Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Spørgsmål og svar om indsatsen Bedre til ord, tal og IT

screening computer

På siden finder du information om indsatsen Bedre til ord, tal og IT. Brug søgefeltet nedenfor og få svar på dine spørgsmål.

1. Hvem kan ansøge indsatsen Bedre til ord, tal og IT?

Indsatsen omfatter statslige medarbejdere ansat på en OAO-overenskomst, der med baggrund i en screening, tilbydes kurser inden for dansk, regning/matematik, IT og engelsk:

FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital, FVU-engelsk, FVU-start samt ordblindeundervisning (OBU).

Indsatsen er er et supplement til øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer for målgruppen.

I kan søge indsatsen, hvis I har én eller flere ansatte, som kunne have gavn af undervisning.

2. Hvad kan der søges om støtte til?

Arbejdspladsen kan inden for indsatsens rammer opnå støtte til screening til FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital, FVU-engelsk, FVU-start samt OBU.

Ved screening ydes tilskud til lønrefusion/vikardækning til max 2 timer pr. medarbejder.

Ved ordblindetest og vejledning ydes tilskud til lønrefusion/vikardækning til max 3 timer pr. medarbejder.

Ved FVU og OBU undervisning ydes tilskud til lønrefusion/vikardækning. Her ydes en fast takst for tilskud til lønrefusion/vikardækning på 297 kr. pr. time. I ansøgningsskemaet oplyses det, om den enkelte medarbejder er berettiget til Statens Voksenundervisningsstøtte (SVU), da den modregnes støttebeløbet.

  • Screening/afklaring i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU) samt ordblindetest og udredning (OBU)
  • Undervisning i fag inden for forberedende voksenundervisning (FVU), fx FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital, FVU-engelsk, FVU-start
  • Ordblindeundervisning (OBU).

I kan søge indsatsen, hvis I har én eller flere ansatte, som kunne have gavn af undervisning.

3. Hvad er beløbsgrænsen for støtte fra Bedre til ord, tal og IT?

Der er ikke fastsat en beløbsgrænse for tilskuddet. Ansøgninger til ”Bedre til ord, tal og IT” er ikke underlagt beløbsgrænsen på 25.000 kr. pr. ansøger år, som findes i den almindelige OAO-pulje. Den støtte, der gives i forbindelse med ”Bedre til ord, tal og IT” tælles ikke med i denne beløbsgrænse.

4. Hvornår kan man søge – og er der tidsfrister for ansøgninger til Bedre til ord, tal og IT?

Der kan søges om tilskud 9 måneder før uddannelsesstart.

Der kan ikke søges støtte til uddannelser og forløb, der er påbegyndte eller afsluttede ved ansøgningstidspunktet.

Ansøgninger om støtte til den efterfølgende undervisning på FVU og OBU skal dog indsendes senest 6 måneder efter afsluttet screening. Sekretariatet kan i konkrete tilfælde dispensere fra ansøgningsfristen, hvis det vurderes, at der rimelig begrundelse herfor.

Medarbejder, leder og evt. HR vil modtage information om behandlingen af ansøgningen samt om udbetaling af det evt. tildelte tilskud.

5. Hvordan søger man støtte i Bedre til ord, tal og IT?

Der ansøges om støtte til hhv. screening, evt. ordblindetest og efterfølgende undervisning i FVU/OBU i særskilte ansøgningsskemaer:

Der kan søges om tilskud 9 måneder før uddannelsesstart.

Der kan ikke søges støtte til uddannelser og forløb, der er påbegyndte eller afsluttede.

Ansøgninger om støtte til den efterfølgende undervisning på FVU og OBU skal dog indsendes senest 6 måneder efter afsluttet screening.

6. Hvem kan udfylde ansøgningen til Bedre til ord, tal og IT?

Ansøgningerne kan udfyldes af leder eller en anden person på arbejdspladsen, som fx en HR-medarbejder.

Der udfyldes en ansøgning pr. arbejdsplads. Der kan angives flere ledere. Arbejdspladsen definerer selv afgrænsningen af ansøgningen (fx team, afdeling, sektion, faggruppe, hel arbejdsplads).

I forbindelse med udfyldelse af ansøgning skal oplysningerne bekræftes (tro og love).

7. Hvad er lønkompensation?

I denne indsats gives der støtte til vikardækning/lønrefusion, når medarbejderne bliver afklaret/screenet i forhold til deres færdigheder. Der gives også støtte til vikardækning/lønrefusion, hvis medarbejderne efterfølgende deltager i undervisning, hvis de har behov for det.

Der ydes en fast takst for tilskud til lønrefusion/vikardækning på 297 kr. pr. time. Tilskudsbeløbet skal fraregnes det tilskud, der kan opnås gennem Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

8. Hvordan udregnes støtten?

Der ydes en fast takst for tilskud til lønrefusion/vikardækning på 297 kr. pr. time.

Der kan ikke garanteres en lønkompensation ved ansøgning om støtte i indsatsen, der helt præcist modsvarer den faktiske udgift til løn, idet timesatsen er baseret på et gennemsnit.

Tilskudsbeløbet skal fraregnes det tilskud, der kan opnås gennem Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU for FVU og OBU svarer til 4.700 kr. pr. uge/127,03 kr. pr time (2024-satser).

Tilskud til FVU-digital skal søges i sammenhæng med FVU dansk/matematik/OBU.

Hvis arbejdspladsen vælger at indgå en aftale med udbyder eller andre forud for tilskudsbevilling fra puljen, og der gives afslag, er Den Statslige Kompetencefond ikke ansvarlig for aftalen.

Der ydes tilskud til lønrefusion/vikardækning til screening til max 2 timer pr. medarbejder og til en takst på 297 kr. pr time pr. medarbejder. Screening er ikke omfattet af SVU, hvorfor der ikke skal ske en modregning i forbindelse med ansøgning om støtte til screening.

Arbejdspladsen kan inden for indsatsens rammer opnå støtte til screening til FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital, FVU-engelsk, FVU-start samt OBU.

Den Statslige Kompetencefond kan ikke holdes økonomisk ansvarlig, hvis en arbejdsplads har indgået aftaler med en uddannelsesudbyder, og der efterfølgende gives afslag til en ansøgning til indsatsen.

9. Er der en beløbsgrænse for støtten?

Nej, der er ikke fastsat en beløbsgrænse for hvor mange midler, der kan søges støtte om.

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefonds særlige indsats Bedre til ord, tal og IT er ikke underlagt beløbsgrænsen på 25.000 kr. og indgår heller ikke i opgørelsen af ansøgers årlige beløbsgrænse ved ansøgning af OAO’s ordinære puljer: HK-Stat-fondspuljen og OAO Øvrige-fondspuljen.

Der er afsat begrænsede midler i fonden. Midlerne tildeles efter først-til-mølle princippet.

Det er en forudsætning, at indsatsen er drøftet mellem medarbejder og ledelse på arbejdspladsen, samt at den enkelte medarbejders deltagelse i indsatsen sker efter gensidig aftale.

10. Hvornår udbetales støtten?

Arbejdspladsen modtager et tilsagn om støtte, når ansøgningen er godkendt. Støtten udbetales, når undervisningen, der er søgt støtte til, er gennemført, og arbejdspladsen har sendt afrapportering i form dokumentation og regnskab for den gennemførte undervisning.

Arbejdspladsen modtager et tilsagn om støtte, når ansøgningen er godkendt. Støtten udbetales, når screeningen er gennemført på baggrund af arbejdspladsens afrapportering i form af dokumentation og regnskab for den gennemførte screening.

Arbejdspladsen modtager et tilsagn om støtte, når ansøgningen er godkendt. Støtten udbetales, når ordblindetesten er gennemført på baggrund af arbejdspladsens afrapportering og regnskab for den gennemførte screening.

Arbejdspladsen modtager tilsagn om støtte, når ansøgningen er godkendt. Støtten udbetales, når undervisningen er gennemført, og arbejdspladsen har sendt afrapportering i form af dokumentation og regnskab for den gennemførte undervisning.

Tilskuddet udbetales til arbejdsgiver, og medarbejder modtager under hele forløbet sin ordinære løn.

11. Kan der søges om tillægsbevillinger?

En arbejdsplads kan sende flere ansøgninger, hvis der opstår behov herfor.

Det er en forudsætning for at kunne imødekomme ansøgningen, at der fortsat er midler i Bedre til ord, tal og IT-puljen og øvrige vilkår for støtte er opfyldt.

12. Hvad er afklaring/screening?

Man kan kun deltage i undervisningen, hvis man er i målgruppen for FVU eller OBU. Før man kan blive tilmeldt et FVU-forløb, skal man derfor gennemføre en screening, der afklarer behovet for eventuel, efterfølgende undervisning. Man har også en samtale med en vejleder om behovet. Screeningen skal sikre, at der tilbydes undervisning på det rette niveau (trin) og med det indhold, der passer deltageren. Screeningen gennemføres i regi af en godkendt uddannelsesudbyder.

Det er ikke et krav for at få støtte fra fonden, at der er ydet tilskud til screening. Screening kan være foregået før ansøgning til fonden om støtte til fag på FVU eller OBU.

13. Hvad er Forberedende Voksenundervisning (FVU)?

FVU – Forberedende voksenundervisning er et fleksibelt tilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til at stave, skrive og regne samt engelsk og IT.

FVU-fagene er opdelt på trin af stigende sværhedsgrad. Bestået FVU læsning (trin 4) og FVU matematik (trin 2) giver adgang til Erhvervsuddannelse for voksne, også kaldet euv. De øverste trin svarer i niveau til grundskolens 9. klasse. FVU digital og FVU engelsk er udelukkende for deltagere, der er i beskæftigelse.

• FVU-dansk, trin 1 – 4, Varighed: 30-60 timer pr. trin

• FVU-matematik, trin 1 – 2, Varighed: 30-60 timer pr. trin

• FVU-digital, trin 1 – 3, Varighed: 20-30 timer pr. trin

• FVU-engelsk, trin 1 – 4, Varighed: 20-30 timer pr. trin

• FVU-start – for voksne med dansk som andetsprog, Varighed: 30-60 timer.

14. Hvad er Ordblindeundervisning (OBU)?

Ordblindeundervisning for voksne er målrettet personer med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. Deltageren udvikler sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder samt færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder IT-hjælpemidler. Varighed: op til 60 timer.

15. Hvem gennemfører undervisning inden for FVU og OBU?

Screening og undervisning inden for FVU og OBU foregår hos godkendte uddannelsesudbydere som Voksenuddannelsescentre (VUC), erhvervsskoler og oplysningsforbund. Uddannelsesudbyderen kan også hjælpe med ansøgning om SVU.

Uddannelsesudbyderen hjælper arbejdspladser med at tilrettelægge forløb, som er strategisk forankret i den enkelte arbejdsplads’ behov og den enkelte medarbejders ønske om at blive bedre til ord, tal, engelsk og IT.

Arbejdspladsen skal indgå en aftale med uddannelsesudbyderen om at gennemføre screening og evt. efterfølgende undervisning. I den forbindelse aftaler I på hvilken måde, indsatsen skal gennemføres og med hvilke elementer. I laver også tidsplan mv.

Uddannelsesudbyderen kan hjælpe arbejdspladsen og medarbejdere med at få overblik over mulighederne for almen voksen- og efteruddannelse.

16. Hvad er retningslinjerne for denne indsats?

Indsatsen ”Bedre til ord, tal og IT” er tidsmæssigt afgrænset til at gælde i OK21 for så vidt angår ansøgninger og tilsagn. Nogle tilsagn må forventes at blive gennemført efter afslutningen af OK21.

Princippet for støtten er, at den statslige arbejdsgiver modtager et tilskud til lønkompensation/vikardækning fra Den Statslige Kompetencefond i forbindelse med uddannelse af medarbejderen.

Ansøgninger under den særlige indsats er ikke underlagt beløbsgrænsen på 25.000 kr. pr. medarbejder pr. kalenderår og indgår dermed ikke i opgørelsen af ansøgers årlige beløbsgrænse ved ansøgning af den ordinære pulje

Arbejdsgiver er ikke pålagt krav om medfinansiering, som ellers gælder i Den Statslige Kompetencefond. Hvor andet ikke præciseres, gælder samme regler som ved søgning af de ordinære puljer/kar.

17. Hvad sker der, hvis uddannelsen afbrydes?

I tilfælde af at der bliver søgt om for meget, eller at uddannelsesindsatsen afbrydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at returnere de ubrugte midler til Den Statslige Kompetencefond.

I tilfælde hvor uddannelsesforløbet må forlænges som følge af lovligt forfald, fx sygdom eller barsel, eller at der af andre årsager sker en forlængelse af uddannelsesperioden, kan der anmodes om en tidsforlængelse på op til 12 måneder, jf. fondens almindelige retningslinjer.

Kontakt os

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

René Hansen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder