Menu
Søg

Få planer og evalueringer der styrker din udvikling

Mini-MUS med halvårlige evalueringer af din udvikling kan øge effekten af din udvikling. Læs med og få samtalepunkter til evalueringen, skabelon til din udviklingsplan og viden om, hvordan data kan understøtte evalueringen.

To personer sidder omkring et bord og arbejder med effektark.

Det er svært at vurdere, hvad effekten af jeres kompetenceudvikling har været, hvis I ikke har fastlagt nogle mål i en overordnet, strategisk plan for indsatsen.Det er den, I skal holde udviklingen op mod, når I samler op og løbende evaluerer og tilpasser aktiviteterne, så I opnår de kompetencer, I har behov for.

Start med udviklingsplanen

Udviklingsplanens struktur og indhold styrker mulighederne for en god evaluering senere. Det er vigtigt, at planen behandler mere end blot den aktivitet, der skal føre til de nye evner. Udviklingsplanen kan fx indeholde:

 • Udviklingsmål
 • Tanker om hvordan de nye kompetencer kan bruges i dagligdagen
 • En beskrivelse af, hvornår leder og medarbejder ved, at udviklingsmålet er opfyldt, eller en beskrivelse af tegn på, at de er opnået.

Hent, udfyld og aftal udviklingsplanen med din leder.

Seks kriterier for de gode udviklingsmål

Formuleringen af udviklingsmål har stor betydning for, hvordan I senere kan følge op. Det er en fordel, hvis udviklingsmålene er:

 1. Strategisk forankrede: Det gode udviklingsmål er koblet til arbejdspladsens kerneopgaver, strategi og indsatsområder. Et strategisk udviklingsmål er udtryk for, hvor medarbejderen skal udvikle sig hen for at skabe mere værdi for kunder, brugere, borgere.
 2. Meningsfuldt for den enkelte: Et godt udviklingsmål skal give mening og være attraktivt for den enkelte medarbejder.
 3. Konkret: Formuler målet enkelt og konkret.
 4. Målbart: Drøft, hvornår medarbejderen er i mål, og hvilke tegn viser, om og hvornår det er tilfældet: Hvordan skal jeres praksis ændres? Og hvordan måler I det?
 5. Realistisk: Det gode udviklingsmål er realistisk både i forhold til eventuel økonomi, tidsforbrug og den enkeltes muligheder.
 6. Tidsbestemt: Aftal en tidshorisont, og dermed også hvornår der følges op. 

 Følg op på udviklingsaftalen

Når først en god udviklingsplan er på plads, er det langt nemmere at følge op på den planlagte udvikling. Opfølgningen med evaluering kan fx ske ved en mini-MUS ca. et halvt år efter selve udviklingssamtalen.

Mini-udviklingssamtalen kan handle om:

 • Status og vurdering af om de definerede mål i den individuelle udviklingsplan er opnået.
 • Hvis målene ikke er nået, hvad er så årsagen, og er der behov for yderligere tiltag eller justeringer?
 • Drøft, hvad den enkelte medarbejder har fået ud af kompetenceudviklingen, og hvordan han eller hun anvender den nye viden i praksis og bidrager til bedre opgaveløsning.

Evalueringen på udviklingsplanen kan også laves på baggrund af data. Det afhænger af arbejdspladsens MUS-koncept og kan både indeholde kvalitativ eller kvantitativ data, som kan inddrages i evalueringer. Som det fx bliver brugt i MUS-koncepter med ’Spind’ mv.

Data til evaluering

Det behøver ikke kræve det store formelle evalueringsapparat at baserer en del af evalueringen på data. For dataindsamling kan gøres på mange måder. Det kan fx være:

 • Allerede indsamlede data: Fra fx udviklingssamtaler med kvantitative data
 • Opfølgningssamtale med spørgerammer der samler op på udviklingsmål, ændringer i praksis mv.
 • Spørgeskemaer med spørgsmål der samler op på udviklingsmål, ændringer i praksis mv.

Alt afhængig af jeres MUS-koncept kan det indeholde kvalitativ eller kvantitativ data, som kan inddrages i evalueringer. Det ene koncept er ikke nødvendigvis bedre end det andet, men det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan de enkelte koncepter på forskellig vis bidrager til evaluering. MUS-koncepter som indeholder kvantitative date er fx PULS og Spind, hvorimod MUS-kompasset alene er dialogbaseret.

Indeholder MUS-konceptet kvantitative data, kan de også indgå i udviklingsmålene og dermed også i evaluering. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at MUS er en udviklingssamtale og ikke en evalueringssamtale.

Husk evaluering i samarbejdsudvalget

Det er også vigtigt at få evalueret den samlede arbejdsplads’ kompetenceudvikling. Det er samarbejdsudvalgets opgave.

Obs