Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

HK Stat-fondspuljen

Siden er senest opdateret d. 3. juli 2024 kl. 09:22

På denne siden finder du retningslinjerne og åbningsstatus for HK Stat-fondspuljen.

Status
HK Stat-fondspuljen er lukket for ansøgninger, da midlerne er brugt op. Puljen åbner igen d. 24. september 2024 kl. 10.00.
Opdateret 23. maj 2024

Når puljen åbner, behandles ansøgninger i den rækkefølge, de indkommer til puljen (først-til-mølle) indtil der ikke er flere midler i puljen. Resten af ansøgningerne bliver afvist, også selvom de er indkommet, inden fondspuljen blev lukket.

Hvis du søger støtte fra OAO HK Stat-fondspuljen, er det også vigtigt, at du kender fondens generelle regler. Heraf fremgår det bl.a.:

OAO HK Stat-fondspuljen er for dig, der er omfattet af en HK Stat-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten.

Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under.

Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Beløbsgrænse

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms).

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi
 • Der kan opnås tilskud til enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser svarende til i alt maksimalt 90 ECTS-point i overenskomstperioden.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet. Der i øvrigt gælder samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.

Puljen for OAO HK Stat støtter ikke:

 • Der ydes ikke støtte til elever, herunder praktikanter
 • Der ydes ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende
 • Der ydes ikke støtte til individuelle coachingforløb
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler ledelse, projektledelse, procesledelse og coachuddannelser
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler mindfulness, meditation og lignende
 • Der ydes ikke støtte til leverandørkurser
 • Der ydes ikke støtte til sprogkurser og andre aktiviteter målrettet sprogundervisning, der gennemføres i udlandet
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

Særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

OK21-indsats: Bedre til ord, tal og IT

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bedre til ord, tal og IT er åben for ansøgninger.
Opdateret 15. september 2022

Bedre til ord, tal, og IT sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling for statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. Dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under kompetenceudviklingen, og dels ved at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompensation.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte inden for OAO’s fondsområde. Overenskomstparterne ønsker derved at kunne tilbyde ansatte et løft i de almene kompetencer.

Kan I få støtte?

Kan I sætte hak ved følgende, så kan I søge støtte til screening og undervisning:

Ansatte, der skal screenes og/eller undervises:

 • Er ansat på OAO-overenskomst
 • Fyldt 25 år eller har fast ansættelse på min. 20 timer om ugen
 • Ønsker både screening og undervisning eller bare en af delene
 • Ønsker kompetenceudvikling inden for læse-, skrive-, regne-, engelsk-, IT færdigheder og/eller ordblindeundervisning
 • Opfylder de formelle retningslinjer for Forberedende voksenundervisning eller Ordblindeundervisning.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

OK21-indsats: Bliv Faglært

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bliv Faglært er åben for ansøgninger.
Opdateret 24. maj 2023

Med OAO-indsatsen 'Bliv Faglært' kan statslige arbejdspladser få lønkompensation, så de kan betale fuld løn til ansatte, der tager en erhvervsuddannelse. Bliv Faglært støtter to forskellige veje til at blive faglært:

 • En hel faglært erhvervsuddannelse (euv)
 • Et uddannelsesforløb hvor du er på-vej-til faglært. Det vil sige fag eller kurser, der kan være trin på vejen til at få en hel erhvervsuddannelse.

Kan I få støtte?

For at være i målgruppen for indsatsen Bliv Faglært, skal medarbejderen:

 • være omfattet af OAO’s overenskomstområde. OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer, og på denne side kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer der hører til under OAO og OAO’s fondsområde.
 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser
 • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for dit arbejdsområde.

Det kan være, medarbejderen er uddannet inden for et andet område end det nuværende job. Det kan også være, at medarbejderen ønsker at udvide sine kompetencer og få papir på de kompetencer, medarbejderen allerede har.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerprofiler, indrapporteringer eller ændringer til tilsagn, så skriv til fond@kompetenceudvikling.dk eller ring til os på vores hovednummer 3318 6969 i åbningstiden.

Hvis du har spørgsmål til OAO HK Stat-fondspuljens retningslinjer, så kontakt:

Sølvi Rask

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder