Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.

I den statslige overenskomst for perioden 2018-2021 varetager Kompetencesekretariatet følgende opgaver:

 • Sekretariatsbetjening af en nyetableret styregruppe og fondsgrupper.
 • Administration og udmøntning af midler samt rådgivning om mulighed for at opnå støtte fra Den Statslige Kompetencefond.
 • Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
 • Rådgivning om effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling på arbejdspladserne.
 • Understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser og udbrede viden om effektfuld kompetenceudvikling. Herunder også opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmidlerne.
 • Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis HAKL.
 • Sekretariatsbistand ved særlige indsatser aftalt inden for eller på tværs af fondsområderne. Fx udvikling af uddannelsesforløb.

 

Organisering

Kompetencesekretariatet varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond samt bistår statens arbejdspladser med rådgivning inden for kompetenceudvikling og er organiseret på følgende måde:

 • En partssammensat styregruppe
 • En partssammensat teknikergruppe
 • Fire fondsgrupper bestående af medlemmer udpeget af Moderniseringsstyrelsen og den relevante centralorganisation.
 • Et Kompetencesekretariat (en sekretariatschef, en sous- og administrationschef og en række medarbejdere).

 

Aftalegrundlaget for Kompetencesekretariatet

Sekretariatets arbejdsgrundlag er forankret i overenskomstforliget på statens område for 2018-2021 i bilag B, Kompetenceudvikling.

Heraf fremgår det, at de statslige overenskomstparter har besluttet at:

 • Videreføre aftale om Kompetenceudvikling med tilpasninger grundet omstruktureringen af den partsfælles kompetenceindsats.
 • Ophæve aftale om Kompetencefonden.
 • Ophæve aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA).
 • Tilpasse aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten grundet omstruktureringen af den partsfælles kompetenceindsats.
 • Udarbejde en ny aftale for den nye fond.

Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden bliver i OK18 afviklet, og midlerne herunder overføres til Den Statslige Kompetencefond, der administreres via Kompetencesekretariatet.

Se desuden OK15-aftalerne Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling og Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten begge fra 15. juni 2015.


 

Sådan blev vi etableret

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Kompetencesekretariatet (tidligere Statens Center for Kompetenceudvikling) blev etableret af Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) ved overenskomstforhandlingerne i 1999 og videreført i 2002, 2005, 2008 og 2011. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev Statens Center for Kompetenceudvikling omdannet til Kompetencesekretariatet, hvilket blev videreført ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og 2018.

Moderniseringsstyrelsen i Finansministeriet er statens "arbejdsgiverorganisation" og fungerer som aftalepart og som rådgiver for statslige arbejdspladser om løn-, ledelses- og personaleforhold.

CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg koordinerer interessevaretagelse og forhandling for arbejdstagerorganisationerne på Akademiker-, FTF-og LO-området.