring på 3318 6969 eller skriv til info@kompetenceudvikling.dk