Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

OAO Øvrige-puljen

Siden er senest opdateret d. 13. maj 2024 kl. 13:25

På denne siden finder du retningslinjerne og åbningsstatus for OAO Øvrige-fondspuljen.

Status
OAO Øvrige-puljen er åben for ansøgninger.
Opdateret 3. oktober 2023

Se også fondens generelle regler

Ansøger du støtte fra OAO Øvrige-puljen, er det også vigtigt, at du forholder dig til fondens generelle regler. Heraf fremgår det bl.a.:

Hvem omfatter OAO Øvrige-puljen?

Hvis du er omfattet af en OAO-overenskomst, kan du søge i OAO Øvrige-puljen. Du kan ofte se i din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation, der har indgået den overenskomst, du er ansat på. Du kan også spørge din leder, din tillidsrepræsentant eller din HR-afdeling. HK Stat har sin egen pulje.

Offentligt Ansattes Organisation (OAO) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Beløbsgrænse

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. per kalenderår per ansøger (al støtte er eksklusiv moms).

Positivlisten

Positivlisten er en oversigt over de typer af kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Du kan godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten, hvis aktiviteten overholder de generelle regler for støtte. Derefter vil overenskomstparterne tage stilling til ansøgningen.

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser.
 • Der kan opnås tilskud til enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser svarende til i alt maksimalt 90 ECTS-point i overenskomstperioden.
 • Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi.
 • For 3F: ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Kurset udbydes af LEVA+ og er for ansatte i folkekirken.
 • For Fængselsforbundet: Kursusaktiviteter udbudt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Man kan søge støtte flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet.

OAO Øvrige-puljen støtter ikke:

 • Der ydes ikke støtte til elever, herunder praktikanter.
 • Der ydes ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende.
 • Der ydes ikke støtte til leverandørkurser.
 • Der gælder i øvrigt samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

Særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

OK21-indsats: Bedre til ord, tal og IT

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bedre til ord, tal og IT er åben for ansøgninger.
Opdateret 15. september 2022

Bedre til ord, tal, og IT sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling for statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. Dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under kompetenceudviklingen, og dels ved at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompensation.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte inden for OAO’s fondsområde. Overenskomstparterne ønsker derved at kunne tilbyde ansatte et løft i de almene kompetencer.

Kan I få støtte?

Kan I sætte hak ved følgende, så kan I søge støtte til screening og undervisning:

Ansatte, der skal screenes og/eller undervises:

 • Er ansat på OAO-overenskomst
 • Fyldt 25 år eller har fast ansættelse på min. 20 timer om ugen
 • Ønsker både screening og undervisning eller bare en af delene
 • Ønsker kompetenceudvikling inden for læse-, skrive-, regne-, engelsk-, IT færdigheder og/eller ordblindeundervisning
 • Opfylder de formelle retningslinjer for Forberedende voksenundervisning eller Ordblindeundervisning.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

OK21-indsats: Bliv Faglært

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bliv Faglært er åben for ansøgninger.
Opdateret 24. maj 2023

Med OAO-indsatsen 'Bliv Faglært' kan statslige arbejdspladser få lønkompensation, så de kan betale fuld løn til ansatte, der tager en erhvervsuddannelse. Bliv Faglært støtter to forskellige veje til at blive faglært:

 • En hel faglært erhvervsuddannelse (euv)
 • Et uddannelsesforløb hvor du er på-vej-til faglært. Det vil sige fag eller kurser, der kan være trin på vejen til at få en hel erhvervsuddannelse.

Kan I få støtte?

For at være i målgruppen for indsatsen Bliv Faglært, skal medarbejderen:

 • være omfattet af OAO’s overenskomstområde. OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer, og på denne side kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer der hører til under OAO og OAO’s fondsområde.
 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser
 • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for dit arbejdsområde.

Det kan være, medarbejderen er uddannet inden for et andet område end det nuværende job. Det kan også være, at medarbejderen ønsker at udvide sine kompetencer og få papir på de kompetencer, medarbejderen allerede har.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerprofiler, indrapporteringer eller ændringer til tilsagn, så skriv til fond@kompetenceudvikling.dk eller ring til os på vores hovednummer 3318 6969 i åbningstiden.

Hvis du har spørgsmål til OAO Øvrige-puljens retningslinjer, så kontakt:

Mads Hæsum Christensen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder