Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter. Den er til for dig, der er ansat i staten. Her på siden har vi samlet de ting, du skal vide, før du søger. Husk, du altid er velkommen til at kontakte os.

Sådan gør du

Få hurtigt overblik over ansøgningsprocessen.

1

Undersøg dine muligheder

Du skal være ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst for at kunne søge Den Statslige Kompetencefond.

Find din fondspulje

2

Find pris, tid og link til aktivitet

Du skal finde oplysninger frem om den ønskede udviklingsaktivitet: Aktivitetens pris uden moms, start- og slutdatoer samt et link, som peger direkte til kurset eller aktiviteten på uddannelsesudbyderens hjemmeside. Det skal du bruge, når du udfylder din ansøgning.

Mere viden om startdato

3

Aftal aktivitet med din leder

Du skal aftale med din leder, at du søger til aktiviteten, og at arbejdspladsen skal medfinansiere. Aftal det eventuelt i forbindelse med din medarbejderudviklingssamtale. Din leder skal også godkende din ansøgning, inden den bliver indsendt til fonden.

Læs mere

4

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Se en kort video, der guider dig gennem ansøgningsskemaet.

Se video og hent guide

5

Nu kan du søge

Første gang du ansøger, skal du oprette en brugerkonto. Det er via samme link. Klik nedenfor og søg!

Når du har søgt

Ansøgningsrunder

Alle fondens puljer får tilført midler tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 10.00.

I OK21 fyldes fonden op med nye midler tre gange om året. Det sker første tirsdag i juni, oktober og februar.

Fondspuljers retningslinjer og positivlister

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i 5 fondspuljer. Nedenfor kan du læse om de forhåndsgodkendte aktiviteter og klikke dig videre til retningslinjerne for den fondspulje, du tilhører.

I fondens spørgsmål og svar kan du få hjælp til at finde, hvilken pulje du kan søge fra.

Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i fondens generelle regler.

Læs mere

Oversigterne nedenfor viser de fem fondspuljers positivlister eller retningslinjer. Oversigterne viser de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne. Det betyder dog ikke, at ansøgere, der søger midler til en aktivitet omfattet af positivlisterne/retningslinjerne, har krav på støtte eller fortrinsret i forhold til andre ansøgere. Det er aktiviteten, der er støtteberettiget – ikke ansøgningen.

Fondens fem fondspuljer

Hver af de fem fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af fondsmidlerne skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd vurderes støtteberettiget.

Nedenfor kan du læse beskrivelsen af positivlisterne/retningslinjerne for de fem forskellige fondspuljer.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justeringer. Læs derfor altid om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer nedenfor og i Den Statslige Kompetencefonds generelle regler for støtte.

Akademikerne

Status
Akademiker-fondspuljen er lukket for ansøgninger. Puljen vil være åben for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 10.00 til mandag den 12. februar 2024 kl. 23.59. Der må indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i denne åbningsperiode.
Opdateret 9. oktober 2023

Når åbningsperioden angivet ovenfor er afsluttet, gør systemet rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger tilfældig. Efterfølgende vil ansøgningerne blive sagsbehandlet i denne rækkefølge. Der må maksimalt indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden. Hvis lederen har godkendt mere end 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, så filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 1 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge. Hvis en leder godkender en ansøgning uden for åbningsperioden, vil den blive afvist og ikke indgå.

Når sekretariatet kan konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til at behandle de ansøgninger, der ligger bagerst i den tilfældige rækkefølge, vil ansøgninger blive afvist (uden sagsbehandling). Dette gælder også ansøgninger, der er indsendt rettidigt i åbningsperioden. Sekretariatet vil afvise ansøgninger ad flere omgange, efterhånden som sagsbehandlingen (hvor der gives tilsagn, reduceret tilsagn eller afslag) og forbruget af fondspuljemidler skrider frem. Hensynet er, at ansøgere får en tilbagemelding på deres ansøgning så hurtigt som muligt.

Der forventes som udgangspunkt en sagsbehandlingstid på op til 2 måneder fra puljens lukketidspunkt, før der er nyt om ansøgningen.

Få et overblik her

Hvem Akademiker-fondspuljen omfatter

Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Akademikerne samt øvrige særskilte statslige overenskomster på akademikerområdet.

Du kan benytte denne side til at få en god indikation af, hvilken fondspulje du kan søge.

Det afgørende er, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om støtte til (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Retningslinjer for støtte

Akademiker-fondspuljen kan give tilskud til ansøgninger inden for følgende beløbsgrænser pr. ansøgning:

 • 50.000 kr. til master-/kandidatmodul(er)
 • 30.000 kr. til diplom-/akademi-/bachelormodul(er)
 • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser (uden ects-kreditering) og konferencer, dog maksimalt 20.000 kr. for kursus/konference på fire dage samt maksimalt 25.000 kr. for kursus/konference på fem dage eller derover.

Hvis det ansøgte beløb overskrider beløbsgrænserne, forudsættes det, at arbejdspladsen (ikke ansøger) finansierer de resterende udgifter.

Der ydes kun støtte til kurser, sammenhængende kursusforløb eller konferencer af mere end tre dages (indholdsmæssig) varighed (dvs. at et kursus på tre dage kan ikke ydes støtte). Selvstudium/forberedelse/transport indgår ikke i opgørelsen af varighed.

Der ydes kun støtte én gang til et kursus, der er et samlet forløb fra kursusudbyderens side, også selvom der er flere ratebetalinger.

Der kan ydes støtte til aktiviteter, der foregår i udlandet, fx faglige konferencer, kurser på universitetsniveau, masteruddannelse og sprogundervisning. Der vil blive lagt vægt på aktivitetens faglige indhold, program, læringsmål mv. i vurderingen af ansøgningen.

Der kan ydes støtte til praktikophold, sidemandsoplæring mv. som led i et efteruddannelsesforløb. Støtten ydes efter regler for kurser uden ects-kreditering.

Hvis der indsendes flere ansøgninger fra samme arbejdsplads til den samme aktivitet, vil overenskomstparterne konkret vurdere, hvorvidt der er tale om tilstrækkelig individuel kompetenceudvikling, og om fondspuljen kan yde støtte.

Den enkelte ansøger kan modtage støtte op til 100.000 kr. pr. kalenderår og maksimalt 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 1. april 2021 til 31. marts 2024).

Akademiker-fondspuljen støtter ikke

 • Der ydes ikke støtte til kurser, som består af enetimer, herunder individuel sprogundervisning, supervision og coachingforløb.
 • Der ydes ikke støtte til studieture, studiebesøg, rejsekurser, retreats, refleksionsvandringer og lignende.
 • Der ydes ikke støtte til deltagelse i netværk og aktiviteter, hvor netværksdelen udgør et væsentligt element.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.
 • Der ydes ikke støtte til ph.d.-uddannelser.
 • Der ydes ikke støtte til forskningsophold.
 • Der ydes ikke støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT-software/hardware.

Yderligere info:

Margit Vesterholm-Lavesen

Fondsrådgiver

Centralorganisationen af 2010 – CO10

Status
Puljen til Centralorganisationen af 2010 – CO10-fondspuljen er lukket for ansøgninger. Puljen åbner igen for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 10.00.
Opdateret 3. oktober 2023

Når CO10-puljen åbner, behandles ansøgninger i den rækkefølge, de indkommer til puljen (først-til-mølle), indtil midlerne er brugt op. Når der ikke er flere midler, lukkes sagsbehandlingen, og resterende ansøgninger bliver afvist, også selvom de er indkommet, inden fondspuljen er lukket for modtagelse af ansøgninger.

Hvem CO10-fondspuljen omfatter

CO10-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en CO10-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Centralforeningen af 2010 (CO10) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan højest søges om støtte op til 30.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms).

Beløbsgrænsen vurderes i forhold til tidspunktet for tilsagn, ikke tidspunktet for afholdelse af aktiviteten. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

 • Akademimodul(er) 
 • Diplommodul(er) 
 • Mastermodul(er) 
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Positivlisten omfatter også individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens digitaliseringsakademis kursusprogram.

CO10-fondspuljen støtter ikke

 • Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.
 • Der kan ikke søges om støtte til grundlæggende kompetenceudviklingsaktiviteter vedrørende GDPR.
 • Der kan ikke søges om støtte til studieture.
 • Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som udbydes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre kompetenceudviklingsaktiviteten alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Lærernes Centralorganisation – LC

Status
LC-fondspuljen er lukket for ansøgninger. Puljen vil være åben for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 10.00 til mandag den 12. februar 2024 kl. 23.59. Der må indsendes 2 ansøgning pr. ansøger i denne åbningsperiode.
Opdateret 9. oktober 2023

Når åbningsperioden angivet ovenfor er afsluttet, gør systemet rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger tilfældig. Efterfølgende vil ansøgningerne blive sagsbehandlet i denne rækkefølge. Der må maksimalt indsendes 2 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden. Hvis lederen har godkendt mere end 2 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, så filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 2 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge. Hvis en leder godkender en ansøgning uden for åbningsperioden, vil den blive afvist og ikke indgå.

Når sekretariatet kan konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til at behandle de ansøgninger, der ligger bagerst i den tilfældige rækkefølge, vil ansøgninger blive afvist (uden sagsbehandling). Dette gælder også ansøgninger, der er indsendt rettidigt i åbningsperioden. Sekretariatet vil afvise ansøgninger ad flere omgange, efterhånden som sagsbehandlingen (hvor der gives tilsagn, reduceret tilsagn eller afslag) og forbruget af fondspuljemidler skrider frem. Hensynet er, at ansøgere får en tilbagemelding på deres ansøgning så hurtigt som muligt.  

Der forventes som udgangspunkt en sagsbehandlingstid på op til 2 måneder fra puljens lukketidspunkt, før der er nyt om ansøgningen. Dog kan der være længere sagsbehandlingstid hen over sommeren, da sekretariatet ikke har mulighed for at indhente eventuelle supplerende oplysninger fra ansøgere/ledere inden for den sædvanlige 14 dages svarfrist i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning.

Få et overblik her

Hvem LC-fondspuljen omfatter

LC-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en LC-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Lærernes Centralorganisation (LC) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan højest søges om støtte op til 25.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms).

Beløbsgrænsen vurderes i forhold til tidspunktet for tilsagn, ikke tidspunktet for afholdelse af aktiviteten. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten, og en ansøgning på mere end 25.000 kr. vil blive imødekommet med delvis støtte.  

Positivlisten for LC-fondspuljen er:

 • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
 • Akademimodul(er)
 • Diplommodul(er) (modulet må ikke være lovpligtig i ansættelsen)
 • Mastermodul(er)
 • Fagmodul på en kandidatuddannelse

Ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, og som er opbygget af moduler, skal søges modulvist. Ansøgninger til enkeltfag/meritlærerfag sagsbehandles efter samme princip (semesteropbygning).

LC-fondspuljen støtter ikke

 • Der kan ikke søges om støtte til transportudgifter til udlandet.
 • Der kan ikke søges om støtte til uddannelse, som afholdes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre uddannelsen alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.
 • Der kan ikke søges støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der er rettet mod funktionen som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere

Yderligere info:

Lisbet Aabye

Fondsrådgiver

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO HK Stat

Status
HK Stat-fondspuljen er lukket for ansøgninger, da midlerne er brugt op. Puljen åbner igen tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 10.00.
Opdateret 3. oktober 2023

Når puljen åbner, behandles ansøgninger i den rækkefølge, de indkommer til puljen (først-til-mølle), indtil midlerne er brugt op. Når der ikke er flere midler, lukkes sagsbehandlingen, og resterende ansøgninger bliver afvist, også selvom de er indkommet, inden fondspuljen er lukket for modtagelse af ansøgninger.

OAO Øvrige-fondspuljen og HK Stat fondspuljen støtter individuelle aktiviteter og kurser, som har fokus på IT og digitalisering.

Hvem OAO HK Stats-fondspuljen omfatter

OAO HK Stat-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en HK Stat-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Hvad kan der søges til?

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for OAO HK Stat er:

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi
 • Der kan opnås tilskud til enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser svarende til i alt maksimalt 90 ECTS-point i OK21 (1. april 2021 – 31. marts 2024)

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet. Der i øvrigt gælder samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.

Puljen for OAO HK Stat støtter ikke:

 • Der ydes ikke støtte til elever, herunder praktikanter
 • Der ydes ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende
 • Der ydes ikke støtte til individuelle coachingforløb
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler ledelse, projektledelse, procesledelse og coachuddannelser
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler mindfulness, meditation og lignende
 • Der ydes ikke støtte til leverandørkurser
 • Der ydes ikke støtte til sprogkurser og andre aktiviteter målrettet sprogundervisning, der gennemføres i udlandet
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

Yderligere info:

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO Øvrige

Status
Puljen til Offentligt Ansattes Organisationer – OAO Øvrige er åben for ansøgninger.
Opdateret 3. oktober 2023

OAO Øvrige-fondspuljen og HK Stat fondspuljen støtter individuelle aktiviteter og kurser, som har fokus på IT og digitalisering.

Hvem OAO Øvrige-fondspuljen omfatter

OAO Øvrige-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en OAO-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten – med undtagelse af HK Stat, der har sin egen fondspulje.

Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Offentligt Ansattes Organisation (OAO) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivlisten

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for OAO Øvrige er:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der kan opnås tilskud til enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser svarende til i alt maksimalt 90 ECTS-point i OK21 (1. april 2021 – 31. marts 2024)
 • Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi
 • For 3F: ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Kurset udbydes af LEVA+ og er for ansatte i folkekirken
 • For Fængselsforbundet: Kursusaktiviteter udbudt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet.

Puljen for OAO Øvrige støtter ikke:

 • Der ydes ikke støtte til elever, herunder praktikanter.
 • Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende.
 • Der ydes ikke støtte til leverandørkurser.
 • Der gælder i øvrigt samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

Fondens særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

OK21-indsats: Bedre til ord, tal og IT

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bedre til ord, tal og IT er åben for ansøgninger.
Opdateret 15. september 2022

Bedre til ord, tal, og IT sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling for statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. Dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under kompetenceudviklingen, og dels ved at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompensation.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte inden for OAO’s fondsområde. Overenskomstparterne ønsker derved at kunne tilbyde ansatte et løft i de almene kompetencer.

Kan I få støtte?

Kan I sætte hak ved følgende, så kan I søge støtte til screening og undervisning:

Ansatte, der skal screenes og/eller undervises:

 • Er ansat på OAO-overenskomst
 • Fyldt 25 år eller har fast ansættelse på min. 20 timer om ugen
 • Ønsker både screening og undervisning eller bare en af delene
 • Ønsker kompetenceudvikling inden for læse-, skrive-, regne-, engelsk-, IT færdigheder og/eller ordblindeundervisning
 • Opfylder de formelle retningslinjer for Forberedende voksenundervisning eller Ordblindeundervisning.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

OK21-indsats: Bliv Faglært

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bliv Faglært er åben for ansøgninger.
Opdateret 24. maj 2023

Med OAO-indsatsen ‘Bliv Faglært’ kan statslige arbejdspladser få lønkompensation, så de kan betale fuld løn til ansatte, der tager en erhvervsuddannelse. Bliv Faglært støtter to forskellige veje til at blive faglært:

 • En hel faglært erhvervsuddannelse (euv)
 • Et uddannelsesforløb hvor du er på-vej-til faglært. Det vil sige fag eller kurser, der kan være trin på vejen til at få en hel erhvervsuddannelse.

Kan I få støtte?

For at være i målgruppen for indsatsen Bliv Faglært, skal medarbejderen:

 • være omfattet af OAO’s overenskomstområde. OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer, og på denne side kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer der hører til under OAO og OAO’s fondsområde.
 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser
 • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for dit arbejdsområde.

Det kan være, medarbejderen er uddannet inden for et andet område end det nuværende job. Det kan også være, at medarbejderen ønsker at udvide sine kompetencer og få papir på de kompetencer, medarbejderen allerede har.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

Særlig pulje: Sporskifte – Ansatte på Akademiker-overenskomst

Status
Den særlige pulje til sporskifte for statsansatte på Akademiker-overenskomst er åben for ledergodkendte ansøgninger. Puljen modtager ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 frem til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Der må indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden.
Opdateret 28. november 2023

Det er en fælles interesse i Akademiker-fondsgruppen at bruge fonden til at understøtte medarbejdere og arbejdspladser, hvor der er enighed om, at et sporskifte er relevant. Fondsgruppen iværksætter derfor en særlig indsats rettet mod de medarbejdere på Akademiker-overenskomst, der har ønske om/behov for at udvikle kompetencer for at kunne varetage nye typer opgaver på den nuværende eller anden arbejdsplads.

Indsatsen understøtter fokus på, at fonden også kan bruges på kompetenceudvikling mod nye opgaver i eller uden for arbejdsstedet. Der kan ikke ydes støtte til medarbejdere, der er i en opsagt stilling på ansøgningstidspunktet, og der kan ikke søges om midler til dækning af udgifter i forbindelse med outplacement.

Retningslinjer

Retningslinjerne for Akademiker-fondspuljen gælder for denne indsats.

Der findes desuden en række generelle regler for Den Statslige Kompetencefond, blandt andet i forhold til udlæg, medfinansiering, tidsfrister mv., som også gælder for denne indsats.

Udover Akademiker-fondspuljens almindelige regler gælder følgende:

Der kan kun søges støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der peger i retning af et sporskifte. Det er ansøger og leder, der i fællesskab definerer og bekræfter, at den søgte kompetenceudvikling peger i retning af et sporskifte.

 • Ansøgningsskabelonen er magen til den sædvanlige. Det vil sige, at der ikke er mulighed for en fritekstbeskrivelse af, hvorfor den søgte aktivitet anses for at være et sporskifte. Indsatsen er båret af en tillidsbaseret tilgang til, at ansøger og leder vurderer, at den søgte aktivitet peger i retning af sporskifte. Parterne og Kompetencesekretariatet kan ikke foretage denne vurdering.
 • Ansøgere og ledere vil modtage et spørgeskema for at give overenskomstparterne indsigt i statsansattes interesse for og forståelse af sporskifte. Ansøgers og leders besvarelse af spørgeskemaet vil ikke have betydning for sagsbehandlingen og vurderingen af ansøgningen til særpuljen. Svar vil ikke blive delt med andre og vil kun blive brugt i aggregeret form. Data behandles i overensstemmelse med Kompetencesekretariatets privatlivspolitik. De ansøgere og ledere som modtager et spørgeskema vil være tilfældigt udvalgte.
 • Puljen vil være åben for ledergodkendte ansøgninger tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Der må indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i denne åbningsperiode.
 • Når du opretter din ansøgning i fondssystemet, så husk at vælge puljen: ”Særlig indsats: Sporskifte – Ansatte på Akademiker-overenskomst”.

Åbningsperiode

Puljen er åben i 7 dage. Når puljen lukker ved udgangen af den 4. december bliver rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger gjort tilfældig. Det foregår automatisk i fondssystemet. Efterfølgende bliver ansøgningerne sagsbehandlet i denne tilfældige rækkefølge.

Der må maksimalt indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden. Hvis lederen i fondssystemet har godkendt mere end 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, så filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 1 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge. Hvis en leder godkender en ansøgning uden for åbningsperioden, vil den blive afvist og ikke indgå.

Få et overblik over åbningsperiode og tilfældig rækkefølge

Yderligere info:

Margit Vesterholm-Lavesen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder