Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

En guide til GRUS

Her får du en guide til, hvad en GRUS med fordel kan indeholde samt nogle gode råd, som gruppen skal være opmærksom på i forhold til kompetenceudvikling.

Medarbejdere i gang med gruppeudviklingssamtale (GRUS)

Aftale om kompetenceudvikling § 5, stk. 2

Der kan som en hjælp til at udmønte institutionens kompetencestrategi udarbejdes udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende.

Tag udgangspunkt i arbejdspladsens mål og opgaver

Det er vigtigt, at GRUS tager udgangspunkt i arbejdspladsens mål og dets betydning for gruppens udvikling. En arbejdsplads har typisk formuleret nogle strategisk vigtige mål eller pejlemærker, fx i institutionens strategi, resultatkontrakt eller lignende.

Det kan være en god idé at starte med at drøfte, hvilke af arbejdspladsens mål, som er særlig relevante for gruppens opgaver, og om målene indebærer større kompetenceudfordringer. Det kan også være, at der er ændringer på vej, som har betydning i forhold til opgaveløsningen. Eller måske har arbejdspladsen har besluttet nogle centrale kompetenceudviklingsindsatser, som er relevante for gruppen. Drøftelsen fører til en afklaring af, hvad gruppens vigtige mål og indsatser er i den kommende periode.

Det er ikke nødvendigvis alle mål, der indebærer større kompetenceudfordringer. Det kan være, at I allerede har de vigtigste kompetencer til at arbejde med de strategiske mål. Måske der i stedet er behov for ændringer i organisationsstruktur, processer eller særlig opmærksomhed fra ledelsen på, at arbejdspladsen skal arbejde på en ny måde. 

Afdækning af gruppens kompetencebehov

Efterfølgende kan gruppen drøfte hvad de forudgående drøftelser betyder i forhold til gruppens kompetencebehov. Er der nogle faglige, organisatoriske eller almene kompetencer, som gruppen som helhed skal udvikle? Det kan fx være, at arbejdspladsen indfører nye it-systemer, hvilket betyder, at gruppen skal oplæres i det, eller gruppen kan have fået nye opgaver, som de skal kompetenceudvikles i.

Det er også vigtigt, at gruppen forholder sig til, hvordan samarbejde om opgaverne i dag foregår. Der kan være behov for at drøfte om, opgaverne løses på den mest hensigtsmæssige måde, eller om der er behov for justeringer. Læs mere om teamsamarbejde her.

Udarbejdelse af en gruppeudviklingsplan

Herefter kan gruppen drøfte, hvordan gruppen vil imødekomme disse kompetencebehov. Skal der fx igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for hele gruppen eller skal enkelte afsted på efter- og videreuddannelse?

Med disse drøftelser har gruppen mulighed for at lave en gruppeudviklingsplan, som gruppen efterfølgende kan gøre status på. Læs mere om, hvordan I laver en gruppeudviklingsplan her.

Anvendelse af forskellige læringsmetoder til kompetenceudvikling

Når gruppen drøfter deres kompetenceudvikling, bør gruppen have et blik på, at læringsmetoder bidrager til forskellig læring. I nogle tilfælde kan efter- og videreuddannelse være den rigtige kompetenceudvikling, i andre tilfælde kan planlagt sidemandsoplæring eller deltagelse i digitale læringsaktiviteter mv. være det rigtige. Læs mere om forskellige læringsmetoder her.

Der er vigtigt, at gruppen er opmærksom på, at man kan have forskellige præferencer og behov for læringsmetoder og kompetenceudvikling, afhængig af fx. anciennitet og erfaringer. De enkelte medlemmers præferencer kan spille en rolle i forhold til motivationen for konkrete læringsmetoder.

Det er ligeledes vigtigt, at gruppen har et blik for, hvordan de i fællesskab kan styrke deres læring i hverdagen. Vi lærer af at udføre vores daglige arbejde, og vi bliver dygtigere, mens vi gør det. Men det kan godt blive lidt rutinepræget og ”automatisk”, idet vi opbygger vaner og måder at anskue verden på, som gør os hurtigere, men ikke nødvendigvis dygtigere. Det kan derfor være en god idé at få ny inspiration og nye perspektiver på vante måder at gøre tingene på. Det kan fx ske ved at få nye arbejdsopgaver, at bytte job med andre, at gå på udveksling i andre kontorer eller besøge andre arbejdspladser. Endelig er det også vigtigt at få nyansattes blik på opgaveløsningen.

Ved at have et fokus på, hvordan I kombinerer forskellige læringsmetoder og hvordan I udvikler jeres opgaveløsning, udvikles jeres kompetencer løbende og omkostningseffektivt.

Planlægning af kompetenceudviklingsindsats for en gruppe

Det er en god idé at tænke før, under og efter aktiviteter, når I planlægger et kompetenceudviklingsforløb for gruppen.

I GRUS vil det være en god idé at opstille nogle konkrete mål for kompetenceudviklingsindsatsen. Hvis der allerede ved planlægningen af kompetenceudviklingen opstilles konkrete mål for indsatsen, øges sandsynligheden for, at den igangsætte kompetenceudvikling får betydning for opgaveløsningen efterfølgende. Opstilling af konkrete mål for indsatsen kan også have en betydning for, hvilke læringsmetoder, der anvendes i forløbet.

Før de konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter er det vigtigt, at gruppen er enige om, hvad de konkret skal have ud af aktiviteterne, dvs. hvad de konkret skal lære og hvorfor.

Efter kompetenceudviklingsaktiviteterne er det vigtigt at komme i gang med at bruge den nye viden, de nye redskaber eller tilgange i den konkrete opgaveløsning. Det er vigtigt at gruppen drøfter, hvordan I hver især anvender det nye og bruger hinanden til inspiration og videndeling.

Kirsten Lotze

Konsulent

Obs
Skjul nyheder