Vurdering og anerkendelse af kompetencer: IKV, RKV og merit

Anerkendelse af den enkeltes kompetencer kan motivere til udvikling.

Både den enkelte og arbejdspladsen kan have fordel af at arbejde med anerkendelse af kompetencer. 

Fordelen for den enkelte er bl.a. større klarhed i forhold til karrieremuligheder samt mulighed for at blive optaget på en formel uddannelse trods adgangskrav.

For arbejdspladsen kan det medvirke til at motivere medarbejdere til videre- og efteruddannelse og tilrettelæggelse af sådanne uddannelsesforløb. Samtidig giver det overblik over arbejdspladsens kompetencepotentiale og muliggør en tilrettelæggelse af arbejdsopgaver ud fra medarbejdernes kompetencer. 

Alle har som borger ret til at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer. Det betyder, at den enkelte kan få foretaget en realkompetencevurdering (RKV/IKV) på en uddannelsesinstitution i forhold til en given uddannelse.

Det kan også være arbejdspladsen, som ønsker at igangsætte et arbejde med anerkendelse af realkompetencer.

Uanset om det er den enkelte eller arbejdspladsen, der tager initiativet, består den samlede proces af en række faser. Ikke alle har brug for at gennemløbe alle faser. Det afhænger helt af formålet med den igangsatte realkompetenceproces.

Hvad kræver det af den enkelte, som ønsker en afklaring og vurdering af dine kompetencer?
Det kræver, at man skal:

  • Være afklaret i forhold til hvilke fremtidige arbejdsopgaver og job, man ønsker
  • I store træk være klar på, hvilken uddannelse, det ønskede job kræver
  • Have overblik og indsigt i det, man kan, samt kunne beskrive og dokumentere dette

Herefter vil en uddannelsesvejleder fra den uddannelsesinstitution, hvor den enkelte ønsker at tage sin uddannelse, sammen med den enkelte tilrettelægge et forløb til den individuelle vurdering.
Samtalen og vurderingsforløbet kan indeholde interview, skemaer, test, projektforløb og lign., så man kan vise og afprøve sine færdigheder

Det kan dog ofte være svært for den enkelte selv at gennemføre en afklaring og dokumentation af sine kompetencer, og derfor kan det med fordel foregå som led i arbejdspladsens strategiske arbejde med kompetenceudvikling.

Uanset om processen foregår på eget initiativ eller som led i arbejdspladsens strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling, vil der være en række faser som man skal igennem:

  • Information og rådgivning
  • Afklaring
  • Dokumentation
  • Vurdering
  • Anerkendelse

 

Metoder til afklaring og vurdering af realkompetencer
Der er mange forskellige metoder, som kan anvendes i arbejdet med afklaring og vurdering af realkompetencer ligesom der eksisterer mange elektroniske værktøjer, som på forskellig vis kan understøtte processen.

Afklaring og dokumentation af realkompetencer kan foregå på arbejdspladsen, på en uddannelsesinstitution eller et andet sted. Metoder, der anvendes i denne del af processen, skal have fokus på refleksion og synliggørelse af, hvad den enkelte kan. Det er vigtigt at den enkelte er aktiv i processen, og at der er mulighed for dialog. Ved at kombinere metoderne sikrer man, at den enkelte får forskellige måder at vise sin realkompetence på, og at der kan komme så mange nuancer med som muligt.

Den individuelle kompetencevurdering foregår på uddannelsesinstitutionerne, som via forskellige metoder vurderer realkompetencerne. Metoderne vil afhænge af hvilken type kompetencer, der skal synliggøres og hvilke fag, de skal vurderes i forhold til. Det ideelle er at bruge en kombination af metoder, men metodevalget vil afhænge af de rammer og økonomiske vilkår, der er til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Min kompetencemappe
Undervisningsministeriet har udviklet et elektronisk redskab til at dokumentere realkompetencer. ”Min kompetencemappe” er et personligt redskab til alle, som ønsker at få overblik over, hvad de kan, og hvad de har lært. Det kan bruges på nettet, men kan også udfyldes i papirform. Det er frivilligt, om man vil bruge redskabet.

Den enkelte skal selv bidrage med at dokumentere de realkompetencer, som han eller hun ønsker vurderet. Til brug for dette arbejde kan ”Min kompetencemappe anvendes”.
Redskabet kan anvendes af den enkelte alene eller som led i en afklarings- og dokumentationsproces, hvor den enkelte kan få hjælp til at bruge redskabet.

Læs mere på www.minkompetencemappe.dk

Realkompetencevurdering på de forskellige uddannelsestyper
I praksis foregår en vurdering af realkompetencer på den skole, hvor man ønsker at tage en uddannelse.

Skolens uddannelsesvejleder, og i visse tilfælde en lærer, hjælper igennem forløbet, og giver gode råd undervejs.

Den enkeltes realkompetencer bliver vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav eller kompetencemål, der findes på den uddannelse, den enkelte ønsker at tage.
Det vil foregå forskelligt alt efter den uddannelse, man vil vurderes i forhold til.

Læs mere

Økonomi - hvad koster det at gennemføre en realkompetenceafklarings- og vurderingsproces
Der er mange faktorer, som spiller ind afhængig af, om det er den enkelte, der ønsker at få foretaget en realkompetencevurdering, eller om det foregår som en del af arbejdspladsens strategiske og systematiske kompetenceudvikling.

Den enkelte
Det er i princippet gratis for den enkelte at få foretaget en realkompetencevurdering, med mindre man har en videregående uddannelse. Den enkelte skal have gjort sig klart, hvilke uddannelser han/hun vil vurderes i, i forhold til og medbringe relevant dokumentation til den pågældende uddannelsesinstitution.

Arbejdspladsen
Omkostningerne vil variere alt efter arbejdspladsens ønsker, behov og modenhedsgrad. Det er derfor meget vigtigt, at der fra starten af sker en afklaring af hvilke ydelser arbejdspladsen ønsker leveret fra uddannelsesinstitutionen, og hvad arbejdspladsen selv leverer.

Har arbejdspladsen på forhånd defineret krav og mål til medarbejdernes kompetencer i forhold til opgaver, eller skal denne del på plads før, en realkompetenceafklaring kan sættes i gang? Er der en kompetencestrategi, og er der fx udarbejdet job- og kompetenceprofiler?

Er det ikke tilfældet kan uddannelsesinstitutionen gennemføre en proces, hvor der arbejdes med disse ting som en forberedelse til en afklarings- og vurderingsproces. Det vil som ofte være til fuld betaling (IDV – indtægtsdækket ydelse).

Afklarings og dokumentationsprocessen vil som oftest kunne gennemføres ved deltagelse i det 2 dags AMU-kursus "Den personlige uddannelses- og jobplan".

Selve vurderingsprocessen er gratis for personer til og med faglært niveau.
Ønskes der gennemført interview mellem den enkelte og en vejleder, vil dette foregå mod betaling.

Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan i forhold til den/de konkrete uddannelser, der vurderes i forhold til. Denne del indgår i prisen for en realkompetencevurdering.

En samlet skriftlig afrapportering til arbejdspladsen vil der normalt skulle betales for.

Eksempler på arbejdspladsindsatser
Der er udarbejdet en publikation, der samler erfaringerne fra en række arbejdspladsprojekter. Publikationen kan downloades her.