Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.

I den statslige overenskomst for perioden 2018-2021 varetager Kompetencesekretariatet følgende opgaver:

 • Sekretariatsbetjening af en nyetableret styregruppe og fondsgrupper.
 • Administration og udmøntning af midler samt rådgivning om mulighed for at opnå støtte fra Den Statslige Kompetencefond.
 • Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
 • Rådgivning om effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling på arbejdspladserne.
 • Understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser og udbrede viden om effektfuld kompetenceudvikling. Herunder også opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmidlerne.
 • Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis HAKL.
 • Sekretariatsbistand ved særlige indsatser aftalt inden for eller på tværs af fondsområderne. Fx udvikling af uddannelsesforløb.

 

Organisering

Kompetencesekretariatet varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond samt bistår statens arbejdspladser med rådgivning inden for kompetenceudvikling og er organiseret på følgende måde:

 • En partssammensat styregruppe
 • En partssammensat teknikergruppe
 • Fire fondsgrupper bestående af medlemmer udpeget af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den relevante centralorganisation.
 • Et Kompetencesekretariat (en sekretariatschef, en sous- og administrationschef og en række medarbejdere).

 

Aftalegrundlaget for Kompetencesekretariatet

Sekretariatets arbejdsgrundlag er forankret i overenskomstforliget på statens område for 2018-2021. Se OK18-aftalerne:


 

Sådan blev vi etableret

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Medarbejder- og Kompetencesestyrelsen og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Kompetencesekretariatet (tidligere Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling) blev etableret af Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) ved overenskomstforhandlingerne i 1999, og sekretariatet startede sit virke den 1. april 2000. Sekretariatet blev aftalt videreført ved OK-forhandlingerne i 2002, 2005, 2008 og 2011. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev Statens Center for Kompetenceudvikling omdannet til Kompetencesekretariatet, hvilket blev videreført ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og 2018. Sekretariatet har løbende fået ændret sin opgaveportefølje.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet varetager statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forbereder forhandlinger og indgår overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetager opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.

CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF (CO10 og LC) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Centralorganisationerne dækker ca. 98 procent af alle statsansatte.