Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Kompetencesekretariatet – hjælper staten med kompetenceudvikling

Skal statslige arbejdspladser være klar til fremtidens udfordringer, kræver det, at medarbejdere og ledere løbende bliver klædt på med ny viden og nye kompetencer. Det kan I hente inspiration og hjælp til i Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatets konsulenter rådgiver statslige ansatte

Læs mere i vores profilbrochure:

Kompetencesekretariatets profilbrochure

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledere. Det er begges ansvar at skabe rum for kompetenceudvikling, der styrker såvel arbejdspladsens behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling.

Det er i samarbejdet mellem medarbejdere og ledere, at Kompetencesekretariatet fremmer, understøtter og styrker arbejdet med kompetenceudvikling. Derfor er mange af vores tilbud målrettet arbejdspladsens samarbejdsudvalg eller lignende udvalg, hvor ledere og medarbejdere er repræsenteret.

Vi rådgiver og sparrer med samarbejdsudvalg, medarbejder- og ledergrupper på statslige arbejdspladser.

Vores team af professionelle, rådgivende konsulenter kan bidrage med stærk faglighed samt stor praktisk erfaring fra rådgivninger af statslige arbejdspladser.

Rådgivning til statslige arbejdspladser

Hos Kompetencesekretariatet kan du blandt andet få rådgivning om:

Strategisk kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet rådgiver statslige arbejdspladser om, hvordan en kompetencestrategi kan udformes. Vi har bl.a. udviklet et dialogværktøj, som på en enkel måde hjælper arbejdspladsen med at udvikle en kompetencestrategi.

Dialogværktøjet er frit tilgængeligt og kan hentes her. Vi kan hjælpe med at facilitere en proces fx i samarbejdsudvalget eller lignende fora.

Kompetencesekretariatet tilbyder desuden rådgivning og sparring om, hvordan arbejdspladsen generelt kan arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling.

Hvad er en kompetencestrategi?

En kompetencestrategi er et redskab, der understøtter arbejdspladsens strategiske kompetenceudvikling. Kompetencestrategien skal drøftes i arbejdspladsens samarbejdsudvalg for at sikre ejerskab hos medarbejdere såvel som ledere.

Strategisk kompetenceudvikling kobler arbejdspladsens mål og behov med medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.

Med en kompetencestrategi er det muligt at lave en prioritering af kompetenceudviklingsaktiviteterne.

Se desuden vores temaside om strategisk kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling med effekt

Kompetencesekretariatet tilbyder rådgivning og sparring om, hvordan man får effekt af kompetenceudvikling.

Vores rådgivning om effekt er ofte målrettet til samarbejdsudvalg eller andre fora, hvor ledere og medarbejdere vil inspireres til, hvordan tiltag kan indarbejdes i kompetencestrategi og MUS.

Her kan vi bl.a. rådgive jer om, hvordan I tilrettelægger kompetenceudvikling med fokus på at opnå mest mulig værdi for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen. Effektfuld kompetenceudvikling kræver, at man planlægger en indsats, der både fungerer på det overordnede plan og for den enkelte medarbejder.

Der bør opstilles en klar målsætning med kompetenceudviklingen. Det får man bedst ved at opbygge forløbet, så det indeholder aktiviteter både før, under og efter kompetenceudviklingen. Det gør det muligt at forholde sig til, hvordan der følges op på, om udviklingen går i den ønskede retning.

Det er vigtigt at have for øje, at job- og kompetenceudvikling både kan ske gennem det daglige arbejde samt gennem efter- og videreuddannelse. Ved at anvende forskellige læringsmetoder - lige fra sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver og mentorordninger til e-læring og formel uddannelse - får medarbejdere og ledere et godt udgangspunkt at tilrettelægge effektfuld kompetenceudvikling ud fra.

Læs mere om læring og kompetenceudvikling med effekt

Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler

Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler er vigtige redskaber til strategisk og systematisk kompetenceudvikling, som bidrager til udvikling af statens arbejdspladser.

Kompetencesekretariatet tilbyder rådgivning og sparring om teamsamarbejde samt medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler (MUS og GRUS). Vores tilbud er både rettet til leder- og medarbejdergrupper og arbejdspladsens samarbejdsudvalg.

Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler er vigtige redskaber til strategisk og systematisk kompetenceudvikling, som bidrager til udvikling af statens arbejdspladser.

Et vigtigt element i strategisk og systematisk kompetenceudvikling er, at ledere og medarbejdere i de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) kobler arbejdspladsens overordnede mål med forpligtende aftaler om den enkelte medarbejders kompetenceudvikling.

Teamsamarbejde giver mest værdi, når teamet løbende aftaler, hvordan teamsamarbejdet skal udvikle sig. Det kan fx gøres i gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Teamsamarbejde, hvor leder og teammedlemmer i fællesskab har aftalt, hvordan samarbejdet skal udvikle sig, har gode forudsætninger for at skabe trivsel og effektiv opgaveløsning.

For at dialogerne i MUS og GRUS giver optimal værdi, er det vigtigt, at der er fokus på både forberedelse, afholdelse og opfølgning på samtalerne, samt at der sker en kobling til arbejdspladsens overordnede strategi.

Se også MUS-hjulet, der giver redskaber til hele MUS-processen. 

Læs mere på vores temaside om udvikling af medarbejdere og teams.

Den Statslige Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond støtter individuel, supplerende kompetenceudvikling til gavn for både arbejdspladsens opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Kompetencesekretariatet varetager administration og sagsbehandling af Den Statslige Kompetencefond. Fonden er aftalt af de statslige overenskomstparter for at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau.

Ansatte i staten har mulighed for at søge om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer
  • Transport og ophold

Kompetencesekretariatet rådgiver ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter om mulighederne for at anvende fonden.

Vi rådgiver via mail, telefon og på fysiske møder. Vær opmærksom på, at vi ikke yder individuel karriererådgivning.

Læs mere på fondens temasider, hvor du også kan indsende din ansøgning.

Hele statens Kompetencesekretariat

Det er Kompetencesekretariatets opgave at bidrage til, at statens medarbejdere og ledere har kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Kompetenceudvikling er ikke kun et spørgsmål om at opnå bestemte færdigheder. Det kan lige så vel kræve et styrket samspil mellem kolleger, borgere og samarbejdspartnere eller udvikling relateret til de organisatoriske rammer og omverdenen generelt.

Behovet for udvikling opstår på mange forskellige niveauer i organisationen. Vores rådgivning og redskaber er derfor målrettet til brug individuelt, i grupper og på tværs af organisationen.

Vi ved, hvordan man arbejder med strategisk kompetenceudvikling, som tager højde for behovet for livslang læring samt sikrer mest mulig effekt. Den erfaring giver vi gerne videre.

Kompetencesekretariatet har til huse i København og tilbyder rådgivning i hele landet.

Alle vores tilbud er finansieret af de statslige overenskomster.

Obs
Skjul nyheder