Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Samarbejdsudvalgets rolle i forhold til kompetenceudvikling

Når det handler om arbejdspladsers kompetenceudvikling, så kommer man ikke uden om samarbejdsudvalget. Men hvad er udvalgets ansvar, og hvordan skal de tage fat?

Foto fra første workshop med driftsstyrelser, der indgår i indsatsen Sammen om Udvikling

Løbende kompetenceudvikling af arbejdspladsens ledere og medarbejdere er fundamentet for at sikre effektive og attraktive arbejdspladser, der kan løfte fremtidens opgaver. Succesfuld kompetenceudvikling kræver tid, planlægning og opmærksomhed.

Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at styrke arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling. Det fælles ansvar giver arbejdspladsens samarbejdsudvalg nogle specifikke opgaver i forhold til kompetenceudvikling.

Samarbejdssekretariatet hjælper SU med samarbejde

Vores søstersekretariat Samarbejdssekretariatet har også en række målrettede ydelser til samarbejdsudvalg. De bistår statslige arbejdspladser med at forbedre dialogen og styrke det lokale samarbejde. Brug dem fx til partsneutral rådgivning, vejledning, kursusafholdelse eller bistand til konflikthåndtering i samarbejdsudvalgene.

Lokal forankring og medinddragelse er centrale begreber

Rammerne for samarbejdsudvalgs arbejde fremgår af Samarbejdsaftalen.

Aftalens intentioner om lokal forankring og medinddragelse er også centrale begreber i forhold til arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling.   

Vores erfaring er, at arbejdspladser får større udbytte og værdi af deres kompetenceudvikling, hvis de har:

 • en klar og tydelig strategi for kompetenceudvikling
 • et kendt MUS-koncept
 • evnen til at skabe tid og rum til udviklingsdialoger mellem ledere og medarbejdere.

Større arbejdspladser har typisk flere samarbejdsudvalg på forskellige niveauer. Det kan fx være hovedsamarbejdsudvalg (HSU), lokalesamarbejdsudvalg (LSU), koordinerende samarbejdsudvalg (KSU) mv. Er det tilfældet, er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem de beslutninger, som de forskellige samarbejdsudvalg træffer. Man skal kunne se den røde tråd i den samlede indsats for kompetenceudvikling.

Samarbejdsudvalgets opgaver og ansvar i forbindelse med kompetenceudvikling

De statslige overenskomstparter har i Aftale om Kompetenceudvikling aftalt, at SU skal løfte en række opgaver.

Dette fremgår af aftalens §8, som du kan læse her

Samarbejdsudvalget skal med udgangspunkt i en vurdering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling:

 1. Fastlægge principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen (kompetencestrategi).
 2. Drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper og behovet for udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende.
 3. Fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler) og opfølgning på udviklingsmålene.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget er ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling, herunder brugen af medarbejderudviklingssamtaler.

Stk. 3. Hvis en af de lokale parter fremsætter ønske herom, skal der etableres et kompetenceudviklings-/efteruddannelsesudvalg under samarbejdsudvalget.

Hvordan udvalget konkret løser disse opgaver, afhænger af organiseringen på den enkelte arbejdsplads. Arbejdspladsens størrelse, geografiske fordeling, tidligere erfaringer, traditioner og tilgange til kompetenceudvikling spiller en rolle ift. hvordan udvalget drøfter den samlede indsats for kompetenceudvikling.

Uanset jeres hidtidige arbejde med kompetenceudvikling kan Kompetencetjekket bidrage med en tilgang og struktur for jeres fremtidige drøftelser. Med Kompetencetjekket skaber I opmærksomhed på kompetenceudviklingens forskellige elementer.

Det er samarbejdsudvalgets opgave at udforme arbejdspladsens kompetenceudviklingsstrategi. Herigennem fastlægges principper, retningslinjer, ressourcer, prioriteringer mv. for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen. Læs mere om udvalgets arbejde med en kompetencestrategi.

Gør kompetenceudvikling til et fast punkt på udvalgets møder

For at arbejde både strategisk og systematisk med kompetenceudvikling på arbejdspladsen anbefales det, at udvalget inkluderer emnet kompetenceudvikling på dagsordenen for udvalgsmøderne, mindst én gang hvert kvartal. Det fungerer ofte godt at dele opgaverne op og indsætte dem i et årshjul. På den måde sikrer I, at der er sammenhæng mellem opgaverne både indholds- og tidsmæssigt.

Et årshjul kan fx se sådan ud:

1. KVARTAL

 • Udvikling eller revision af kompetencestrategi, herunder udvælgelse af evt. indsatsområder
 • Proces for GRUS og MUS, herunder vurdering af samtaleskemaer, profiler mv.
 • Metoder til at sikre transfer (anvende kompetencer i praksis)
 • Formidling af besluttede tiltag til afdelingerne

2. KVARTAL

 • Opsamling på udviklingsønsker fra GRUS og MUS
 • Udvælgelse af evt. tværgående udviklingsaktiviteter, herunder tilrettelæggelse
 • Drøfte vægtningen mellem tværgående, gruppe og individuelle behov
 • Prioritere midler

3. KVARTAL

 • Drøfte opfølgning på igangsatte udviklingstiltag
 • Sikre afholdelse af minimus/opfølgningsaftale

4. KVARTAL

 • Evaluering af arbejdet med kompetenceudvikling
 • Budget for kompetenceudvikling og opfølgning på forbrug i året
 • Økonomisk tilskud udefra, herunder Den Statslige Kompetencefond mv.
Årshjul der viser forslag til emner, som samarbejdsudvalg kan arbejde med. I figurer står der: 1. kvartal: Årets strategiske indsatsområder fastlægges, og GRUS og MUS gennemføres 2. kvartal: Udviklingsønsker prioriteres og kompetenceudviklings-aktiviteter igangsættes 3. kvartal: Opfølgning på MUS og kompetenceudviklings-aktiviteter 4. kvartal: Evaluering af årets indsats og strategien. Fastlæggelse af økonomi for efterfølgende år

Kendskab til udvalgets beslutninger på arbejdspladsen

Når udvalget har aftalt retningen for den samlede indsats for kompetenceudvikling, herunder hvordan MUS og evt. GRUS skal gennemføres, er det vigtigt, at I tager stilling til, hvordan ledere og medarbejdere på arbejdspladsen får viden, kendskab og ejerskab til beslutningerne.

Samarbejdsudvalget bør derfor tage stilling til følgende spørgsmål:

 • Hvordan kommunikerer vi beslutningerne ud på arbejdspladsen, så det er klart hvornår, for hvem og hvordan kompetenceudviklingen foregår – skal vi fx sætte processen i gang ved af et fælles kick-off seminar, møde eller lignende?
 • Hvordan understøtter vi, at vi får værdi af de igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter? Skal vi fx gennemføre evalueringer, opfølgningssamtaler eller lignende?
 • Hvordan sikrer vi, at vi kan vurdere den samlede værdi eller effekt af indsatserne for kompetenceudvikling? Skal vi fx igangsætte særlige evalueringer eller indhente anden form for data?

Tillidsmand – sådan sætter du kompetenceudvikling på dagsordenen i samarbejdsudvalget

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du afklarer dit mandat hos dine medlemmer. Har I fx en faglig klub, kan det være en god ide at drøfte kompetenceudvikling her. Det kan fx være før den årlige MUS runde, hvor I kan drøfte jeres erfaringer med sidste års MUS runde, og hvordan det er gået med at følge op på sidste års udviklingsplaner. På den måde får du som tillidsrepræsentant større indsigt i dine medlemmers ønsker, overvejelser og eventuelle bekymringer, som du kan tage med til samarbejdsudvalget.

Som tillidsmand kan du bidrage til at understøtte at kompetenceudviklingen tilrettelægges på en måde, som skaber mest mulig tryghed og læring for den enkelte.

Ledere – sådan understøtter du samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling

Ledelsen skal melde ud hvilke opgaver arbejdspladsen skal løse ved at sætte retningen for arbejdspladsen. Glem ikke, at forandringer kan have en afsmittende effekt på behovet for kompetenceudvikling. Ledelsen skal derfor adressere behovet for kompetenceudvikling i forbindelse med arbejdsmæssige og organisatoriske ændringer i samarbejdsudvalget.

Ledelsen skal agere rollemodel ved at prioritere udvikling i en ofte travl hverdag og sikre tid og opbakning til kompetenceudvikling. Både den formelle efter- og videreuddannelse, men også den kompetenceudvikling, der løbende finder sted på arbejdspladsen.

Brug Kompetencesekretariatet til at komme videre

Vil I styrke jeres arbejde med kompetenceudvikling i samarbejdsudvalget? Så få hjælp af Kompetencesekretariatet.

Vi tilbyder rådgivning, som er skræddersyet jeres organisation og udfordringer. Få sparring og rådgivning, telefonisk og online eller fysisk på jeres arbejdsplads. Ingen arbejdspladser er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i den situation, I står i lige nu.

Vores digitale redskab Kompetencetjekket kan hjælpe jer med at skabe et overblik over, hvordan jeres samarbejdsudvalg arbejder med kompetenceudvikling og give input til, hvilke områder I med fordel kan styrke.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret via den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder