Menu
Søg

Hvad kendetegner et godt team?

Når et team har et godt samarbejde, ser vi både højere trivsel og bedre opgaveløsning. Og det gode samarbejde kan man genkende på et par kendetegn.

Fire betjente med veste og kasketter, står og smiler i solen ved havnen i Allinge.

Vi samarbejder gerne på de statslige arbejdspladser. For når flere forskellige kompetencer og perspektiver mødes i en gruppe, fører det oftest til bedre løsninger af vores opgaver. Men et godt samarbejde skal man ikke tage for givet – det kræver opmærksomhed, dialog og udvikling. Og det er aldrig noget, man bliver færdig med. Det gode samarbejde skal hele tiden holdes ved lige.

Når vi skal udvikle et samarbejde i et team, skal vi fokusere på nogle andre ting, end vi har øje for i gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Hvor GRUS primært handler om at udvikle gruppens faglige kompetencer, skal vi her kigge på bløde og sociale egenskaber og kvaliteter. Det handler bl.a. om relationer, at have en fælles forståelse af mål og opgaver, trivsel og hvordan man kommunikerer i teamet. Det er nemlig nogle af de områder, der kan udfordre samarbejdet i et team.

Elementer der udfordrer teamsamarbejdet er bl.a.:

  • Uklare mål eller manglende fælles forståelse af de fælles mål
  • Uenigheder i teamet, der bliver til ukonstruktive konflikter, frem for at bidrage positivt til opgaveløsningen
  • Manglende tillid og uklar kommunikation i teamet
  • Uklarhed om fordeling af roller og opgaver
  • Uklarhed om hvilken tid og økonomi teamet har til rådighed

Ofte arbejder teamet tæt sammen om opgaverne, har en stærk fællesskabsfølelse og et fælles “vi”. Netop disse forbindelser mellem teamets medlemmer, gør teamet som helhed i stand til at løse opgaverne bedre sammen, end de ville kunne på egen hånd.

Gennem tiden har både teoretikere og praktikere givet deres bud på, hvad der kendetegner et velfungerende team og hvilke elementer, der kan understøtte udviklingen. En model, man ofte anvender her, er 5R modellen. De fem R’er står for:

Relationer

Hvordan omgås man med hinanden i teamet? Her ser man på de indbyrdes relationer, tillid, og hvordan teamet kommunikerer med hinanden. Gode relationer er vigtige for at opbygge tolerance, hjælpsomhed, samarbejde, arbejdsglæde og udvikling. Derigennem har relationerne stor betydning for, hvordan og hvor godt et team løser en opgave.

Retning

Er der en klar forståelse af de mål, teamet skal nå, og hvordan de skal komme derhen? Formålet med teamets arbejde skal være klart og tydeligt for alle, så alle ved, hvor de er på hen.

Regler

Et team skal naturligvis forholde sig til overordnede retningslinjer, beslutninger, lovgiving, politikker og forretningsgange. Men internt i teamet er der også en række uformelle regler, som handler om adfærd, mødeaftaler og kommunikation. Det er regler, som teamet selv udarbejder, og det kan være en god idé at skrive dem ned, så de forpligter i samarbejdet.

Roller

Det bør være tydeligt, hvem der har hvilke roller og opgaver i teamet. Og samtidig er det vigtigt, at der er et tydeligt grundlag for, hvordan rollerne er blevet fordelt. I de fleste tilfælde vil det være kompetencer og ressourcer, der afgør rollefordelingen.

Rammer

Omstændighederne for samarbejdet skal være i orden og tydelige for teamets medlemmer. Det drejer sig bl.a. økonomi, lokaler, kompetencer og tid. Hvis teamet ikke har overblik eller kendskab til disse ressourcer, kan det være svært at planlægge arbejdet.

5R modellen giver et overblik over de vigtigste elementer i et teamsamarbejde. Man kan derfor bruge 5R modellen som en systematisk måde at betragte og udvikle teams på. Hvis teamet har styr på de ovenstånde fem R’er og løbende taler om og udvikler dem, er der et godt grundlag for teamets udvikling. Omvendt kan det udfordre samarbejdet og derfor opgaveløsningen, hvis der er mange uklarheder, og man ikke løbende drøfter og udvikler samarbejdet.

Sæt rammer for videndeling

Fordi et team først og fremmest skal løse nogle opgaver i fællesskab, er det vigtigt, at man deler viden og sparrer med hinanden i teamet. Det kan være en god idé at sætte videndelingen i system, så man understøtter, at teammedlemmernes eksisterende eller nye viden kommer resten af teamet til gode.

Det er samtidig vigtigt at have opmærksomhed på, at der løbende kommer nye input til teamets samarbejde – både i forhold til konkrete opgaver og læringskulturen og udviklingen.

Kom i gang med teamudvikling

Et velfungerende team opstår sjældent af sig selv. Det kræver opmærksomhed og løbende dialog for hele tiden at sikre, at teamet er på ret kurs. En måde at styrke teamsamarbejdet er ved at sætte fokus på de forskellige elementer af 5R modellen – dels ved opstart af en opgave, løbende efter behov og i særdeleshed, hvis der kommer nye teammedlemmer.

I kan også bruge Kompetencesekretariatets tilbud udviklet specielt til at styrke teamsamarbejdet.

Teamunivers.dk finder I forskellige dialogværktøjer, som kan få jer i gang. I kan starte med Temperaturmålingen, som giver jeg indblik i, hvor godt et aktuelt samarbejde fungerer. Her finder I ud af, hvilke styrker og svagheder et team har. Herefter får I konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke teamets svagheder.

Teamunivers.dk er bygget op omkring nogle af de samme elementer som 5R modellen – dog forholder man sig her både til teamets interne relationer og de forbindelser, teamet har til den omkringliggende organisation.

Kontakt

Katja Munkholm Nielsen
Chefkonsulent
Kirsten Lotze
Chefkonsulent

Obs