Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Styrk værdien af kompetenceudvikling

Potentialet af kompetenceudviklingen er ofte langt større end det, der bliver realiseret. At opnå det fulde potentiale kræver nemlig en indsats for at få omsat den nye viden og de nye kompetencer til konkret opgaveløsning.

Her på siden guider vi jer igennem de centrale overvejelser, I skal gøre jer, hvis I ønsker at styrke jeres udbytte af kompetenceudviklingen – til gavn for både den enkelte og hele arbejdspladsen.

Et målrettet fokus gør det muligt at øge værdien af jeres kompetenceudvikling med ganske få greb. I planlægningsfasen er det vigtigt at fokusere på, hvad der skal komme ud af kompetenceudviklingen ved at opstille mål for udviklingen, og overveje hvordan I kan evaluere, om I er nået i mål. Undervejs er det vigtigt at følge op på, om de igangsatte aktiviteter giver de ønskede resultatet. Sideløbende er det vigtigt, at I fokuserer på, hvordan betingelserne for læringen på arbejdspladsen er.

At arbejde målrettet med de forskellige greb, skaber de største forbedringer, men det har også betydning, hvis I fokuserer på ét greb ad gangen.

Læs mere

Perspektiver med betydning for værdien af kompetenceudvikling:

Strategisk tilgang giver større effekt

Værdien af kompetenceudvikling kan være vanskelig at sætte to streger under. En måde at styrke udbyttet er at indarbejde tilgange, der fremmer værdien. Det kan I gøre ved at skabe en tydelig sammenhæng mellem jeres strategiske mål og de indsatser, I har sat i gang. Derudover skal I opstille mål og succeskriterier for indsatsen – både for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder. Denne målsætning sætter en overordnet retning for udviklingen, og gør det muligt at prioritere og evaluere jeres indsats.

Det er samarbejdsudvalget, der har ansvaret for at fastlægge principperne og retningslinjerne for arbejdspladsens samlede indsats for kompetenceudvikling. Derudover kan være en fordel, at samarbejdsudvalget aftaler nogle overordnede indsatsområder, som er afledt af arbejdspladsens strategiske mål. Det kan være indsatsområder for hele eller dele af arbejdspladsen. I den forbindelse bør samarbejdsudvalget aftale, hvad målet for indsatsområderne er, og hvordan udvalget kan vurdere, om målet nås.

Ved dels at skabe sammenhæng mellem arbejdspladsens strategiske mål og udviklingsaktiviteterne, dels opstille mål for udviklingen, øger I værdien af arbejdspladens indsats for kompetenceudvikling.

Få mere værdi ud af jeres udviklingssamtaler

De årlige udviklingssamtaler for medarbejdere (MUS) og grupper (GRUS) har et stort og ofte uudnyttet udviklingspotentiale. Hvis I øger jeres fokus på de aktiviteter, der egner sig bedst til den ønskede udvikling og anvendelsen af de nye kompetencer, øger I værdien af kompetenceudviklingen.

I skal fokusere på, at kompetenceudvikling er mere end enkeltstående udviklingsaktiviteter som fx kurser eller uddannelse, men betragte kompetenceudvikling som en løbende proces, der forbinder forskellige former for aktiviteter – både på og uden for arbejdspladsen.

I udviklingssamtalen bør I fx aftale konkrete mål i forhold til udviklingsaktiviteterne, og aftale, hvordan I kan vurdere, om I er i mål. I bør samtidig aftale, hvordan I kan bruge den nye viden og de nye kompetencer i hverdagen. Endelig er det vigtigt, at I supplerer den årlige udviklingssamtale med løbende drøftelser om, hvordan I udvikler opgaveløsningen og kompetencerne.

Samspillet med kollegaer er også vigtigt for at opnå en effektiv kompetenceudvikling. I kan fx bruge gruppeudviklingssamtaler (GRUS) til i fællesskab at drøfte spørgsmål om hvordan I bruger og høster frugterne af jeres individuelle kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling sker også i hverdagen - brug arbejdspladsen som læringssted

For mange betyder kompetenceudvikling enten deltagelse i et kursus eller en uddannelse. Men der findes mange andre veje og måder at opnå nye kompetencer. Der er dels formelle kurser, uddannelse, e-læring mv. dels den læring, som sker på arbejdspladsen og som understøttes af et godt læringsmiljø. Det kan fx være sidemandsoplæring, mentorforløb og videndeling.

Et godt læringsmiljø på arbejdspladsen er vigtigt for at give kompetenceudviklingen de bedste rammer og den bedste grobund. Et godt læringsmiljø understøtter, at der løbende finder læring sted på arbejdspladsen, og at det lærte hurtigt bliver en del af hverdagen.

Med et godt læringsmiljø bliver kompetenceudvikling en proces, der finder sted i et samspil mellem kollegaer, ledere og omgivelser – og skaber værdi for den enkelte og for arbejdspladsen. Et strategisk fokus på at udvikle arbejdspladsens læringsmiljø øger værdien af kompetenceudvikling – også for den formelle læring.

Arbejdspladsens læringsmiljø styrkes ved at betragte læring som et fælles anliggende, og ved at tale positivt og åbent om læringen og kompetenceudviklingen.

Løbende evaluering skaber større værdi af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sættes ofte i gang, fordi I ønsker at skabe nogle bestemte forandringer. Når I bruger både tid og penge på kompetenceudviklingen, er det også vigtigt, at I vurderer, hvad I får ud af anstrengelserne.

  • Det kan derfor være værdifuldt at besvare følgende spørgsmål, når I igangsætter en kompetenceudviklingsindsats. Hvad er den hovedudfordringen, der er årsag til, at I ønsker at sætte en udvikling i gang?
  • Hvilke forandringer vil I gerne opnå inden for hvilken periode?

Det kan være vanskelig at afgøre, om I er nået i mål. Derfor er det en god idé at overveje, hvilke tegn på handlinger, som kan vise, at I har opnået den ønskede værdi af kompetenceudviklingen.

I kan vurdere tegn på handlinger enten med kvalitative eller kvantitative data. I kan fx vælge at bruge registreringer, spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview, drøftelser på fællesmøder eller observation. I skal overveje, hvilke metoder der vil være bedst til at give jer viden om tegn på handlinger. Brug meget gerne den dokumentation, I allerede har til rådighed. Det kan fx være faste målinger som sagsbehandlingstid, evalueringer, trafik på hjemmeside mv.

Ved løbende at følge op og drøfte om I er på vej til at indfri de opstillede mål, eller om der er behov for at justere i indsatsen, kan I styrke værdien af jeres kompetenceudvikling.

To mænd og en kvinde sidder ved et bord. En mand sætter post-it på plade fra Komeptencedialogen.

Prøv vores værktøjer

Kompetencesekretariatet medvirker gerne til at give viden om og inspiration til, hvordan I kan øge værdien af jeres kompetenceudvikling.

Følg op på udviklingsplanen

Effektiv kompetenceudvikling forudsætter dels en strategisk plan, dels at I løbende evaluerer jeres udvikling. Læs med og få samtalepunkter til evalueringen, skabelon til din udviklingsplan.

4 samtalekort der styrker værdien af kompetenceudvikling

Hent vores samtalekort, der hjælper jer med at få mere værdi du af jeres kompetenceudvikling.

Styrk læringsmiljøet med 6 metoder til læring på arbejdspladsen

Dyk ned i vores 6 redskaber, der inspirerer jer til, hvordan I kan styrke læringen på arbejdspladsen.

Sådan evaluerer du kompetenceindsatser

En evaluering er nødvendig for at vurdere, om aktiviteterne i et udviklingsforløb har virket og ført til det, som arbejdspladsen har ønsket. Det gælder både på det individuelle og på det organisatoriske.

To personer sidder omkring et bord og arbejder med effektark.

Få rådgivning og workshops, uden det koster jer noget

Gør brug af vores tilbud om rådgivning, oplæg og workshops. Det kan både foregå på jeres arbejdsplads, på vores adresse i København eller digitalt på videolink.

Vi forstår, at ingen arbejdsplads er ens, og derfor er vi vant til at skræddersy vores rådgivning til konkrete udfordringer.

Alle vores tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

"

Gruppen fik en meget fin gennemgang og en god dialog med hinanden og underviser. Det kan varmt anbefales at tage kontakt til Kompetencesekretariatet. Vores oplevelse er, at de er meget dygtige formidlere.

– DTU Aqua.

Mere viden

Tag et spadestik dybere, og læs om den viden, vi står på, når vi siger, som vi gør.

Sådan evaluerer du kompetenceindsatser

Få en indføring i, hvordan du kan evaluere kompetenceindsatser – både for den enkelte og for hele arbejdspladsen.

Sådan evaluerer I udviklingsindsatsen i samarbejdsudvalget

Læs med, hvis du vil vide mere om, hvordan arbejdspladsen kan evaluere den samlede kompetenceudviklingsindsats, især med hensyn til hvilken værdi, den har haft for arbejdspladsen.

Indsamling af data og informationer til vurdering af værdien af kompetenceudvikling

Det er vigtigt at overveje, hvordan man får indsamlet et godt grundlag til evalueringen af kompetenceudvikling. Få vores råd til indsamling af data og informationer til vurdering af kompetenceudviklingens værdi for dig og din arbejdsplads.

Brug strategien til at sætte fokus på effekt

Kompetenceudvikling og læring påvirkes af mange ting, og sammenhængen mellem aktivitet og effekt er ikke altid klar og direkte. Læs vores råd til, hvordan man får indtænkt effekt i arbejdspladsens kompetencestrategi.

Transfer: fra læring til evner i praksis

Bliv klogere på, hvor I skal tage fat, hvis I vil skabe gode rammer for læring i kompetenceindsatser.

Brug læringsmiljøet til at styrke værdien af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er mere end kurser, workshops og anden uddannelsesvirksomhed. Med gode muligheder for læring på arbejdspladsen, bliver kompetenceudvikling en del af dagligdagen, og effekten af ny viden fra fx eksterne kurser får bedre muligheder for at blive sat i spil.

Styrket effektfokus i udviklingssamtaler

Effekten af kompetenceudvikling kan øges markant, hvis fokus ikke kun er på selve kompetenceudviklingsaktiviteten, men også på aktiviteter, overvejelser og drøftelser før og efter. Faktisk opnår man kun ca. 20% af kompetencepotentialet, hvis der kun er fokus på selve kompetenceudviklingsaktiviteten.

Kontakt os

Vi tilbyder både oplæg og digital rådgivning om effekt og læringsmetoder. Vi kan tilrettelægge det præcis sådan, så det passer til jeres statslige arbejdsplads. Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe.

Obs
Skjul nyheder