Menu
Søg

Info til ledere

Er du leder, og har du medarbejdere, der har ansøgt om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, så læs med. På siden her har vi samlet relevant information til dig som leder.

Pilot holder oplæg for andre piloter

Kun godkendte ansøgninger bliver sendt

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond bliver i første omgang sendt til ansøgerens leder. Først når lederen har godkendt ansøgningen, bliver den sendt til fonden.

Den Statslige Kompetencefonds regler og vilkår består af:

Nedenfor har vi fremhævet nogle af de vigtige ting for dig som leder.

Ledergodkendelse

Før en ansøgning er endelig modtaget i Den Statslige Kompetencefond, skal du som leder godkende den i fondssystemet. Du kan selv logge på fondssystemet, eller du kan tilgå det via det link, der sendes til dig i en mail den fra systemet. Se hvordan du godkender i fondssystemet.

Ved godkendelsen bekræfter du på tro-og-love:

  • At støtten fra Den Statslige Kompetencefond vil være et supplement til de penge, som arbejdspladsen i forvejen anvender på kompetenceudvikling.
  • At arbejdspladsen medfinansierer tilskuddet fra Den Statslige Kompetencefond enten ved økonomisk støtte eller ved arbejdstid.
  • At arbejdspladsen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde medarbejderen aktiviteten. 
  • At aktiviteten ikke er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
  • At ansøger ikke økonomisk medfinansierer kompetenceudviklingsaktiviteten.
  • At alle oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte, herunder hvilken forhandlingsberettiget organisation ansøger hører under.

Beskeder fra fonden

Fondssystemet sender kun mails til dig som leder én gang i døgnet. Hvis der er sket noget nyt på nogle af de ansøgninger, hvor du er angivet som leder, vil du derfor modtage en mail kl. 16 med links til de forskellige beskeder mv. Du får derfor ikke direkte besked, når ansøgeren sender til dig via fondssystemet, og du kan også opleve at modtage en mail om noget, som du har reageret på.

Du kan til hver en tid logge ind i fondssystemet og se status på ansøgningerne, læse beskeder, foretage indrapportering mv.

Tidsfrister

Du skal godkende og indsende ansøgningen til fonden senest dagen før, at den søgte kompetenceaktivitet begynder. Ansøgningen er ikke indsendt til fonden før din godkendelse.

Hvis ansøgningen skal indsendes til en lukket fondspulje, skal du være opmærksom på, at den vil blive afvist, hvis den indsendes før tid.

Se om en fondspulje er lukket.

Se åbningstidspunkter for midlertidigt lukkede fondspuljer og læs mere om tidsfrister i fondens regler.

Hvis der opstår spørgsmål undervejs i sagsbehandlingen, skal du være opmærksom på, at du/I skal svare inden en bestemt dato – ellers kan tilsagnet bortfalde.

Beløbsgrænser

De forskellige fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget en statslig medarbejder kan ansøge fonden om pr. kalenderår. Beløbsgrænser fremgår af de enkelte fondspuljers retningslinjer/positivlister.

Moms

Der gives ikke støtte til moms – eventuel moms skal betales af arbejdspladsen. Vær opmærksom på, at moms ikke indgår, når de faktisk afholdte udgifter indrapporteres.

Udlæg

Arbejdspladsen skal lægge ud for alle udgifter, indtil samtlige kompetenceaktiviteter, som der er bevilget støtte til, er gennemført.

Annullering af tilsagn

Du kan via indrapporteringen annullere ansøgningen ved at markere at ’aktiviteten ikke er afholdt’. Du eller ansøgeren kan også oplyse os om annulleringen via en besked i fondssystemet eller til fond@kompetenceudvikling.dk.

Ændringer til oplysninger i ansøgning

Det er både ansøgers og leders ansvar i fællesskab at sikre, at oplysninger i fondssystemet er opdaterede, herunder e-mailadresser og datoer.  Ændringer indmeldes via en besked i fondssystemet eller til fond@kompetenceudvikling.dk.

Bilag

Der skal ikke indsendes bilag for de afholdte udgifter, men de skal fremvises på forlangende, hvis jeres indrapportering udtages til stikprøverevision.

Stikprøve

Hvis indrapporteringen udtrækkes til stikprøverevision, vil du som leder modtage en mail herom. Der skal indsendes dokumentationen i form af kopi af fakturaer og udskrift fra regnskabssystem inden for 14 dage. Den nærmere proces vil være beskrevet i den mail, der fremsendes.

Udbetaling

Støtten udbetales først, når samtlige kompetenceudviklingsaktiviteter, der er bevilget støtte til, er gennemført, og udgifterne er indrapporteret. Dette gælder også selvom arbejdspladsen har udgifter henover flere budgetår. Hvis det fx kun er en af flere ansøgte aktiviteter, der gennemføres, bortfalder støtten. Der udbetales altså ikke delvis støtte, heller ikke hvis der fx er ansøgt til to kursusmoduler, men der kun er ét kursusmodul, der er gennemført.

Økonomistyring

Hver ansøgning får et unikt ansøgnings ID. Dette nummer vil fremgå af refusionen i Navision. Derudover er der et blankt felt, når du indrapporterer udgifter, hvor du eventuelt kan anføre en internt reference, så økonomifunktionen på din arbejdsplads kan genkende refusionen.

Ophør af ansættelsesforhold

Læs nærmere i de generelle regler.

Brugerkonto, beskeder mv.

Hvis du har problemer med at oprette en brugerkonto, godkende en ansøgning, sende en besked i fondssystemet, indrapportere eller lignende – så kig under ’Spørgsmål og svar’.

Kontakt

Har du spørgsmål om Den Statslige Kompetencefond, så kontakt Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.

Obs