Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Planlæg jeres strategiske kompetenceudvikling

For at få størst udbytte af jeres kompetenceudvikling er det vigtigt, at I arbejder strategisk og systematisk. Men hvad betyder det, og hvordan gør I det? I denne artikel guider vi dig igennem de centrale overvejelser, der kan forankre kompetenceudviklingen i jeres strategi.

Læs mere

Hvad er en kompetence?

Kompetenceudvikling dækker over alle de aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre. Kompetenceudvikling spænder derfor lige fra sidemandsoplæring til formel videre- og efteruddannelse.Læs mere om vores definition af kompetenceudvikling.

Når I drøfter jeres indsatser for kompetenceudvikling med arbejdspladsens strategiske mål in mente, styrker I indsatsen til gavn for både medarbejdere og arbejdsplads.

Løbende udvikling af medarbejdere og ledere giver de bedste forudsætninger for en effektiv opgaveløsning. Større eller mindre forandringer kan igangsætte behovet for kompetenceudvikling. Det kan fx være nye opgaver, omstrukturering, reformer eller ny teknologi.

Ved at omsætte arbejdspladsens mål og opgaver til konkrete indsatser, kan I bedre planlægge og imødekomme de kompetencebehov, I står over for. Derfor er det vigtigt, at I skaber sammenhæng mellem de overordnede, strategiske overvejelser og udviklingssamtalerne. Denne sammenhæng kan I skabe ved udvikle en fælles kompetencestrategi.

En fælles kompetencestrategi

Kompetenceudvikling bør være et fælles anliggende for både medarbejdere og ledere. Arbejdspladsens samarbejdsudvalget (SU) bør derfor drøfte, hvordan I tilrettelægger indsatsen for kompetenceudvikling, så den både tilgodeser arbejdspladsens og den enkeltes behov. Det kan derfor være en god idé at lave en fælles kompetencestrategi, som indeholder fokusområder, principper og retningslinjer for indsatsen for kompetenceudvikling.  Læs mere om, hvordan du opbygger en kompetencestrategi.

Overvejelser, der styrker strategisk kompetenceudvikling:

I får mest ud af jeres indsats, hvis I arbejder strategisk og i fællesskab.  Den fælles, strategiske indsats baner samtidig vejen for, at I bedre kan håndtere de ændringer eller udfordringer, arbejdspladsen står over for.

Nedbryd strategiske mål til konkrete handlinger

Undersøgelser viser, at kompetenceudvikling lykkes bedst, når medarbejdere er motiverede til at udvikle sig og tydeligt kan se, hvad de skal bruge den nye viden og de nye kompetencer til. Det er ikke en selvfølge, at det forholder sig sådan.

Det kan nemlig ofte være vanskeligt for medarbejderne at tyde, hvad arbejdspladsens overordnede strategiske mål konkret betyder for dem og deres udvikling. Derfor er det vigtigt at målene oversættes til konkrete opgaveløsninger. Hvordan I kan gøre det, kan du læse mere om her.

Skab fundamentet for udvikling og den daglige opgaveløsning

Det er vigtigt at alle arbejdspladser, uanset branche, har et strategisk fokus på at sikre at alle medarbejdere og ledere har ”fundamentet i orden”.  Det vil sige, at grundlæggende skolefærdigheder er på plads. Så alle kan læse, skrive, regne samt har basale IT og engelsk kundskaber (i Kompetenceaftalen kaldet ”almene kvalifikationer”). Derfor er det også vigtigt, at der tilbydes undervisning og digital understøttelse til medarbejdere der er ordblinde. Ajourførte grundlæggende skolekundskaber er en forudsætning for at vedligeholde og udvikle kompetencer samt varetage nye opgaver. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen medvirker til, at almenkvalificering indgår i den strategiske kompetenceudvikling. Det kan du læse mere om her.

Brug MUS og GRUS

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) kan bruges til at gøre strategien konkret for medarbejderne. Under disse samtaler kan I oversætte de strategiske mål til konkrete opgaveløsninger, som er lette for medarbejderen at forholde sig til. Det er også her, ledere og medarbejdere drøfter, hvordan nye kompetencer kan anvendes i dagligdagen. Hvordan I kan gøre det, kan du læse mere om her.

Vælg de bedste læringsmetoder

For mange vil kompetenceudvikling være ensbetydende med efter- eller videreuddannelse. Men kompetenceudvikling er meget mere end det, og dækker over en bred vifte af aktiviteter. Hvad I vælger, afhænger ikke mindst af hvem der skal lære hvad. Overvej derfor altid, hvilke aktiviteter for kompetenceudvikling, der passer bedst til den enkelte medarbejders behov. Læs mere om læringsmetoder.

Evaluér jeres indsatser

At evaluere forløbene for kompetenceudvikling er en vigtig, men ofte også vanskelig del af processen, der sikrer at forløbene får værdi for både medarbejdere og arbejdsplads. Evalueringen kræver, at der er sat nogle klare mål, som der følges op på, således at ledere og medarbejdere kan give samarbejdsudvalget en tilbagemelding på, hvordan det går med at udmønte de besluttede indsatser for kompetenceudvikling. Få inspiration til, hvordan man kan evaluere kompetenceudvikling.

En mand sidder imellem to kvinder der kigger på ham. Foran ham er en dialogplade fra Kompetencedialogen.

Prøv vores værktøjer

Kompetencesekretariatet medvirker gerne til at give viden om og inspiration til, hvordan I konkret planlægger jeres kompetenceudviklingsindsats, så den bliver mere strategisk.

Kompetenceløftet

Kompetenceløftet er et e-læringsmodul, som på en hurtig, nem og sjov måde, guider dig igennem Kompetenceaftalen. Og det er første skridt mod at arbejde strategisk med jeres kompetenceudvikling.

Kompetencetjekket

Kompetencetjekket er et online dialogværktøj, som guider jer til en styrket dialogen i samarbejdsudvalget om jeres arbejdsplads’ kompetenceudviklingsindsats.

Kompetencefokus

Et online dialogværktøj, som guider jer til en styrket dialog i mellem ledere og medarbejdere om jeres kompetenceudvikling i afdelingen, gruppen eller på hele arbejdspladsen.

Kompetencestrategi

Et dialogværktøj, der via drøftelser om arbejdspladsens opgaver, strategiske mål, vilkår, udfordringer og kompetenceudviklingsbehov fører jer til en kompetencestrategi.

Dialogkort

Dialogkort om strategisk kompetenceudvikling hjælper til en konstruktiv dialog om jeres kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads.

Kollegaer i forvareret tale sammen ved et bord.

Kom i gang med strategisk kompetenceudvikling

Vil I arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads? Så få hjælp hos os i Kompetencesekretariatet. Her på hjemmesiden finder I værktøjer og viden, der kan hjælpe jer i gang.

Vi tilbyder også direkte rådgivning, som er skræddersyet jeres organisation og udfordringer. Vi tilbyder sparring og rådgivning, både fysisk, telefonisk og online. Vi holder også gerne oplæg og faciliterer drøftelser hos jer eller hos os. Ingen arbejdspladser er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i den situation, I står i lige nu. På den måde hjælper vi jer videre med jeres kompetenceudvikling.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

"

Vi havde snakket med nogen, der havde brugt jer. De syntes, det havde fungeret rigtig godt for dem. Og det må man sige, var en god anbefaling. Så den vil vi selvfølgelig meget gerne give videre.

– Pia Sadolin, rektor på Brøndby Gymnasium

Mere viden

Læs mere om den viden, vi står på, når vi siger, som vi gør.

Hvad er kompetenceudvikling?

Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre. Så det spænder lige fra sidemandsoplæring på arbejdspladsen til en masteruddannelse på universitetet.

Det handler om at lære noget nyt og blive bedre til sit job, men det er ikke ligegyldigt, hvordan kompetenceudvikling foregår. En systematisk og strategisk tilgang til læring sikrer et bedre udbytte for arbejdspladsen og den enkelte. Vores handlemåder bliver også påvirket af, hvordan vi forstår begrebet 'kompetence'.

Hvis du vil et spadestik dybere, og læs om Kompetencesekretariatets faglige ståsted.

Derfor skal I have kompetencestrategi

Alle statslige arbejdspladser skal i deres samarbejdsudvalg (SU) fastlægge principper og retningslinjer for den samlede indsats med kompetenceudvikling. Det fremgår af Aftalen om Kompetenceudvikling. Det kan vi hjælpe jer med.

Kompetencestrategien gør det lettere at følge op på om målene og succeskriterier for kompetenceudvikling er indfriet. Desuden kan en involverende proces om kompetenceudvikling i SU skabe fundamentet for nogle fælles beslutninger i forhold til aktiviteter, opfølgning, prioriteringer, ressourcer mv.

Livslang læring i praksis

Denne artikel kan inspirere arbejdspladen til en drøftelse af hvordan i kan omsætte intentionen om livslang læring til jeres egen praksis. Hvad er det for nogle ting man skal være opmærksom på og hvilke greb skal man anvende. Hvordan sikres livslang læring for alle?

Udvikle viden hele livet

Den viden, de færdigheder og den forståelse, man lærer som barn og som ung i familien, i skolen, gennem erhvervsrettet uddannelse og på universitet, er normalt ikke tilstrækkelig til at vare livet ud.

Tænk i integrering i hverdagen

En højere grad af integrering af læring i voksenlivet er et meget vigtigt led i processen med at gennemføre livslang læring i praksis, men det er ikke desto mindre kun en del af et hele. I begrebet livslang læring opfattes al uddannelse og læring som en uafbrudt proces fra "vugge til grav."

Obs
Skjul nyheder